Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ireneusz Piekarski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu poetyki i teorii literatury, które są niezbędne w procesie analizy tekstu literackiego.
C2 – Wypracowanie u studentów krytycznego spojrzenia na analizowany tekst.
C3 – Zainteresowanie studentów literaturą.
Wymagania wstępne
W1 – podstawowa umiejętność analizy tekstów literackich.
W2 – znajomość wersologii i stylistyki literaturoznawczej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 Student ma podstawową wiedzę na temat literaturoznawstwa jako dziedziny
badawczej oraz o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie badań nad
literaturą
EK W2 Student zna główne terminy używane w opisie dzieła literackiego na poziomie
podstawowym i potrafi je właściwie zastosować
EK W3 Student posiada podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa w języku
polskim
EK W4 Student posiada podstawową wiedzę używaną w obrębie literaturoznawstwa, rozumie
jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych
EK W5 Student ma znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin
literaturoznawstwa.
EK W6 Student ma podstawowe rozeznanie w problematyce metodologii badań nad literaturą;
jest świadomy dostępności wielorakich teoretycznych podejść w obrębie
literaturoznawstwa.
EK W8 Student ma podstawową wiedzę na temat społeczno-historycznych oraz kulturowych
procesów, które wpływają na ewolucje epok literackich.
UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Student posiada umiejętność samodzielnej lektury tekstów.
EK U2 Podczas zajęć student dokonuje krytycznej analizy tekstów literackich. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje nt. utworów i prądów literackich. Student potrafi analizować teksty literackie z zastosowaniem
podstawowych kategorii badawczych z zakresu literaturoznawstwa.
EK U3 Student również potrafi precyzyjnie formułować sądy na temat poznawanych utworów
literackich i weryfikować słuszność twierdzeń innych osób.
EK U5 Umiejętność wpisania zjawiska literackiego w fenomen kultury. Student posiada
umiejętność kojarzenia zjawisk literackich z faktami historycznymi i kulturowymi.
EK U7 Student potrafi opisać i porównać główne metody analizy, interpretacji i
wartościowania dzieła literackiego.
EK U9 Student potrafi formułować własne sądy na temat istniejących interpretacji dzieła
literackiego oraz głównych szkół krytycznych.
EK U11 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z
zakresu literaturoznawstwa oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z
zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń.
EK U12 Student potrafi czytać ze zrozumieniem akademickie teksty literaturoznawcze na
podstawowym poziomie.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Student potrafi określić poziom uzyskanej wiedzy i zakres jej braków oraz docenić
wartość dalszego kształcenia się.
EK K2 Student rozwija swoje zdolności i umiejętność samodzielnej refleksji i analizy. Student
ma świadomość własnej wiedzy na temat literatury oraz rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się.
EK K3 Student zdobywa umiejętność pracy w grupie bez względu na rolę, jaka zostanie
wyznaczona przez prowadzącego zajęcia lub kolegów, współuczestników zajęć. Posiada
umiejętność pracy w zespole. Potrafi formułować cele i zadania we współpracy z
innymi członkami zespołu.
EK K4 Student nabywa umiejętności samokształcenia, a zarazem przekazywania swej wiedzy
innym.
EK K5 Student potrafi organizować działanie innych jak i organizować samemu wydarzenia
naukowe i kulturalne.
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
Budowa świata przedstawionego, zagadnienia tematologii:
motyw, wątek, archetyp, temat
czas w dziele literackim,
przestrzeń w dziele literackim,
konstrukcja postaci.
Zagadnienia kompozycji.
Genologia literaturoznawcza:
podmiot liryczny, narrator i narracja;
rodzaje i gatunki literackie.
Krytyka literacka.
Metodologia badań literackich – informacje o kierunkach badawczych i metodach współczesnej humanistyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność, aktywność, zaliczenie sprawdzianów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Michał Głowiński, J. Sławiński, A. Okopień-Sławińska, Zarys teorii literatury
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński
Dorota Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów
Jonathan Culler, Teoria literatury
Terry Eagleton, Teoria literatury. Wprowadzenie
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin