Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Sadowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poszerzenie i ugruntowanie zasobu słownictwa na poziomie zaawansowanym.
C2 Wzbogacenie wiedzy w zakresie użycia zwrotów idiomatycznych, czasowników frazowych, kolokacji, itp.
C3 Poszerzenie i uporządkowanie słownictwa z wybranych działów tematycznych.
C4 Wykształcenie większej precyzji w doborze leksemów w zależności od kontekstu.
Wymagania wstępne
W1 Student posługuje się swobodnie językiem angielskim na poziomie upper intermediate.
W2 Student potrafi wykonywać działania samodzielnie oraz we współpracy z innymi studentami.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKP_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa w języku angielskim.
EKP_W02 Student zna terminologię dotycząca słownictwa języka angielskiego.
EKP_W11 Student zna podstawowe mechanizmy tworzenia konstrukcji leksykalnych w j. angielskim.
EKP_W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
EKP_W18 Student zna różne rejestry języka.

UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia praktyczną znajomością j. angielskiego w zakresie stosowania struktur leksykalnych.
EKP_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim.
EK P_U04 Student posiada podstawową sprawność rozróżniania różnych rejestrów języka w tym rejestr języka akademickiego, formalnego, potocznego w odniesieniu do słownictwa j. angielskiego.
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z leksyką j. angielskiego, korzystając z różnych źródeł: różnorodne słowniki tematyczne, specjalistyczne opisy wariantów języka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKP_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i nabytych umiejętności w dziedzinie leksyki j. angielskiego i rozumie potrzebę ich dalszego rozwijania
EKP_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.
EKP_K03 Student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swoich kompetencji w zakresie leksyki języka angielskiego.
EKP_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne
1. podające (opis, wyjaśnienie) – studenci uczą się przez przyswajanie
2. problemowe (dyskusja, praca w grupach, burza mózgów) – studenci uczą się przez odkrywanie
3. eksponujące (podcasts, film) – studenci uczą się przez przeżywanie
Treści programowe przedmiotu
Semestr 1
1) Introduction to the course
2) Speakout: Lesson 1.1 What’s in a name?
3) Speakout: Lesson 1.2 What are you like?
4) Speakout: Lesson 2.1 Words of wisdom.
5) Speakout: Lesson 2.2 Changing your mind
6) Speakout: Lesson 2.3 Who do you trust? & Lesson 2.4 The making of me.
Big test I
7) Speakout: Lesson 3.1 Lonely planet.
8) Speakout: Vocab PLUS (p. 37).
9) Speakout: Lesson 3.4 An African journey.
10) Speakout: Lesson 4.1 Conviction.
11) Speakout: Lesson 4.3 Do the right thing. & Lesson 4.4 Blackadder.
12) Speakout: Lesson 5.1 Family secrets.
13) Speakout: Lesson 5.2 Truth or myth?
14) Speakout: Lesson 5.3 Tell me no lies
Big test II
15) Credits
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W – Student nie posiada podstawowego zasobu słownictwa i nie zna zasad stosowania konstrukcji leksykalnych.
U – Student nie potrafi wykonać zadań, popełnia rażące błędy, nie umie rozróżniać zagadnień leksykalnych, nie stosuje poznanych konstrukcji leksykalnych języka angielskiego.
K – Student nie uczestniczy w zajęciach, otrzymuje oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych, nie przejawia aktywności w realizacji zadań, nie wykazuje zaangażowania we własny rozwój.
Ocena dostateczna:
W – Student posiada ogólny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
U – Student popełnia podstawowe błędy, ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące rozróżniania zagadnień leksykalnych języka angielskiego.
K – Student uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Ocena dobra:
W – Student posiada ugruntowany zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
U – Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące rozróżniania zagadnień leksykalnych, stosuje poznane konstrukcje leksykalne języka angielskiego.
K – Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Ocena b. dobra:
W – Student posiada pełny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
U – Student potrafi sprawnie wyszukiwać i integrować informacje z różnych źródeł, nie tylko podstawowych. Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące słownictwa języka angielskiego.
K – Student samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza swoje umiejętności językowe, wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje.

opis metod oceny pracy studenta:
1. uczestniczenie w zajęciach (z możliwością dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności)
2. aktywne uczestniczenie w czasie zajęć (w dyskusji, w pracy grupowej)
3. przygotowanie prac domowych
4. wyniki testów klasowych i Big Testów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Clare, A. & Wilson, J.J. (2009). Speakout Advanced Student\'s Book. Harlow: Pearson.

Literatura uzupełniająca
McCarthy, M. & O\'Dell, F. (2008). English Collocations in Use: Advanced. Cambridge: CUP.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę