Typowe błędy językowe (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Mariusz Koper
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z najczęściej popełnianymi błędami językowymi. Uwrażliwianie studentów na sprawność i poprawność językową w mowie i piśmie. Uwrażliwianie na piękno języka polskiego oraz troskę o jego przyszłość.
Wymagania wstępne
Znajomość ortografii oraz interpunkcji.
Zagadnienia z zakresu sprawności oraz poprawności językowej, wprowadzone na wcześniejszym etapie studiów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Wprowadzenie podstawowych dla kultury języka pojęć: norma językowa, uzus językowy, innowacje językowe oraz kryteria ich oceny, błędy językowe. Przedstawienie zagadnienia wewnętrznego zróżnicowania współczesnej polszczyzny (język ogólny, gwary, regionalizmy, odmiany środowiskowe; język mówiony i język pisany). Trzon zajęć stanowią zagadnienia z zakresu poprawności językowej na poziomie fonetycznym, fleksyjnym, słowotwórczym, składniowym i leksykalno-stylistycznym.
UMIEJĘTNOŚCI
Wyrobienie sprawności językowej i kształtowanie poczucia normatywności języka.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Uwrażliwienie studenta na bogactwo, złożoność i piękno ojczystego słowa (żywego i pisanego) oraz wyrobienie nawyku posługiwania się poprawnym językiem we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych.
Metody dydaktyczne
Praca indywidualna i zespołowa.
Treści programowe przedmiotu
Klasyfikacja błędów językowych.
Błędy fonetyczne.
Błędy fleksyjne.
Błędy leksykalne.
Błędy frazeologiczne.
Błędy składniowe.
Błędy stylistyczne.
Błędy etymologiczne.
Odmiana imion, nazwisk.
Odmiana nazw miejscowych
Tworzenie przymiotników od nazw miejscowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018.
Tomasz Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018.
Hanna Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2019.
Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, Warszawa 2019.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę