Wstęp do kulturoznawstwa niderlandzkiego (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 zdobycie wiedzy na temat kultury i społeczeństwa Holandii i Belgii, w tym wybranych zagadnień z historii, życia kulturalnego, mediów, życia publicznego, tradycji, zwyczajów Holandii i Belgii
C2 uwrażliwienie na różnice kulturowe
Wymagania wstępne
Znajomość życia kulturalnego, literatury, malarstwa, muzyki, tradycji polskiej wyniesione ze szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin filologicznych: 3. Kulturoznawstwo
K_W07 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem Filologii niderlandzkiej: 3. Kulturoznawstwo – w krajach niderlandzkojęzycznych
K_W08 ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiowanych dyscyplin w ramach kierunku studiów z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. klasyką, historią, historią sztuki oraz innymi kierunkami filologicznymi
K_W10 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku Filologia niderlandzka: nowe zjawiska w kulturze niderlandzkiej
K_W19 ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z kultywowaniem języka niderlandzkiego i kultury niderlandzkiej
K_W20 orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury niderlandzkiej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U10 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi
K_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu Filologii niderlandzkiej (kulturoznawstwo) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K09 ma świadomość znaczenia języka niderlandzkiego, literatury i kultury niderlandzkiej w kulturze europejskiej i światowej
Metody dydaktyczne
- Dyskusja problemowa
- prezentacje ppt.
- praca w grupach
- praca z tekstem
Treści programowe przedmiotu
Kulturoznawstwo niderlandzkie + Realioznawstwo (Holandia(Holandia)
1) Kultura pracy, kultura biznesowa
2) Życie codzienne: dom, rodzina, zwyczaje związane z narodzeniem dziecka, ślubem etc.
3) Kultura popularna: pejzaż medialny w Holandii
4) Kultura „wysoka” (film, sztuka, muzyka)
5) Kultura prawna i administracyjna (sądy, prawodawstwo, konstytucja etc.)
6) Kultura polityczna: Scena polityczna Holandii
7) Rodzina królewska i jej rola (Holandia i Belgia – podobieństwa i różnice)
8) Edukacja
9) Sport i czas wolny (kultura rowerowa)
10) Kuchnia i zwyczaje związane z jedzeniem
11) Komunikacja międzykulturowa w Holandii (struktura etniczna, imigranci)
12) Wielokulturowość Holandii
14) Kontakty międzykulturowe - Polacy w Holandii / Holendrzy w Polsce – fakty, stereotypy
15) Podsumowanie zajęć.
(prowadzący zastrzega sobie możliwość zmian w doborze i kolejności tematów zajęć).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekt EKW: Na ocenę 2: Student nie posiada podstawowej wiedzy o pojęciach z zakresu kulturoznawstwa, nie zna podstawowych zagadnień z zakresu kulturoznawstwa niderlandzkiego.; Na ocenę 3: Student posiada podstawową wiedzę o kulturoznawstwie; Na ocenę 4: Student zna w stopniu zadowalającym pojęcia z dziedziny kulturoznawstwa, zna dobrze zagadnienia kulturoznawstwa Belgii i Holandii; Na ocenę 5: Student zna przedmiot w stopniu ponadprzeciętnym;
Efekt EKU: Na ocenę 2: Student nie jest w stanie wykazać umiejętności analizy tekstów o kulturze Belgii i Holandii; Na ocenę 3: Student posiada podstawową umiejętność analizy tekstów z kulturoznawstwa Belgii i Holandii, potrafi je kojarzyć z faktami kulturowymi oraz usytuować w kontekście europejskim i światowym. Na ocenę 4: Student posiada w stopniu dobrym umiejętności wymienione w poprzedniej kolumnie; Na ocenę 5: Student wykazuje ponadprzeciętne umiejętności w zakresie opisanym przy ocenie (4)
Efekt EKK : Na ocenę 2: Student obce mu są podstawy ustawicznego samokształcenia i samodzielnego rozwiązywania postawionych przed nim problemów Na ocenę 3: Student posiada w stopniu podstawowym kompetencje opisane w części „efekty nauczania- kompetencje”; Na ocenę 4: Student posiada wymienione powyżej kompetencje w stopniu zadowalającym; Na ocenę 5: Student posiada wymienione wcześniej kompetencje w stopniu ponadprzeciętnym, a w szczególności wykazuje ponadprzeciętną samodzielność w ich stosowaniu.

Sposób weryfikacji:
indywidualna prezentacja na zadany temat (50% oceny końcowej)
test sprawdzający wiedzę (50% oceny końcowej)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Balicki, M. Bogucka ‘Historia Holandii’
P.J. Rietbergen, \\\'A Short History of the Netherlands\\\'
J. Huizinga: ‘Kultura XVII-wiecznej Holandii’
L. Thijssen, \\\'Polska i Niderlandy- 1000 lat kontaktów\\\', 2003.
\"Holandia\\\" [w:] Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars, \\\'Siedem kultur kapitalizmu\\\', Wolters Kluwer 2012.
Pająk-Patkowska, B. (red.), Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym, Poznań 2011.
Kossmann-Putto, J.A., E.H. Kossmann, Niderlandy. Historia północnych i Południowych Niderlandów. Rekkem 1996.

i inne
(prowadzący zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie literatury podstawowej i uzupełniającej; pełna lista zostanie podana na pierwszych zajęciach w semestrze letnim).
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin