Praktyczna nauka języka angielskiego - praca nad tekstem akademickim (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Karolina Drabikowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i syntezy tekstów na poziomie akademickim
C2 Umiejętność pisania streszczeń
Wymagania wstępne
Znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia streszczeń w j. angielskim.
EK_W01 Student ma podstawową wiedzę językowa potrzebna do czytania tekstów ze zrozumieniem.
EK_W02 Student zna terminologię dotycząca analizy i syntezy tekstów.
EK_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny analizy i syntezy tekstów w j. polskim.
EK_W07 Student mawiedzę prowadzącą do napisania pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCi
EKU_01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie tworzenia analiz i syntez tekstów.
EKU_01 Student posiada umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem.
EKU_07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z pisaniem streszczeń w j. angielskim korzystając z różnych źródeł: słowniki, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK_01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie pisania streszczeń i rozumie perspektywy dalszego rozwoju.
EKK_02 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania umiejętności pisania streszczeń i syntez tekstów.
EKK_04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstami naukowymi zaproponowanymi przez prowadzącego, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do kursu.
2-14. Praca nad wybranymi tekstami. Ćwiczenia stylistyczne.
15. Podsumowanie semestru.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
(W) Student nie ma podstawowej wiedzy z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności tworzenia syntez i analiz tekstów.
(K) Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z zadań domowych. Brak zaangażowania w pracę w grupie i własny rozwój.

Na ocenę 3
(W) Student posiada ogólną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące pisania streszczeń.
(K) Student mało aktywnie uczestniczy w zajęciach i słabo angażuje się w pracę grupy. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.

Na ocenę 4
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące pisania streszczeń.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, potrafi współpracować w grupie i spełnia wymagania w sposób zadowalający.

Na ocenę 5
(W) Student ma pełną wiedzę z dziedziny pisania streszczeń.
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące pisania streszczeń.
(K) Student angażuje się w pracę w grupie, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.

Sposoby oceny:
1. Prace pisane w domu i na zajęciach
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Materiały opracowane przez prowadzącego.
Macpherson, Robin (1998) English for Writers and Translators. PWN: Warszawa
Bailey, Stephen (2011) Academic Writing. A Handbook for International Students. Routledge: London and New York.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę