Gramatyka opisowa języka angielskiego. Morfologia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Maria Bloch-Trojnar prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Pogłębienie wiedzy z zakresu morfologii języka angielskiego
C2 Umiejętność analizy wyrazów złożonych słowotwórczo ze wskazaniem właściwych kategorii derywacyjnych i fleksyjnych
C3 Poznanie różnych typów słowotwórstwa i działań na wyrazach, co umożliwi rozumienie słów motywowanych słowotwórczo
C4 Poznanie podstawowej terminologii i problematyki analizy morfologicznej
Wymagania wstępne
Kurs przeznaczony dla studentów II roku filologii angielskiej; wymagana znajomość podstawowych pojęć z zakresu fonetyki, fonologii, składni i semantyki, którą zapewnia kurs Wstęp do językoznawstwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu morfologii języka angielskiego oraz podstawową wiedzę dotyczącą morfologii jako działu lingwistyki. Rozumie rolę morfologii w systemie językoznawczym oraz jej interakcje z pozostałymi modułami gramatycznymi tj. fonologią, składnią i semantyką. Rozumie zasady klasyfikacji typologicznej języków z punktu widzenia ich budowy morfologicznej Posiada wiedzę nt. analizy morfologicznej wyrazów złożonych słowotwórczo, kategorii słowotwórczych i fleksyjnych języka angielskiego oraz neologizmów leksykalnych, frazeologicznych i semantycznych
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca analizy morfologicznej, słowotórstwa oraz fleksji
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny morfologii opisowej w j. polskim
EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa ogólnego, a w szczególności morfologii opisowej
EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej oraz pogłębionę wiedzę na temat tworzenia nowych jednostek językowych w języku angielskim
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie słowotwórsta i fleksji, rozróżnia morfemy, ich warianty oraz zna zasady morfotaktyki, potrafi analizować dane językowe
EK K1 Student zna wartość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie określonym przez temat zajęć.
EK K2 Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
EK K3 Student potrafi współpracować w grupie.
EK K4 Student ma świadomość potrzeby samodoskonalenia się.
EK K5 Student aktywnie bierze udział dyskusji.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia na danych językowych mające na celu sformułowanie problemów analizy i zastosowanie reguł morfologicznych i zasad klasyfikacji w praktyce.
Praca ze słownikiem, praca w parach, dyskusja
Testy gramatyczne
Treści programowe przedmiotu
Semestr I
K 1. Wieloznaczność terminu wyraz : wyraz graficzny, fonetyczny, tekstowy, gramatyczny (słowoforma), słownikowy (leksem)
K2. Kryteria klasyfikacji na części mowy. Klasy znaczeniowe oraz klasy gramatyczne (charakteryzowane na podstawie składni i fleksji). Katalog częsci mowy w języku angielskim
K3. Analiza morfemowa. Klasyfikacja oraz identyfikacja morfemów w języku angielskim (typologia strukturalna, dystrybucyjna i funkcjonalna)
K4. Warianty morfemów : allomorfy uwarunkowane fonologicznie, gramatycznie i leksykalnie
K5. Klasyfikacji typologiczna języków z punktu widzenia ich budowy morfologicznej
K6. Test
K7. Derywacja a fleksja, produktywność a kreatywność, neologizm, innowacja
K8. Stratyfikacja w morfologii języka angielskiego – podział na afiksy typu 1 i 2 oraz Kategoryzacja i typy słowotwórcze w języku angielskim w ujęciu funkcjonalnym. Kategorie słowotwórcze rzeczowników, przymiotników i czasowników
K9. Złożenia i złożeniowce w języku angielskim: klasyfikacja syntaktyczna i funkcjonalna
K10. Kreatywne procesy tworzenia nowych jednostek językowych : ucięcia, kontaminacje, skróty, skrótowce (akronimy), analogia, metafora, metonimia
K11. Zapożyczenia w języku angielskim
K12. Struktura leksykonu. Zmiany semantyczne wyrazów : homofonia, polisemia, poszerzenie i zawężenie znaczeń wyrazów, ujemne oraz dodatnie nacechowanie wyrazów, język politycznej poprawności, eufemizm, idiom, przysłowie. Pojęcia żargonu i rejestru
K13. Najnowsze trendy w słowotwórstwie angielskim
K14. Powtórzenie materiału
K15. Test
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 Przed omówieniem kolejnego tematu zajęć, studenci samodzielnie studiują konkretne rozdziały z podręcznika wskazane przez prowadzącego. Studenci mają możliwość wyrażania swojej wiedzy i pytań związanych z danym zagadnieniem w trakcie dyskusji problemowej na zajęciach.
F2 Studenci ugruntowują zdobytą wiedzę poprzez ćwiczenia praktyczne na danych językowych
P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych.
P2 Testy zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Katamba, F. 1994. English words. London, New York: Routledge.
2. Szymanek, B. 1989. Introduction to morphological analysis. Warszawa: PWN.
3. Adams, V. 2001. Complex words in English. Pearson Education Ltd.
4. Szymanek, B. 2005. The latest trends in English word-formation. In P. Stekauer and R. Lieber (eds.), Handbook of Word-Formation, 429-435. Dordrecht: Springer.
5. Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech, and J. Svartvik. 1985. A comprehensive grammar of the English language. London: Longman.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę