Mity a współczesna kultura (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dominika Bugno-Narecka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - nabycie wiedzy na temat najważniejszych koncepcji mitu oraz sposobów nawiązywania do mitów i mitologii we współczesnej kulturze
C2 - przyswojenie anglojęzycznej terminologii używanej do analizy mitu i jego nawiązań
C3 - rozwinięcie kompetencji językowych umożliwiających swobodną wypowiedź na temat mitu i jego roli we współczesnej kulturze
Wymagania wstępne
dobra znajomość j. angielskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii mitu. Rozumie rolę mitu w kulturze europejskiej oraz współczesne nawiązania do mitologii. Rozumie różnice między mitem, legendą a bajką ludową. Posiada wiedzą na temat mitologii rejonu Wysp Brytyjskich.
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca analizy mitu i jego nawiązań
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z zakresu teorii mitu w j. polskim
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin teorii mitu
EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji literaturoznawczej oraz medioznawczej
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie teorii mitu, potrafi analizować współczesne teksty kultury pod kątem występowania w nich elementów mitologicznych
EK K1 Student zna wartość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie określonym przez temat zajęć.
EK K2 Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
EK K3 Student potrafi współpracować w grupie.
EK K4 Student ma świadomość potrzeby samodoskonalenia się.
EK K5 Student aktywnie bierze udział dyskusji.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacje studentów, materiały audiowizualne, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
pojęcie mitu, definicje.
- struktura mitu
- mit a rytuał
- mit a religia
- komparatystyczne ujęcia mitu
- psychologiczne ujęcia mitu
- strukturalizm a mit
- powieść B.Okri \"In Arcadia\"
- sztuka G.B. Shawa \"Pygmalion\"
- film \\\"Lady in the Water\\\"
- mity miejskie
- mit w ujęciu M. Eliade, J.Campbella, J. Frazera, B. Malinowskiego,
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 prezentacje na temat wybranych teorii mitu
P2 aktywne uczestnictwo w zajęciach (możliwe 2 nieobecności nieusprawiedliwione)
P2 Test końcowy zaliczany od 60% maksymalnej liczby punktów.
Ocena 5
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z teoriami mitu, zna właściwą terminologię. .
(U) Student potrafi sformułować krytyczne stanowisko odnośnie różnych koncepcji mitu, uzasadnić swoje stanowisko, dokonać samodzielnej analizy współczesnego materiału pod kątem występowania elementów związanych z mitami i mitologią. Uzyskuje odpowiednią ilość punktów w teście a jego/jej prezentacja jest na wysokim poziomie merytorycznym i formalnym.
(K) Student potrafi prezentować swoje stanowisko i je bronić.Bierze aktywny udział w zajęciach, inicjuje dyskusję, stawia pytania.
Ocena 4
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z teoriami mitu, zna właściową terminologię.
(U) Student prowadzi poprawny wywód naukowy formułując poprawne wnioski. Potrafi dyskutować na temat opracowanego tematu. Treść prezentacji jest spójna a forma poprawna.
(K) Student potrafi prezentować swoje stanowisko i je bronić. Bierze aktywny udział w zajęciach
Ocena 3
(W) Student posiada bardzo ogólną wiedzę na temat teorii mitu oraz ich zastosowań do badania tekstów kultury współczesnej. Zna tylko podstawowe terminy.
(U) Student potrafi sformułować problem i cel badań, opracować źródła ale potrafi jedynie odtworzyć źródła informacji na podstawie wskazanej wcześniej bibliografii. Prezentacja na poziomie zadowalającym. .
(K) Student potrafi prezentować swoje stanowisko. Student biernie uczestniczy w zajęciach, nie podejmuje inicjatywy.
Ocena 2
(W) Student nie posiada wiedzy na temat koncepcji mitu oraz ich przetworzeń w kulturze współczesnej.
(U) Student nie potrafi sformułować problemu i celu badań; nie potrafi znaleźć źródeł informacji, nie potrafi przygotować zadowalającej perzentacji i nie zalicza testu końcowego.
(K) Student nie potrafi prezentować swojego stanowiska ani uczestniczyć w dyskusji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Eric Csapo \\\"Theories of Mythology\\\", Blackwell Publishing, Oxford 2005.
Joseph Campbell \\\"The Hero with a Thousand Faces\\\", Princeton, New York 1949.
Roland Barthes \\\"Mythologies\\\", New York 1972.
Mircea Eliade \\\"The Myth of the Eternal Return: Cosmos and History\\\" (trans. Willard R. Trask), Princeton University Press, Princeton, 1971
James Frazer \\\"The Golden Bough\\\", Dover Publications 2002
Robert Graves \\\"The Greek Myths\\\", London: Penguin, 1955;
Alexander McCall Smith \\\"Dream Angus\\\", Edinburgh: Canongate 2006
Gwyneth Lewis \\\"The Meat Tree\\\", Bridgend: Seren 2010
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę