Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Student poznaje sposoby wykorzystania technologii informacyjnej w budowaniu warsztatu współczesnego polonisty.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość obsługi komputera i tradycyjnego warsztatu polonisty
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 - Student zna i rozumie terminologię związaną z technologiami informacyjnymi na poziomie rozszerzonym
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 - Student umiejętnie wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K04 - Student rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w warsztacie pracy współczesnego filologa.
Metody dydaktyczne
• Zajęcie teoretyczne prowadzone z wykorzystaniem odpowiednich materiałów wizualnych (np. prezentacje multimedialne).
• Zajęcia praktyczne prowadzone z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnych
Treści programowe przedmiotu
Narzędzia TI w warsztacie polonisty:
1. Edytor tekstu
2. Programy do tworzenia prezentacji/pokazów multimedialnych
3. Elektroniczne mapy myśli
4. Program graficzny
5. Narzędzia cyfrowe w procesie tworzenia tekstów naukowych
6. Narzędzia cyfrowe w procesie gromadzenia bibliografii: generatory/menedżery bibliografii
7. Internet w warsztacie polonisty: cyfrowe źródła wiedzy
Polonista w przestrzeni cybernetycznej:
8. Galaktyka literatury, sztuki i języka w internecie
9. Prawo autorskie w pracy filologa
10. Ruch Open Access w humanistyce
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
• Student zrealizował wszystkie zadania podczas zajęć i przesłał ich wyniki na adres elektroniczny prowadzącego.
• Student zaliczył kolokwium (co najmniej 60%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Klawisze skrótów dla programu Word, [online:] http://www.zsoiz1.gdansk.ids.pl/Klawisze%20skrotow%20dla%20programu%20Word.htm;
2. Excel online, [online:] http://excel.educom.pl/excel4.html;
3. Kursy dotyczące systemu Microsoft Office [online:] http://office.microsoft.com/pl-pl/training/HA102255331045.aspx;
4. T. Kautz, Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, [online:] http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006/Kautz.pdf;
5. R. Wroński, Tworzenie prezentacji w formacie PowerPoint, [online:] http://www.kmti.uz.zgora.pl/konferencje/media_a_edukacja/referaty/wronski.pdf;
6. A. Pająk, Hipertekst: narzędzie do badania literatury, [online:] http://www.hypertextopia.com/library/read/110;
7. J. Ujejski, FreeMind – mapy myśli na komputerze, [online:] http://dochodowo.pl/samodoskonalenie/freemind-mapy-mysli-na-komputerze;
8. A. Baj, Słów kilka o myśli, którą ubiera się w Mapę Myśli, „Trendy uczenie się w XXI wieku\\\" 2006, nr 3/7, [online:] http://www.trendy.codn.edu.pl/struktura/czytelnia/artykuly/doc/Agata_mapy.pdf;
9. A. Zakrzewski, Multimedialne programy dydaktyczne - kryteria oceny i wyboru, [online:] http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2005/zakrzew.pdf;
10. A. Dziak, Programy multimedialne w edukacji polonistycznej, [film online:] http://www.lem.codn.edu.pl/?page=film&id=22&db=2;
11. ePortfolio. Materiały i źródła na temat ePortfolio, [online:] http://www.eportfolio.pedagogika.net;
12. P. Rybszleger, Kroki i sekwencje w rozmowie. Próba analizy młodzieżowego czatu internetowego, [w:] E-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, s. 89-99;
13. E. Wójtowicz, net art, Kraków 2008;
14. M. Góralska, Książka on-line. Próba objaśnienia zjawiska, [online:] http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/goralska.php;
15. B. Jarosz, Liternet – sztuka, moda czy konieczność. Polskie powieści hipertekstowe w Sieci, [online:] www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006/Jarosz.pdf.
Literatura uzupełniająca:
1. Ch. Grover, M. MacDonald, E. Moore, Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik, Gliwice 2008.
2. Ch. Grover, Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik, Gliwice 2007.
3. E. Gawin, OpenOfiice i Mozilla. Podręcznki użytkownika, Warszawa 2005.
4. K. Masłowski, Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik, Gliwice 2005.
5. T. Negrino, Prezentacje w PowerPoint 2007 PL, Gliwice 2008.
6. A. Koludo, Projektowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej, [w:] Technologia Informatyczna w procesach kształcenia, red. J. Moos, A. Koludo, Łódź 2002, s. 35-46.
7. M. Kowalkiewicz, Mapy myśli – spróbuj sam, „Gazeta IT” 2005, nr 9 [online:] http://archiwum.gazeta-it.pl/zw/git23/mapy_mysli_do_druku.htm.
8. B. Fiołek-Lubczyńska, Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury, Kraków 2004.
9. W. Strykowski, Edukacyjne walory Internetu, [online:] http://www.brpd.gov.pl/strykowski.html.
10. D. K. Holajda, e-Biblioteki, [w:] E-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, s. 141-150.
11. A. Ślósarz, Media w służbie polonisty, Kraków 2008.
12. S. Furgoł, Metoda WebQuest i okolice. Nowe trendy, [online:] http://webquest.furgol.org.
13. M. Szafraniec, WebQuest jako interaktywna metoda kształcenia uczniów i dorosłych na odległość, [w:] E-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, s. 241-250.
14. Ł. Gołębiewski, Śmierć książki. No future book, Warszawa 2008.
15. Techsty. Literatura i nowe media, http://www.techsty.art.pl
16. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę