Teksty audiowizualne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Sadowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studenta z rolą tekstów audiowizualnych we współczesnym świecie.
C2 Zapoznanie studenta z bogactwem i zróżnicowaniem tekstów audiowizualnych.
C3 Przygotowanie studenta do przeprowadzania analizy i interpretacji tekstów audiowizualnych.
C4 Przygotowanie studenta do tworzenia własnych tekstów audiowizualnych.
Wymagania wstępne
W1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu literatury i językoznawstwa.
W2 Student potrafi przeprowadzić prostą interpretację tekstu literackiego i mówionego.
W3 Student potrafi poprawnie i swobodnie posługiwać się językiem polskim i angielskim.
W4 Student potrafi wykonywać działania samodzielnie oraz we współpracy z innymi studentami.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKP_W01 Student ma podstawową wiedzę z zakresu języka, sposobów komunikacji, tekstów, a zwłaszcza audiowizualnych.
EKP_W02 Student zna terminologię używaną podczas omawiania zagadnień związanych z tekstami i z tekstami audiowizualnymi.
EKP_W03 Student zna słownictwo ogólne i specyficzne stosowane w odniesieniu do konkretnych rodzajów tekstów.
EKP_W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
EKP_W18 Student zna różne rejestry języka.
EKP_W19 Student ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka i kultury anglojęzycznej.
EKP_W20 Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury polsko- i anglojęzycznej.

UMIEJĘTNOŚCI
EKP_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego.
EKP_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z tekstami audiowizualnymi, literaturą i sztuką.
EKP_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim.
EKP_U04 Student rozpoznaje i stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego.
EKP_U06 Student potrafi dobrać metody i narzędzia do przeprowadzenia analizy tekstów audiowizualnych oraz dokonać prezentacji opracowanych zagadnień.
EKP_U09 Student wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki i sztuki w ramach zagadnienia tekstów audiowizualnych.
EKP_U13 Student umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski.
EKP_U20 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych.
EKP_U21 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne z zastosowaniem technik audiowizualnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKP_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju w zakresie tekstów audiowizualnych.
EKP_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.
EKP_K03 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.
EKP_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
EKP_K05 Student potrafi organizować działanie innych jak i organizować samemu wydarzenia naukowe i kulturalne.
EKP_K09 Student ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej.
Metody dydaktyczne
1. podające (opis, wyjaśnienie) – studenci uczą się przez przyswajanie
2. problemowe (dyskusja, praca w grupach, burza mózgów) – studenci uczą się przez odkrywanie
3. ekspozycyjne (książka, film, sztuka teatralna) – studenci uczą się przez przeżywanie
4. praktyczne (praca nad projektami w klasie i w domu, ćwiczenia) – studenci uczą się przez działanie
Treści programowe przedmiotu
1) Course Introduction
2) What is a text?
3) What are text types?
Language transfer in audiovisual texts.
4) What can be done with / to a text?
Text analysis: written texts vs. audio visual texts
5) “Romeo and Juliet” – literature vs. film
6) “Great Gatsby” – how to read a multimodal text
7) Modern texts
8) Text and context (culture, institution, family, church, classroom, gender)
9) Class project: creating Audiovsual Texts – preparatory stage
10) Class project: creating Audio Visual Texts – group discussion
11) Class project: creating Audio Visual Texts – tutor’s supervision
12) Presenting Audio Viusual Texts with the group and tutor’s feedback
13) Presenting Audio Viusual Texts with the group and tutor’s feedback
14) Presenting Audio Viusual Texts with the group and tutor’s feedback
15) Signatures
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W – Student nie uczestniczy w zajęciach, nie ma żadnej lub podstawowej wiedzy z zakresu tekstów audiowizualnych.
U – Student nie potrafi wykonać zadanych prac. Popełnia rażące błędy.
K – Student nie przejawia aktywności w realizacji zadań, nie oddaje prac zadanych do samodzielnego przygotowania.
Ocena dostateczna:
W – Student posiada podstawową wiedzę przedmiotową.
U – Student nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce, popełnia podstawowe błędy słownikowe i interpretacyjne.
K – Student realizuje zadania zespołowe, samodzielnie interpretuje mniej skomplikowane zadania dotyczące przygotowania tekstów audiowizualnych.
Ocena dobra:
W – Student posiada ugruntowaną wiedzę przedmiotową i metodologiczną.
U – Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł, posiada umiejętności badawcze obejmujące analizę tekstów audiowizualnych, dobór metod i narzędzi do przygotowania takich tekstów.
K – Student potrafi pracować samodzielnie, ale także umie przejmować różne role w projektach zespołowych.
Ocena b. dobra:
W – Student posiada szeroką wiedzę przedmiotową i metodologiczną.
U – Student potrafi sprawnie wyszukiwać, trafnie analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł, nie tylko podstawowych. Student posiada umiejętności badawcze obejmujące analizę tekstów audiowizualnych, rozumie język tych tekstów; umiejętnie dobiera metody i narzędzia do przygotowania tekstów audiowizualnych.
K – Student samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza swoje umiejętności badawcze oraz podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności.

opis metod oceny pracy studenta:
1. uczestniczenie w zajęciach (z możliwością dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności)
2. aktywne uczestniczenie w czasie zajęć (w dyskusji, w pracy grupowej)
3. przygotowanie prac domowych (przeczytanie artykułu, przeczytanie lektury, obejrzenie filmu, przygotowanie się do dyskusji na zadany temat, przyswojenie materiałów z poprzednich zajęć)
4. przygotowanie prac zaliczeniowych na koniec semestru
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
McGergor, William B. (2009). Linguistics: An Introduction. Bloomsbury Academic: London – New York.
Garrido, Joaquín. (2003). Relevance versus connection: discourse and text as units of analysis. In CíRCULO de Lingüística Aplicada a la Comunicación 13, 13-22.
Nunes Ferreira, Sidnéa, Heberle, Viviane M. (2013). Text Linguistics and critical discourse analysis: a multimodal analysis of a magazine advertisement. In Ilha do Desterro 64, 11-133.
Wu, Shuxuan. (2014) A multimodal analysis of image-text relations in picture books. In Theory and Practice in Language Studies, Vol 4, No. 7, 1415-1420.
Anderson, Amy K. (2014). Imaga/ text and text / image: reimagining multimodal relationships through dissociation. Doctoral dissertation.
Helland, Kristin I. (2015). Mulilingualism, identity and ideology in popular culture texts: a multimodal critical discourse analysis. Dissertation.
Witter-Merithew, Anna. (2002). The meaning of text. Reprinted from Witter, Merithew, A. Taylor, M. and Johnson, L. “Guided self-assessment and professional development planning: a model applied to interpreters in educational settings. Appendix A, 177-196 in Proceedings of the 17th National Conference of the Registry of Interpreters for the Deaf: Tapestry of our worlds, Clay Nettles (Ed.) RID Publications: Alexandria, VA.
Lee, David YW. (2001). Genres, registers, text types, domains, and styles: clarifying the concepts and navigating a path through the BNC jungle. In Language learning and technology, vol. 56 No. 3, 37-72.
Marciniak, Małgorzata. (2007) The appeal of literature-to-film adaptations. In Lingua ac Communitas 17, 59-67.

Literatura uzupełniająca
Chudziński, Edward (2007). Słownik wiedzy o mediach. ParkEdukacja: Warszawa – Bielsko-Biała.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę