Historia powszechna XX wieku (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Rafał Wnuk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z dziejami politycznymi.
C2 - Przedstawienie cech charakterystycznych przemianami społecznymi, kulturowymi, wyznaniowymi i gospodarczymi.
C3 - Ukazanie nowych zjawisk, jak upowszechnienie się państw narodowych, totalitaryzm, zimna wojna, dekolonizacja.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W05 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii i jej dyscyplin z innymi naukami humanistycznymi
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Metody dydaktyczne
Wykład, uzupełniany pracą z mapą, wykresami oraz prezentacjami multimedialnymi.
Treści programowe przedmiotu
Problematyka wykładu dotyczy dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych, militarnych i kulturowych świata, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiej, Obejmuje najważniejsze wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne, ukazuje związki między różnymi zjawiskami wskazując na ich współzależności chronologiczne i geograficzne, oraz skutki tych wydarzeń dla czasów dzisiejszych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Materiał z wykładu uzupełniony o dodatkową faktografię w oparciu o lektury zaliczany w formie ustnej na egzaminie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jerzy Holzer, Europa wojen 1914-1945, Warszawa 2008
Jerzy Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012
Wojciech Roszkowski,Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1998
Tony Judt, Powojnie, Historia Europy od roku 1945
Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996
Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna XX wieku, Warszawa 2010
Tomasz Schramm, Historia Powszechna. Wiek XX, Poznań 2008
Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Warszawa 2011
Michał Haller, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 2015.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin