Dzieje społeczno-polityczne Europy i świata w XX wieku (proseminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sabina Bober
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przygotowanie studentów do pracy badawczej.
2. Przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy dyplomowej
Wymagania wstępne
Znajomość historii XX w.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z wybranych dziedzin historii i jej dyscyplin (zawartych w programie studiów w IH KUL)
K_W05 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii i jej dyscyplin z innymi naukami humanistycznymi
K_W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięć historii i jej dyscyplin
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury i stanowiących źródła historyczne
K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_W09 Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
K_W10 Ma podstawową wiedzę o instytucjach i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, w tym głównie dotyczących historii i jej dyscyplin.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii i jej dyscyplin.
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii i jej dyscyplin, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
K_U04 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
K_U06 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
K_U07 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie historii i jej dyscyplin, w języku polskim i języku obcym.
K_U08 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu historii i jej dyscyplin dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnorodnych źródeł.
K_U09 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i w określonych sytuacjach języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnorodnych źródeł


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.
Metody dydaktyczne
Prac ze źródłem, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Student wybiera dowolny temat z historii XX w. Zbiera literaturę, następnie omawia ją i rozpisuje pod plan pracy. Następnie pisze pracę proseminaryjną z wybranego przez siebie tematu.
Prowadzący zajęcia przypomina zasady pisania prac dyplomowych (przypisy, bibliografia, krytyka źródła itp)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zliczenia jest aktywne uczestnictwo na zajęciach i napisanie pracy proseminaryjnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zależnie od tematów poszczególnych prac proseminaryjnych
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę