Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Dagmara Kottke
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Rozwijanie umiejętności analizowania i syntezy tekstów
C2 Wyrabianie umiejętność pisania streszczeń
Wymagania wstępne
znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKP_W01 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą pisania streszczeń w języku angielskim
EKP_W01 Student posiada podstawową wiedzę niezbędną do czytania tekstów ze zrozumieniem
EKP_W02 Student zna podstawową terminologię dotyczącą analizy i syntezy tekstów akademickich w języku angielskim
EKP_W03 Student zna podstawową terminologię dotyczącą analizy i syntezy tekstów akademickich w języku polskim
EKP_W07 Student posiada wiedzę prowadzącą do napisania pracy licencjackiej
UMIEJĘTNOŚCI
EKP_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego dotyczącą analizowania i streszczania tekstów o charakterze akademickim
EKP_U01 Student posiada umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem
EKP_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z pisaniem streszczeń w języku angielskim korzystając ze źródeł takich jak: słowniki, materiały multimedialne oraz kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKP_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EKP_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem umiejętności pisania streszczeń tekstów akademickich
EKP_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie
Metody dydaktyczne
Praca z tekstami naukowym (indywidualna oraz w grupach), dyskusja, rozwiązywanie ćwiczeń
Treści programowe przedmiotu
Semestr 1
1. Wprowadzenie do kursu. Podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia streszczeń (ćwiczenia).
2. Tekst I (dyskusja, ćwiczenia).
3. Tekst I (dyskusja, ćwiczenia).
4. Ćwiczenia stylistyczne.
5. Tekst II (dyskusja, ćwiczenia).
6. Tekst II (dyskusja, ćwiczenia).
7. Tworzenie spisów bibliograficznych – wprowadzenie i ćwiczenia.
8. Tekst III (dyskusja, ćwiczenia).
9. Tekst III (dyskusja, ćwiczenia).
10. Ćwiczenia stylistyczne. Interpunkcja.
11. Tekst IV (dyskusja, ćwiczenia).
12. Tekst IV (dyskusja, ćwiczenia).
13. Tworzenie spisów bibliograficznych (c.d.).
14. Praca pisemna na zajęciach (in class).
15. Omówienie pracy pisemnej (in class). Podsumowanie semestru.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W – Student nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie analizowania tekstów akademickich i pisania streszczeń
U – Student nie osiągnął podstawowych umiejętności analizowania tekstów akademickich i pisania streszczeń
K – Student nie uczestniczy w zajęciach, otrzymuje oceny niedostateczne z zadań domowych oraz nie wykazuje zaangażowania we własny rozwój
Ocena dostateczna:
W - Student posiada ogólną wiedzę w zakresie analizowania tekstów akademickich i pisania streszczeń
U – Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące analizowania tekstów akademickich i pisania streszczeń
K – Student mało aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Ocena dobra:
W – Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie analizowania tekstów akademickich i pisania streszczeń
U – Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące analizowania tekstów akademickich i pisania streszczeń
K – Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający
Ocena bardzo dobra:
W - Student ma pełną wiedzę na temat analizowania tekstów akademickich i pisania streszczeń
U – Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące analizowania tekstów akademickich i pisania streszczeń
K – Student wykazuje się dodatkowym zaangażowaniem, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Macpherson, Robin (1998) English for Writers and Translators. Warszawa: PWN.
Gibaldi, Joseph (1999) MLA Handbook for Writers of Research Papers. Fifth Edition, New York: The MLA of America.
Cory, Hugh (1997) Advanced Writing with English in Use. Oxford: Oxford UP.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę