Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Bloch-Rozmej prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przekazanie wiedzy z dziedziny fonetyki i fonologii prowadzące do specjalizacji językoznawczej
C2 Zapoznanie z mechanizmem powstawania dźwięków oraz funkcjami narządów mowy
C3 Zgłębianie znajomości fonetyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego
C4 Opis poszczególnych dźwięków jęz. Angielskiego: spółgłosek i samogłosek
Wymagania wstępne
Poziom j. angielskiego według założeń naboru na studia lecz pozwalający na wnikliwą lekturę opisów i analiz fonetycznych i fonologicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą fonetyki języka angielskiego oraz podstaw fonologii.
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca fonetyki opisowej (artykulacyjnej) oraz akustycznej a także fonologii generatywnej
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny fonetyki opisowej i fonologii generatywnej w j. polskim
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o wymowie j. angielskiego, opisem głosek oraz ich zachowaniem fonologicznym

UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01 Student posiada umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami IPA) pojedynczych słów i ciągów słów
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się
Metody dydaktyczne
Dyskusje akademickie, konwersacje, praca w grupach, testy
Treści programowe przedmiotu
Semestr 1
Przedmiot koncentruje się w I semestrze na zapoznaniu studentów z systemem dźwięków mowy języka angielskiego.
Semestr 2
II semestr poświęcony jest zagadnieniom fonologicznym z języka angielskiego, polskiego i innych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obserwacja i ocenianie ciągłe. Testy śródsemestralne.
Ocena niedostateczna:
W - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu fonetyki i fonologii
U – Student nie osiągnął wymaganych umiejętności w stosowaniu analizy fonetycznej i fonologicznej
K – Brak uczestnictwa w zajęciach, brak zaangażowanie we własny rozwój.
Ocena dostateczna:
W - Student posiada ogólną wiedzę z fonetyki i fonologii
U – Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące analizy fonetycznej i fonologicznej
K – Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Ocena dobra:
W - Student ma uporządkowaną wiedzę z fonetyki i fonologii
U – Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące analizy fonologicznej i fonetycznej
K – Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Ocena b. dobra:
W - Student ma pełną wiedzę na temat fonetyki i fonologii
U – Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące analizy fonologicznej i fonetycznej
K – Student wykazuje sie zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Cruttenden, A. (2001) Gimson\'s pronunciation of English. Oxford: Arnold.
Carr, P. (1993) Phonology. London: Macmillan.
Wells, J. (1990) Pronunciation dictionary. London: Longman.
Jones, D. (2006) Cambridge English pronouncing dictionary. Cambridge: CUP.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę