Interpunkcja (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Mariusz Koper
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Historyczne i teoretyczne podstawy dzisiejszych zasad interpunkcji polskiej.
Przegląd zasad użycia znaków przestankowych (teoria i praktyka).
Wymagania wstępne
Polska ortografia oraz interpunkcja (wiadomości ze szkoły podstawowej i średniej).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Teoretyczne i praktyczne zasady interpunkcji polskiej.
UMIEJĘTNOŚCI
Wyrobienie sprawności interpunkcyjnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Uwrażliwienie studenta na bogactwo, złożoność i piękno ojczystego słowa (żywego i pisanego) oraz wyrobienie nawyku posługiwania się poprawnym językiem we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych.
Metody dydaktyczne
Praca indywidualna i grupowa.
Prace domowe
Treści programowe przedmiotu
Teoretyczne podstawy zasad interpunkcyjnych.
Ogólna charakterystyka funkcji znaków przestankowych.
Rola kropki, średnika i przecinka.
Rola dwukropka.
Rola pytajnika i znaku wykrzyknienia.
Rola wielokropka i pauzy.
Rola cudzysłowu i \"gęsich łapek\".
Przegląd użycia znaków przestankowych.
Przecinek - interpunkcja wewnątrz zdania pojedynczego.
Przecinek - interpunkcja wewnątrz wypowiedzenia złożonego.
Interpunkcja pozostałych znaków (kropka, średnik, dwukropek, wielokropek, pauza, pytajnik, znak wykrzyknienia, nawias, cudzysłów).
Końcowe kolokwium z treści programowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność na zajęciach.
Kolokwia cząstkowe.
Kolokwium z całości wiedzy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Stanisław Jodłowski, Zasady interpunkcji. Podręcznik, wydanie nowe, zmienione i rozszerzone, opracowanie naukowe i redakcyjne Jan Godyń, Kraków 2002.
Stanisław Jodłowski, Witold Taszycki, Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym, Wrocław 1980.
Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, redakcja Edward Polański, Warszawa 2016.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę