Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nabycie umiejętności analizowania i syntezy tekstów
C2 Umiejętność pisania streszczeń
Wymagania wstępne
znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia streszczeń w j. angielskim
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę językowa potrzebna do czytania tekstów ze zrozumieniem
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca analizy i syntezy tekstów
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny analizy i syntezy tekstów w j. polskim
EK P_W07 Student mawiedzę prowadzącą do napisania pracy licencjackiej
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu III roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie tworzenia analiz i syntez tekstów
EK P_U01 Student posiada umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z pisaniem streszczeń w j. angielskim korzystając z różnych źrodeł: słowniki, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie pisania streszczeń i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania umiejętności pisania streszczeń i syntez tekstów
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstami zaproponowanymi przez opiekuna (indywidualne, w parach i w grupach)
Treści programowe przedmiotu
Semestr II
1. Praca z tekstem I, dyskusja, ćwiczenia
2. Praca z tekstem I (c. d.), ćwiczenia
3. Praca z tekstem II, dyskusja, ćwiczenia uzupełniające
4. Praca z tekstem II (ciąg dalszy), ćwiczenia uzupełniające, praca samodzielna (I streszczenie teksu)
5. Praca z tekstem III, dyskusja, ćwiczenia
6. Praca z tekstem III (c.d.), ćwiczenia uzupełniające
7. Praca z tekstem IV, dyskusja, ćwiczenia
8. Praca z tekstem IV (c. d.), ćwiczenia uzupełniające, praca samodzielna (II streszczenie tekstu)
9. Praca z tekstem V, dyskusja, ćwiczenia
10. Praca z tekstem V (c. d.) ćwiczenia,
11. Praca z tekstem VI, dyskusja, ćwiczenia
12. Praca z tekstem VI (c. d.), ćwiczenia uzupełniające, praca samodzielna (III streszczenie teksu)
13. Praca z tekstem VII, ćwiczenia, dyskusja
14. Powtórzenie wiadomości z materiału przerobionego na zajęciach
15. Powtórzenie wiadomości (c. d.), podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
(W) Student nie ma podstawowej wiedzy z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności tworzenia syntez i analiz tekstów
(K) Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z zadań domowych.Brak zaangażowanie we własny rozwój.
Na ocenę 3
(W) Student posiada ogólną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące pisania streszczeń
(K) Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Na ocenę 4
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące pisania streszczeń
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Na ocenę 5
(W) Student ma pełną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące pisania streszczeń
(K) Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Swales, John M., and Feak, Christine B. (2004) Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. Ann Arbor: University of Michigan Press
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę