Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Karolina Drabikowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Usystematyzowanie i uporządkowanie zasobu słownictwa na poziomie średnio zaawansowanym (B2 - Upper-intermediate) w oparciu o sprawności receptywne i produktywne
C2 Wykształcenie potrzeby bardziej dojrzałego i wnikliwego korzystania ze słowników (tj. z uwzględnieniem kolokacji, przykładowych zdań, słowotwórstwa, rejestru, zastosowań w języku mówionym i pisanym).
C3 Wykształcenie większej precyzji w doborze znaczenia używanych kolokacji, związków frazeologicznych, wyrażeń i zwrotów w języku angielskim oraz świadomości wielości ich znaczeń i kontekstów użycia.
C4 Podwyższenie poziomu opanowania językowych sprawności nabytych podczas dotychczasowej nauki języka obcego.
Wymagania wstępne
Poziom j. angielskiego według założeń naboru na studia oraz efektów kształcenia w szkole średniej lub technikum.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK_W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą słownictwa w języku angielskim.
EK_W02 Student zna terminologię dotycząca słownictwa języka angielskiego.
EK_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny słownictwa w j. polskim.
EK_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej.
EK_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych ze słownictwem j. angielskiego.
EK_W12 Student zna podstawowe mechanizmy tworzenia konstrukcji leksykalnych ze szczególnym odniesieniem do j. angielskiego i polskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
EK_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczną znajomością j. angielskiego w zakresie stosowania struktur leksykalnych.
EK_U01 Student potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy zgodnie z zasadami doboru słownictwa w języku angielskim.
EK_U01 Student potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów leksykalnych.
EK_U01 Student posiada podstawową sprawność rozróżniania różnych rejestrów języka w tym rejestr języka akademickiego, formalnego, potocznego w odniesieniu do słownictwa j. angielskiego.
EK_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z leksyką j. angielskiego, korzystając z różnych źródeł: różnorodne słowniki tematyczne, specjalistyczne opisy wariantów języka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie leksyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju.
EK_K03 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego
EK_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne stosowane na kursie to w głównej mierze metody aktywne tzn. takie, które zwiększają czynny udział uczących się w zajęciach. Zalicza się do nich: metody dyskusji tj. burza mózgów, dyskusja, metoda gier dydaktycznych, metoda dialogowa, często poprzedzone materiałem audiowizualnym i multimedialnym.
Treści programowe przedmiotu
1. Advertising
2. Age
3. Health and body
4. Food
5. Education and career
6. News and media
7. Lies and truth
8. Powtórzenie
9. Crime
10. Rituals
11. Being creative
12. Film
13. Music
14. Powtórzenie
15. Podsumowanie semestru.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
Student nie posiada podstawowego zasobu słownictwa i nie zna zasad stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student nie osiągnął wymaganych umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych, nie stosuje poznanych konstrukcji leksykalnych j. ang oraz nie posługuje się j. angielskim na średnio zaawansowanym.
Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych. Brak zaangażowania we własny rozwój.

Na ocenę 3
Student posiada ogólny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia, ale osiągnął podstawowe umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych j.ang. Student z trudnością posługuje się j. angielskim na poziomie średnio zaawansowanym.
Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.

Na ocenę 4
Student posiada uporządkowany zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie do zajęć i osiągnął wystarczające umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych, stosuje poznane konstrukcje leksykalne j. ang. Student posługuje się j. angielskim na poziomie średnio zaawansowanym, popełniając nieliczne błędy.
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.

Na ocenę 5
Student posiada pełny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące słownictwa j. ang. Student posługuje się j. angielskim na poziomie średnio zaawansowanym.
Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje.

1. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych.
2. Kolokwia klasowe oraz śród- i końcowo-semestralne zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Speakout. Upper-Intermediate Students’ Book. F. Eales and S. Oakes. Pearson Longman. 2011.
Speakout. Upper-Intermediate Workbook. F. Eales and S. Oakes. Pearson Longman. 2011.
Dodatkowe materiały
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę