Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Edyta Michałek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Nabycie umiejętności poprawnego czytania, tłumaczenia i analizowania łatwych i średnio trudnych tekstów łacińskich.
C2- Kształtowanie umiejętności korzystania ze słownika łacińsko-polskiego oraz pomocy internetowych (Lingua Latina omnibus, Latina exercenda etc.).
Wymagania wstępne
W1- Podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1- Student ma ugruntowaną wiedzę na temat fleksji, dysponuje znacznym zasobem leksykalnym.
W2- Student zna łacińską składnię, szyk wyrazów w wypowiedzi, specyficzne konstrukcje składniowe.
UMIEJĘTNOŚCI
U1- Student posiada umiejętność korzystania ze słownika.
U2- W oparciu o znajomość gramatyki i leksyki języka łacińskiego, student potrafi samodzielnie przetłumaczyć łatwy i średnio trudny tekst łaciński.
U3- Student umie rozpoznawać poszczególne formy fleksyjne wskazane w tekście, podać formy podstawowe imion i czasowników, samodzielnie utworzyć na polecenie prowadzącego wymagane formy gramatyczne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i nabytych umiejętności.
K2- Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
K3- Student rozumie potrzebę porządkowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauki języka łacińskiego.
Metody dydaktyczne
1. Wykład gramatyczny.
2. Dyskusja dydaktyczna.
3. Praca w grupach.
4. Tłumaczenie tekstu pod kierunkiem prowadzącego.
5. Rozwiązywanie zadań i testów.
6. Prezentacja.
7. Przygotowanie i sprawdzenie prac pisemnych.
8. Konsultacje
Treści programowe przedmiotu
- Wiadomości wstępne: alfabet, wymowa, akcent, łacińskie nazewnictwo gramatyczne.
- Fleksja: deklinacje I,II,III,IV,V; rzeczowniki, przymiotniki, zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, imiesłowy, liczebniki główne i porządkowe.
Koniugacja: koniugacje I,II,III,IV,V w trybie oznajmującym w czasach niedokonanych (temat praesentis) w stronie czynnej i biernej, w czasach dokonanych w stronie czynnej (temat perfecti), w czasach dokonanych w stronie biernej (temat supini) oraz w trybie rozkazującym; verba anomala, verba deponentia i semideponentia.
- Składnia. Konstrukcje składniowe: Dativus possessivus, Accusativus i Nominativus duplex, Accusativus cum infinitivo i Nominativus cum infinitivo, Składnia nazw miast.
- Lektura preparowanych tekstów łacińskich w oparciu o podręcznik programowy.
- Lektura fragmentów oryginalnych tekstów autorów starożytnych (np.: G.I. Caesar, T. Livius).
- Tłumaczenie sentencji łacińskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W- Student nie posiada wystarczającej wiedzy z zakresu fleksji, składni, struktur składniowych i słownictwa.
U- Nie potrafi rozpoznawać ani tworzyć form fleksyjnych. Nie potrafi tłumaczyć, a tym bardziej analizować gramatycznie tekstu. Nie potrafi korzystać ze słownika.
K- Nie bierze udziału w dyskusji, nie jest zainteresowany przedmiotem.
Ocena dostateczna
W- Student posiada ograniczoną znajomość fleksji, składni, struktur składniowych i słownictwa.
U- Student dysponuje wystarczającą praktyczną znajomość języka łacińskiego, z pomocą prowadzącego tłumaczy tekst o średnim stopniu trudności i usiłuje dokonać analizy składniowej zdania łacińskiego, potrafi korzystać ze słownika.
K- Student zachęcony przez prowadzącego włącza się w dyskusję dydaktyczną.
Ocena dobra
W- Student dysponuje dobrą znajomością fleksji, składni, struktur składniowych i słownictwa.
U- Potrafi poprawnie rozpoznawać i tworzyć formy fleksyjne, bez trudu posługuje się słownikiem. Dobrze radzi sobie z tłumaczeniem tekstu o średnim stopniu trudności i z analizą składni zdania łacińskiego.
K- Chętnie uczestniczy w dyskusji dydaktycznej na temat przekładu i interpretacji gramatycznej omawianego tekstu. Widzi potrzebę systematyzowania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Ocena bardzo dobra
W- Student posiada bardzo dobrze utrwaloną wiedzę z zakresu fleksji, składni, struktur składniowych. Posiada bogate słownictwo.
U- Potrafi bezbłędnie rozpoznawać i tworzyć formy fleksyjne, sprawnie posługuje się słownikiem. Bez problemu tłumaczy tekst o średnim stopniu trudności; umie dokonać analizy składniowej zdania.
K- Student podejmuje aktywną dyskusję na temat przekładu i interpretacji gramatycznej omawianego tekstu. Odczuwa potrzebę porządkowania i ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Na ocenę ma również wpływ: frekwencja na zajęciach, przygotowanie do nich, wypowiedzi ustne, pisemne testy śród-semestralne oraz obserwacja ciągła.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Własne teksty łacińskie ilustrujące dane zjawiska gramatyczne oraz autorskie ćwiczenia utrwalające bieżące wiadomości
słownik: K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa.
Literatura uzupełniająca:
Mały słownik kultury antycznej, Wiedza powszechna, Warszawa 1976.
Mała encyklopedia kultury antycznej, PWN, Warszawa 1983.
M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1992.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę