Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Sebastian Wasak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nabycie umiejętności analizowania i syntezy tekstów
C2 Umiejętność pisania streszczeń
Wymagania wstępne
znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia streszczeń w j. angielskim
EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę językowa potrzebna do czytania tekstów ze zrozumieniem
EK P_W02 Student zna terminologię dotycząca analizy i syntezy tekstów
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny analizy i syntezy tekstów w j. polskim
EK P_W07 Student mawiedzę prowadzącą do napisania pracy licencjackiej
EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu III roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie tworzenia analiz i syntez tekstów
EK P_U01 Student posiada umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem
EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z pisaniem streszczeń w j. angielskim korzystając z różnych źrodeł: słowniki, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie pisania streszczeń i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania umiejętności pisania streszczeń i syntez tekstów
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstami zaproponowanymi przez prowadzącego (indywidualne, w parach i w grupach)
Treści programowe przedmiotu
Semestr I (30 godzin)
1. Wstęp. Podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia analiz i syntez tekstów (ćwiczenia)
2. Podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia analiz i syntez tekstów. (ćwiczenia) (c.d.)
3. Praca nad tekstem I: Gender/sex discrepancies in pronominal reference to animals: a statistical analysis
4. Praca nad tekstem I: Gender/sex discrepancies in pronominal reference to animals: a statistical analysis (c.d.)
5. Praca nad tekstem II: Warning: the truth behind handshake-sniffing may bum you out
6. Praca nad tekstem II: Warning: the truth behind handshake-sniffing may bum you out (c.d.)
7. Powtórzenie wiadomości dotyczących interpunkcji w j. angielskim (ćwiczenia)
8. Praca nad tekstem III: A Lexical Approach
9. Praca nad tekstem III: A Lexical Approach (c.d.)
10. Praca nad tekstem IV: Global English: gift or curse
11. Praca nad tekstem IV: Global English: gift or curse (c.d.)
12. Powtórzenie wiadomości dotyczących użycia przedimków w j. angielskim (ćwiczenia)
13. Praca z tekstem V: Why I Write
14. Praca z tekstem V: Why I Write (c.d.)
15. Podsumowanie pierwszego semestru kursu

Semestr II (30 godzin)
1. Praca nad tekstem VI: The story of -e
2. Praca nad tekstem VI: The story of -e (c.d.)
3. Praca nad tekstem VII: Paradox and dream
4. Praca nad tekstem VII: Paradox and dream (c.d.)
5. Powtórzenie wiadomości dotyczących użycia zdań i zaimków względnych w j. angieslkim (ćwiczenia)
6. Praca nad tekstem VIII: Morphophonological Markers of \\\'Partial\\\' Lexical Polysemy/Homonymy in English and Polish
7. Praca nad tekstem VIII: Morphophonological Markers of \\\'Partial\\\' Lexical Polysemy/Homonymy in English and Polish (c.d.)
8. Praca nad tekstem IX: Sainsbury\\\'s Christmas ad is a dangerous and disrespectful masterpiece
9. Praca nad tekstem IX: Sainsbury\\\'s Christmas ad is a dangerous and disrespectful masterpiece (c.d.)
10. Powtórzenie wiadomości dotyczących uzycia czasowników modalnych w j. angielskim (ćwiczenia)
11. Praca nad tekstem X: Bumping into creative idiomaticity
12. Praca nad tekstem X: Bumping into creative idiomaticity (c.d.)
13. Powtórzenie wiadomości dotyczących analizy tekstów i pisania streszczeń
14. Powtórzenie wiadomości dotyczących tworzenia syntez
15. Podsumowanie kursu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
(W) Student nie ma podstawowej wiedzy z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności tworzenia syntez i analiz tekstów
(K) Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z zadań domowych.Brak zaangażowanie we własny rozwój.
Na ocenę 3
(W) Student posiada ogólną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące pisania streszczeń
(K) Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.
Na ocenę 4
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące pisania streszczeń
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Na ocenę 5
(W) Student ma pełną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące pisania streszczeń
(K) Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
McCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Swales, John M., and Feak, Christine B. (2004) Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. Ann Arbor: University of Michigan Press
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę