Język polski jako dziedzictwo narodowe (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Mariusz Koper
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z rozwojem oraz kształtowaniem się polskiej świadomości językowej na przestrzeni dziejów.
Waga języka polskiego jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Wymagania wstępne
Znajomość historii Polski, historii języka polskiego, kształtowania się polskiego systemu językowego.
Znajomość gramatyki historycznej języka polskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- charakteryzuje język polski jako dobro kulturowe, który znajduje odbicie w zróżnicowanym rodzajowo, gatunkowo i stylistycznie piśmiennictwie, w nazewnictwie osobowym, geograficznym i innym, w obcej leksyce jako świadectwie historycznych kontaktów polszczyzny z językami innych narodowych społeczności; w swoistym kodzie graficznym wpisanym w kontekst kultury łacińskiej
UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi na podstawie źródeł i literatury samodzielnie (oryginalnie i twórczo) napisać lingwistyczną pracę naukową; stosuje właściwe metody badawcze, prawidłowo wyciąga wnioski, syntetyzuje omawiane zagadnienia; potrafi dokonać krytycznej analizy, zakwalifikować i ocenić badane zagadnienie.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z jego różnorodnych form oraz je współtworzy.
Metody dydaktyczne
Metoda podająca.
Treści programowe przedmiotu
Imię w dziejach i kulturze polskiej (dziedzictwo kulturowe i językowe).
Nazwisko w historii języka polskiego (dziedzictwo kulturowe i językowe).
Proces kształtowania się polskiej świadomości językowej i narodowej w X-XIII wieku.
Proces kształtowania się polskiej świadomości językowej i narodowej w XIII-XV wieku.
Złoty wiek w kulturze polskiej – rozwój języka polskiego (Mikołaj Rej, Jan Kochanowski).
Czy język polski nam się kundli? Stan polszczyzny w XXI wieku.
Czym jest nowomowa? Charakterystyka zjawiska.
Polskie pieśni narodowe. Charakterystyka.
Rola Kościoła w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej i językowej.
Historia wyrazu naród (przeobrażenia semantyczne) i wyrażenia język ojczysty
Język polski jako dobro narodowe i kulturowe (ośrodki, instytucje, ludzie, inicjatywy, ustawy itp. mające na celu ochronę polszczyzny, troskę o jej przyszłość).
Dziedzictwo leksykalne polszczyzny (dziedzictwo prasłowiańskie, nomina appellativa, nomina propria).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, egzamin ustny z treści wykładowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Krzysztof Maćkowiak, U źródeł polskiej świadomości językowej (X-XV wiek), Poznań 2011.
Zenon Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 2019.
Jan Paweł II. Odnowiciel Mowy Polskiej, red. Stanisław Mikołajczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Poznań 2009.
Stanisław Rospond, Kościół w dziejach języka polskiego, Wrocław 1985.
Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin - Warszawa 2013.
Ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin