Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w biznesie (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kinga Lis
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Głównym celem zajęć jest wprowadzenie wiedzy z zakresu słownictwa – język angielski w biznesie.
C2 Dodatkowym celem kursu jest rozwijanie zdolności rozpoznawania konstrukcji, związków wyrazowych oraz stopnia formalności/potoczności słów i wyrażeń z zakresu Business English; doskonalenie umiejętności aktywnego wykorzystywania poznawanego słownictwa we właściwych formach i kontekstach komunikacyjnych, zarówno formalnych, jak i potocznych.
C3 Zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego obejmującego wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.
Wymagania wstępne
W1 Poziom j. angielskiego zgodny z wymaganiami stawianymi studentom II roku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
EKP_W02 Student zna podstawową terminologię związaną z pojęciami z zakresu język angielski w biznesie oraz jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej.
EKP_W04 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie Filologii Angielskiej, rozumienie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych
EKP_W11 Dzięki szerokiemu wachlarzowi tematycznemu oferowanemu w trakcie kursu, studenci mają możliwość rozwoju zdolności komunikacyjnych, w tym umiejętność naturalnego wypowiadania się na zróżnicowane tematy oraz argumentowania swoich przekonań, przy wykorzystaniu słownictwa specjalistycznego
EKP_W12 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego i porównawczym odniesieniu do innych języków
EKP_W13 Student zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
EKP_W16 Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności, wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie)
EKP_W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
EKP_W18 Student zna rejestr języka biznesowego.
Umiejętności
EKP_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego biznesowego.
EKP_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku Filologia Angielska.
EKP_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim biznesowym.
EKP_U04 Student potrafi rozpoznać i zastosować rejestr języka biznesowego.
EKP_U05 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie słownictwa angielskiego w biznesie.
EKP_U06 Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie akwizycji języka angielskiego w biznesie.
EKP_U07 Student umie samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę leksykalno-gramatyczną, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
EKP_U08 Student wykrywa zależności i powiązania między dziedzinami nauki w ramach kierunku Filologia Angielska a innymi dziedzinami w obrębie obszaru nauk humanistycznych.
EKP_U09 Student potrafi zintegrować kompetencje leksykalne ze sprawnościami językowymi takimi jak mówienie, słuchanie, czy pisanie z zakresu język angielski w biznesie.
Kompetencje społeczne
EKP_K01 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.
EKP_K02 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.
EKP_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
EKP_K05 Student potrafi organizować działanie innych jak i organizować samemu wydarzenia naukowe.
EKP_K06 Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań.
EKP_K07 Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny.
EKP_K08 Student rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w nabywaniu wiedzy leksykalno-gramatycznej do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym.
Metody dydaktyczne
praca w grupach, praca indywidualna z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, dyskusje na forum grupy
Treści programowe przedmiotu
1. Introduction
2. Headhunters and communication
3. International Marketing
4. Globalisation and building relationships
5. Marketing and success
6. Designer appeal
7. People at work and job satisfaction
8. Marketing ethics and risk
9. Team building and management styles
10. The entrepreneur and raising finance
11. Brand management and customer service
12. Crisis management and corporate strategy
13. Corporate culture, mergers and acquisitions
14. Meetings and negotiations
15. Signatures and resits
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie min. 60% (łącznie) z czterech testów śródsemestralnych (80% oceny) oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach (20% oceny).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Cotton, David, David Falvey and Simon Kent. Market Leader Upper Intermediate. 3rd edition. Pearson Education.
Cotton, David and Sue Robbins. Business Class. Longman.
Mascull, Bill. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press.
Materiały własne nauczyciela
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę