Praktyka glottodydaktyczna (praktyki) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 40
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poszerzanie wiedzy zdobytej podczas realizacji specjalizacji glottodydaktycznej i rozwijanie umiejętności jej praktycznego zastosowania
C2 - kształtowanie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w pracy lektora języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego
C3 - poznawanie zasad organizacji i funkcjonowania potencjalnych pracodawców i miejsc pracy dla glottodydaktyka polonistycznego
C4 - aktywizacja zawodowa studentów na rynku pracy w zakresie glottodydaktyki polonistycznej
Wymagania wstępne
Status studenta specjalizacji glottodydaktycznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student opanował główne pojęcia i kategorie glottodydaktycznego dyskursu badawczego oraz wyjaśnia jego zastosowanie wobec tekstów literackich i użytkowych (K_W02).
2. Student rozumie interkulturowość i multikulturalizm (K_W11).
3. Student w pogłębionym stopniu zna zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla specjalizacji glottodydaktycznej (K_W14).
4. Student w pogłębionym stopniu zna, rozumie i opisuje specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla specjalizacji glottodydaktycznej (K_W15).
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student swobodnie wykorzystuje w praktyce posiadaną wiedzę z zakresu najnowszej metodyki i metodologii prowadzenia glottodydaktycznych badań naukowych (K_U02).
2. Student umiejętnie wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej w badaniach glottodydaktycznych i procesie dydaktycznym z tego zakresu (K_U04).
3. Student potrafi kierować pracą własną oraz pracą zespołu, pełniąc w nim rolę przywódczą (K_U06).
4. Student formułuje i analizuje problemy badawcze oraz dobiera metody i narzędzia ich rozwiązania adekwatnie do specjalizacji glottodydaktycznej (K_U12).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student dokonuje krytycznej oceny tekstów własnych i cudzych (K_K03).
2. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych (K_K04).
3. Student prezentuje postawę szacunku dla obcych kultur, a jednocześnie krytyczną postawę wobec zjawisk godzących w godność osoby oraz w wartości leżące u podstaw cywilizacji (K_K06).
4. Student potrafi organizować pracę innych, jest skłonny do prowadzenia dialogu (K_K08).
5. Student potrafi logicznie i ekonomicznie zaplanować działania służące realizacji stawianych sobie celów (K_K09).
Metody dydaktyczne
Obserwacja, warsztat, opracowanie konspektów i materiałów dydaktycznych (pomocnicznych), prowadzenie jednostki zajęciowej, prowadzenie tutoringu.
Treści programowe przedmiotu
Pełny 4-semestralny program praktyk obejmuję następujące komponenty:
1. Hospitowanie 40 godz. (45 min.) zajęć z języka polskiego jako obcego.
2. Tutoring indywidualny obcokrajowca (wymiar jednego semestru, maks. 20 godz.).
3. Samodzielne opracowanie konspektów i materiałów pomocniczych do zajęć - 80 godz. / 4 semestry.
5. Indywidualne przygotowanie i prowadzenie zajęć z obcokrajowcami - 10 godz.
Tryb realizacji poszczególnych komponentów w każdym jest ustalany indywidualnie dla każdego studenta.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny pełnego 4-semestralnego programu praktyk obejmują następujące komponenty:
1) obecność na hospitacjach zajęć lektoratowych z nauczania języka polskiego jako obcego,
2) realizacja zajęć o charakterze tutoringu i raport po jego zakończeniu,
3) przygotowanie konspektów i materiałów pomocnicznych do wybranych zagadnień z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego,
4) samodzielne przeprowadzenie indywidualnych lekcji języka polskiego jako obcego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wszystkie pozycje stanowiące literaturę podstawową i uzupełniającą przedmiotów składających się na specjalizację glottodydaktyczną: gramatyki funkcjonalnej języka polskiego, metodyki nauczania jpjo, rozwijania sprawności w nauczania jpjo, gier i zabaw językowych w nauczaniu jpjo, kultury w nauczaniu jpjo, wykorzystania nowych technologii w nauczaniu jpjo.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę