Historia Polski XX wieku (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Mieczysław Ryba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zapoznanie studentów z najważniejszą faktografią dotyczącą historii Polski w XX wieku. Ukazanie relacji pomiędzy sferą polityczną, kulturową, religijną i społeczną.
Wymagania wstępne
Znajomość historiii XX wieku na poziomie licealnym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Znajomość faktografii z historii Polski XX wieku. Znajomość relacji, jakie zachodziły w różnych przestrzeniach życia społecznego w tym czasie.
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność powiązania zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych w związki przyczynowe.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Kształtowanie postawy patriotyzmu, budzenie potrzeby zgłębiania dziejów ojczystych i propagowania tej wiedzy.
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z analizą źródeł. Aranżowanie dyskusji wykładowcy ze studentami.
Treści programowe przedmiotu
Przemiany ideologiczne i polityczne w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Ukazanie drogi dojścia przez Polskę do niepodległości. Kształtowanie ustrojowe, gospodarcze i kulturowe II Rzeczpospolitej. Polska polityka i życie społeczene w czasie II wojny światowej. Czasy totalitaryzmu komunistycznego i rola Kościoła w odzyskaniu przez Polskę suwerenności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena dostateczna: znajomość podstawowej faktografii dotyczącej historii Polski XX wieku, związanej z różnymi sferami życia społecznego
Ocena dobra: umiejętność wiązania róznych zjawisk życia w związki przyczynowo-skutkowe.
Ocena bardzo dobra: wykazanie się biegłą znajomością przemian społeczno-kulturowych, politycznych i religijnych w XX wieku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2007, Poznań 2009.
2. A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989-1995, Kraków 1997.
3. W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin 2005.
4. W. Grabowski, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940-1945, Warszawa 1995.
5. K. Przybysz, Polska myśl polityczna 1938-1945, Warszawa 2000.
6. M. Ryba, Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914-1918, Lublin 2007.
7. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995.
8. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-1994, Warszawa 1995.


Literatura uzupełniająca:
1. A. Friszke, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.
2. R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.
3. M. Ryba, Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944-1956, Lublin 2006.
4. H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990 w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.
5. H. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 2007.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin