Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Chudak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze fonologicznej i gramatycznej odmian języka angielskiego.
C2 Wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie analizy porównawczej poszczególnych odmian języka angielskiego przy użyciu odpowiedniej terminologii lingwistycznej.
Wymagania wstępne
W1 Poziom znajomości jezyka angielskiego B2
W2 Znajomość podstawowej terminologii językoznawczej używanej w opisie formalnym odmian języka.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą odmian języka angielskiego - K P_W01
Student zna terminologię zwiazaną z podstawowymi pojęciami z zakresu socjolingwistyki i dialektologii (dialeckt, socjolekt, idiolekt, etnolekt, etc.) - K P_W02
Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju języka angielskiego jako języka komunikacj globalnej - K P_W10
Student zna i rozumie główne nurty badań nad językiem angielskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego rozwoju i zróżnicowania geograficznego oraz społecznego - K P_W11
Student zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego K P_W18
Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanego w nich języka - K P_W20

UMIEJĘTNOŚCI
Student wykazuje się odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego - K P_U01
Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z analizą odmian języka angielskiego K P_U02
Student stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego K P_U04
Student wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a zmianami językowymi K P_U10
Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C1, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego K P_U22
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie odmian j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju - K P_K01
2. Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się - K P_K02
3. Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych niezbędną w studiach filologicznych i po ich ukończeniu - K P_K03
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K P_K04
Student ma świadomość znaczenia języka angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze europejskiej i światowej K P_K04
Metody dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, analiza odmian języka na podstawie nagrań, filmów oraz tekstów. Dyskusja, praca w parach.
Treści programowe przedmiotu
Język, dialekt, akcent.
Standardy języka angielskiego.
Angielski jako język globalny.
Brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego - podstawowe różnice gramatyczne, ortograficzne i leksykalne.
Dialekty północnoamerykańskie.
Dialekty Wysp Brytyjskich.
Inne ważne dialekty języka angielskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu odmian jezyka angielskiego.
U – Student nie osiagnął wymaganych umiejętności w zakresie analizy i rozróżniania cech poszczególnych odmian języka angielskiego.
K – Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych. Brak zaangażowania we własny rozwój.
Ocena dostateczna:
W - Student posiada ogólną wiedzę z zakresu odmian jezyka angielskiego.
U – Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia, ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące analizy i rozróżniania cech poszczególnych odmian języka angielskiego.
K – Student nie jest aktywny w trakcie zajęć. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Ocena dobra:
W - Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu odmian jezyka angielskiego.
U – Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące analizy i rozróżniania cech poszczególnych odmian języka angielskiego.
K – Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Ocena b. dobra:
W - Student ma pełną wiedzę na temat odmian jezyka angielskiego.
U – Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności w zakresie analizy i rozróżniania cech poszczególnych odmian języka angielskiego.
K – Student wykazuje się zaangażowaniem, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Davies, D. 2014. Varieties of Modern English: An Introduction. Routledge.
Hughes, A., Trudgill, P. and D. Watt. 2013. English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. Routledge.
Trudgill, P. 1994. Dialects. Psychology Press.
Trudgill, P. and J. Hannah. 2013. International English: A guide to the varieties of Standard English. Routledge.

Literatura uzupełniająca:
Hickey, R. 2014. A dictionary of varieties of English. Chichester: Wiley Blackwell.
Kortmann, B. and C. Upton. 2008. The British Isles. Walter de Gruyter.
Melchers G. and P. Shaw. 2013. World Englishes. Routledge.
Trudgill, P. 2000. The Dialects of England. Wiley-Blackwell.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę