Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów podstawowymi pojęciami dotyczącymi językoznawstwa oraz systemu językowego.
C2 Studenci uzyskują ponadto wiedzę na temat relacji pomiędzy językiem, a uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi, a także podstawowe informacje na temat językoznawstwa niderlandzkiego.
Wymagania wstępne
- podstawowa wiedza na temat języka polskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niderlandzkim
K_W03 zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim
K_W05 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin filologicznych:
2. Językoznawstwo - ogólne
K_W07 ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie subdyscyplin związanych ze studiowanym kierunkiem Filologii niderlandzkiej: 2. Językoznawstwo niderlandzkie
K_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niderlandzkiego i porównawczym odniesieniu do innych języków
K_W16 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie)
K_W18 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku Filologia niderlandzka
K_U04 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego
K_U09 wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach kierunku Filologia niderlandzka a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych
K_U10 wykrywa proste zależności między procesami społecznymi i kulturowymi a literaturą i zmianami językowymi
K_U12 potrafi krytycznie czytać akademickie teksty językoznawcze
K_U13 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski
K_U14 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K06 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań
K_K09 ma świadomość znaczenia języka niderlandzkiego, literatury i kultury niderlandzkiej w kulturze europejskiej i światowej
Metody dydaktyczne
- Wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia aktywizujące, praca z tekstami, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Semestr zimowy. Podstawowe informacje o języku.

1. Uwagi wstępne. Klasyfikacja języków świata. Przegląd języków indoeuropejskich. Język niderlandzki.
2. Definicje języka. Język jako system znaków. Langue i parole.
3. Cechy języka naturalnego. Język ludzi a język zwierząt. Jak uczymy się języka.
4. System językowy. Pojęcia: tekstu, wypowiedzi, dyskursu.
5. Funkcje języka i wypowiedzi. Bühler, Jakobson
6. Budowa systemu językowego. Wprowadzenie. System fonologiczny języka.
7. System składniowy
8. System morfo-syntaktyczny i semantyczny języka.
9. Pragmatyka: teoria aktów mowy
10. Zróżnicowanie językowe: Język ogólny a dialekty, socjolekty, gwary, żargon - wprowadzenie
11. Język a uwarunkowania kulturowe. Język a naród/ grupa etniczna/położenie geograficzne. (prezentacje studentów)
12. Język a uwarunkowania kulturowe. Język a grupa społeczna. (prezentacje studentów)
13. Język a uwarunkowania kulturowe. Język a płeć. (prezentacje studentów)
14/15. Powtórzenie materiału i podsumowanie zajęć


Semestr letni: Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa. Językoznawstwo niderlandzkie.

1. Językoznawstwo jako dyscyplina naukowa.
2. Zarys historii językoznawstwa. Wybrane teorie.
3. Metody badawcze językoznawstwa.
4. Językowy obraz świata.
5. Językoznawstwo niderlandzkie. Wprowadzenie.
6. Językoznawstwo niderlandzkie. Fonetyka i fonologia.
7. Językoznawstwo niderlandzkie. Morfologia
8. Językoznawstwo niderlandzkie. Leksykologia i składnia.
9. Językoznawstwo niderlandzkie. Frazeologia.
10. Językoznawstwo niderlandzkie. Stylistyka.
11/12. Językoznawstwo niderlandzkie. Socjolingwistyka (dialekty, socjolekty).
13. Językoznawstwo niderlandzkie. Historyczne spojrzenie na język niderlandzki.
14./15. Powtórzenie materiału. Przygotowania do egzaminu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma weryfikacji: ocena aktywności, prezentacje studentów (1 semestr), egzamin

Efekt kształcenia Wiedza
Na ocenę 2 Student nie wykazuje się wiedzą, która odpowiada minimalnym wymaganiom stawianym studentom.
Na ocenę 3 Student wykazuje się wiedzą, która w dostateczny sposób odpowiada wymaganiom stawianym studentom.
Na ocenę 4 Student wykazuje się wiedzą, która w prawidłowy, pełny sposób odpowiada wymaganiom stawianym studentom.
Na ocenę 5 Student wykazuje się wiedzą, która znacznie wykracza poza wymagania stawiane studentom.

Efekt kształcenia Umiejętności
Na ocenę 2 Student nie wykazuje się umiejętnościami, które odpowiadają minimalnym wymaganiom stawianym studentom
Na ocenę 3 Student wykazuje się umiejętnościami, które w dostatecznym stopniu odpowiadają wymaganiom stawianym studentom
Na ocenę 4 Student wykazuje się umiejętnościami, które w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym studentom
Na ocenę 5 Student wykazuje się umiejętnościami, które znacznie wykraczają poza wymagania stawiane studentom

Efekt kształcenia Kompetencje
Na ocenę 2 Student nie wykazuje się kompetencjami, które odpowiadają minimalnym wymaganiom stawianym studentom
Na ocenę 3 Student wykazuje się kompetencjami, które w dostatecznym stopniu odpowiadają wymaganiom stawianym studentom
Na ocenę 4 Student wykazuje się kompetencjami, które w pełnym stopniu odpowiadają wymaganiom stawianym studentom
Na ocenę 5 Student wykazuje się kompetencjami, które znacznie wykraczają poza wymagania stawiane studentom
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.
- S. Prędota, Wprowadzenie do językoznawstwa niderlandzkiego, Wrocław 2003.

Literatura uzupełniająca:
- M. Izert, E. Pachocińska, Wstęp do językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1998.
- J. Bańczerowski, J. Pogonowski, T. Zgółka, Wstęp do językoznawstwa, Poznań 1982.
- V. Fromkin, R. Rodman, N. Hyams, An introduction to language, 2003.
- K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008.
- R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1990.
- Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka obcego. [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego. Red. A. Achtelik, J. Tambor, Wyd. Gnome, Katowice 2007, s. 85–104.
- Inne wybrane teksty
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin