Komunikacja i interpretacja (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Antonowicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 poznanie mechanizmów i kontrowersji związanych z komunikacja i interpretacją znaków i tekstów kultury
C2 zdobycie wiedzy o powiązaniach kulturoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi
C3 poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania języka znaków kulturówych w metodzie semiotycznej
Wymagania wstępne
znajomość języka angielskiego i terminologii filologicznej angielskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną znaczenia i wartości tekstów kultury
W2 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie kulturoznawstwa
W3 ma podstawową wiedzę o powiązaniach kulturoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych
W4 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie semiotycznej metody analizy tekstów kulturowych
W5 zna i rozumie główne nurty badań nad komunikacja i interpretacją tekstów kultury
W6 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania komunikacji i interpretacji w kulturze
W7 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa
W8 ma świadomość kompleksowej natury języka tekstów kultury
UMIEJĘTNOŚCI
U1 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z komunikacją i interpretacją znaków kulturowych
U2 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim
U3 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego
U4 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie semiotycznej teorii kultury
U5 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedziny kulturoznawstwa
U6 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach kierunku Filologia Angielska a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych
U7 potrafi rozpoznać różne rodzaje znaków i tekstów kultury oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K2 ma świadomość znaczenia języka angielskiego
Metody dydaktyczne
prezentacje, dyskusje, wykład, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
1. Znaki: ikona, index, symbol
2. Składniki komunikacji: nadawca, intencja, wiadomość, transmisja, hałas, odbiorca, odbiór
3. Formy znaczenia: metafora, metonima, synekdocha
4. Formy znaczenia: ironia, kłamstwo, niemożliwość
5. Formy znaczenia: przedstawienie/ reprezentacja
6. Struktury konceptualne: prawda/falsz, podobieństwo/róznica, całość/fragment, subiektywność/obiektywność, wrażenia/rzeczywistość, ciągłość/brak ciągłośc, sens/referencja, znaczenia/brak znaczenia, problem/rozwiązanie
7. Struktury wizualne: ideał/real, znane/nowe, centrum/margines, pierwszyplan/tło, sąsiedztwo/obecność, przed/po, przeszłość/teraźniejszość/przeszłość
8. Interpretacja: pojęcie/idea, konotacja/denotacja, konwecje/reguły, klasyfikacje, zrozumienie/niezrozumienie
9. Ramy znaczenia: gatunek/styl, stereotypy/instytucje, ideologia/dyskurs/mit/paradygmat
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
brak zaliczenia:
Student nie zna i nie rozumie podstawowych mechanizmów funkcjonowania komunikacji i interpretacji w kulturze, nie zna podstawowych metod analizy i interpretacji znaków i tekstów kultury, nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacji związanych z komunikacją i interpretacją znaków; nie potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoich myśli i poglądów w języku angielskim, nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami dotyczącymi komunikacji i interpretacji, nie potrafi rozpoznać różnych rodzajów znaków oraz przeprowadzać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich znaczenia. Student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Zaliczenie:
Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania znaków w kulturze, zna podstawowe metody analizy i interpretacji znaków i tekstów kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacji związanych z komunikacją i interpretacją znaków kulturowych; potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoich myśli i poglądów w języku angielskim, potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami dotyczącymi komunikacji i interpretacji, potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczenia. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie i bierze czynny udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. John Fiske, Introduction to Communication Studies, London: Routledge.
2. Richard Ellis and Ann McClintock, If you take my meaning: Theory into Practice in Human Communication, London: Hodder & Stoughton
3. Fran Martin, Interpreting Everyday Culture, London: Bloombury Publishing
4. Sean Hall, This Means This, This Means That: A User\'s Guide to Semiotics, London: Laurence King Publishing Ltd., 2012.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem