Dydaktyka ogólna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Małgorzata Tetiurka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej.
C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
C3 Zdobycie podstawowowej wiedzy na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz modeli języka.

C4 Gruntowne zapoznanie się z sylwetką rozwojową dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i we wczesnym i późnym wieku szkolnym (edukacja przedszkolna, I i II etap edukacyjny).
C5 Opanowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.

C6 Zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, pamięć), rozwoju społeczno-emocjonalnego i moralnego w wieku przedszkolnym oraz we wczesnym i późnym wieku szkolnym.

C7 Zdobycie wiedzy na temat psychofizycznych różnic rozwojowych występujących u dzieci na różnych etapach edukacji obejmującej przedszkole i szkołę podstawową.

C8 Rozwinięcie głębokiej świadomości dotyczącej różnic indywidualnych występujących pośród dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.
C9 Zaznajomienie się z rolą osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.
C10 Poznanie i przyswojenie technik aktywowania dzieci w klasie językowej.
C11 Opanowanie typów zabaw oraz rozwinięcie umiejętności doboru typu zabawy do wieku i potrzeb dziecka.
C12 Rozwinięcie i utrwalenie umiejętności motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i społecznym.
C13 Nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
Wymagania wstępne
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.
W2 Wiedza dotycząca sylwetki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnym i późnym wieku szkolnym.
W3 Wiedza z zakresu ogólnego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka obejmująca aspekty poznawcze, emocjonalne, społeczne i motorykę dziecka.
W4 Wiedza na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz modeli języka.
W5 Wiedza dotycząca różnic indywidualnych dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.
UMIEJĘTNOŚCI
U1 Umiejętność dostosowania formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się znajduje.
U2 Umiejętność dostrzeżenia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego inteligencją, temperamentem i stylem poznawczym.
U3 Umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
U4 Umiejętność kierowania klasą językową oraz utrzymania ładu i dyscypliny podczas lekcji języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej.
U5 Umiejętność motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i społecznym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Umiejętność współpracy w grupie i koordynacji działań.
K2 Umiejętność (samo)kontroli i (samo)oceny działań.
K3 Umiejętność formułowania i egzekwowania poleceń.
K4 Umiejętność słuchania i trafnego odpowiadania na pytania.
K5 Stosowanie się do norm etyki zawodowej.
Metody dydaktyczne
wykład w formie autorskiej prezentacji multimedialnej, prezentacja filmów dydaktycznych, praca z podręcznikami do nauki języka angielskiego na poziomie przedszkolnym oraz w klasach I-III i IV-VI, dyskusja w grupach i parach
Treści programowe przedmiotu
1. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: myślenie enaktywne, ikoniczne i symboliczne.
2. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: koncepcja budowy rusztowania.
3. Społeczno-kulturowa teoria rozwoju dziecka L. Wygotskiego.
4. Koncepcja strefy najbliższego rozwoju i jej zastosowanie w nauczaniu języka obcego w wieku przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym.
5. Rola nauczyciela języka angielskiego w aktualnym i potencjalnym rozwoju dziecka i w procesie socjalizacji.
6. Stadia rozwoju psychospołecznego wg E. Erikson’a.
7. Taksonomia celów poznawczych w kształceniu i edukacji wg B. Bloom’a.
8. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci: inteligencja wieloraka H. Gardnera i jej zastosowanie w klasie językowej, stymulacja multisensoryczna (VAK).
9. Wpływ charakterystyki rozwojowej dziecka na naukę języka obcego: edukacja przedszkolna.
10. Wpływ charakterystyki rozwojowej dziecka na naukę języka obcego: klasy I-III szkoły podstawowej.
11. Wpływ charakterystyki rozwojowej dziecka na naukę języka obcego: klasy IV-VI szkoły podstawowej.
12. Zarządzanie klasa językową na etapie wczesnoszkolnym.
13. Ocena umiejętności językowych u dzieci.
14. Sprawdzian kontrolny po II semestrze nauki.
15. Omówienie wyników sprawdzianu kontrolnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra
(W) Student spełnia wymagania na ocenę 4 oraz posiada wiedzę, która umożliwia mu samodzielne planowanie i przeprowadzenie procesu dydaktycznego.
(U) Student potrafi stymulować wielokierunkowy rozwój dziecka poprzez różnorodne formy aktywności zgodnie z profilem dziecka.
(K) Student spełnia wymagania określone dla oceny 4 oraz z własnej inicjatywy angażuje się w działania podnoszące jego kompetencje jako przyszłego nauczyciela języka angielskiego.
Ocena dobra
(W) Student ma szczegółową i uporządkowaną wiedzę w zakresie sylwetki dziecka w wieku przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym oraz jego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. Student posiada szczegółową i uporządkowaną wiedzę na temat procesów uczenia się i procesu przyswajania języka obcego we wskazanym podziale wiekowym.
(U) Student potrafi zastosować techniki aktywacji dziecka zgodne z jego sylwetką oraz dostrzec i uwzględnić indywidualne potrzeby dziecka wynikające z jego inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.
(K) Student aktywnie uczestniczy w wykładach i bierze czynny udział w przygotowaniu się do zajęć.
Ocena dostateczna
(W) Student posiada ogólną wiedzę w zakresie sylwetki dziecka w wieku przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym oraz jego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. Student posiada ogólną wiedzę na temat procesów uczenia się i procesu przyswajania języka obcego we wskazanym podziale wiekowym.
(U) Student potrafi dobrać formę aktywności dziecka stosownie do do etapu rozwoju psychofizycznego na jakim dziecko się znajduje.
(K) Student uczestniczy regularnie w wykładach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania.
Ocena niedostateczna
(W) Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu sylwetki dziecka w wieku przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym oraz jego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat procesów uczenia się i procesu przyswajania języka obcego we wskazanym podziale wiekowym.
(U) Student nie potrafi dobrać formy aktywności dziecka stosownie do etapu rozwoju na jakim ono się znajduje.
(K) Student nie angażuje się we własny proces nauczania, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i zadań, nie uczestniczy w wykładach i nie wykazuje zainteresowania przedstawianymi treściami.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Brewster, J., Ellis, G., & Girard, D. (1992). The primary English teacher’s guide. Harlow: Pearson Education.
Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press.
Cameron, L. (2003). Challenges from the expansion in teaching children. ELT Journal 57 (2), 105-112.
Edelenbos, P., Johnstone, R., & Kubanek, A. (2006). The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners. Languages for the children of Europe. Published research, good practice & main principles. Final report of the EAC 89/04, Lot 1 study. Brussels: European Commission, Education and Culture, Culture and Communication, Multilingualism Policy.
Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom. Harlow: Longman.
Linse, C, T. (2005). Practical English language teaching: Young learners. New York: McGraw-Hill.
McKay, P. (2006). Assessing young language learners. Cambridge: Cambridge University Press.
McKay, P., & Cameron, L. (2010). Bringing creative teaching into the young learner classroom. Oxford: Oxford University Press.
Moon, J. (2000). Children learning English. A guidebook for English language teachers. Oxford: Macmillan Heinemann.
Moon, J. (2005). Teaching English to young learners: the challenges and the benefits. In English, 30-34.
Phillips, S. (1993). Young learners. Oxford: Oxford University Press.
Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press.
Robson, S. (2006). Developing thinking and understanding in young children. Abingdon and New York: Routledge.
Scott, A. W., & Ytreberg, L. H. (1990). Teaching English to children. London and New York: Longman.
Slattery, M., & Willis, J. (2001). English for primary teachers. A handbook of activities and classroom language. Oxford: Oxford University Press.
Szpotowicz, M., & Szulc-Kurpaska, M. (2009). Teaching English to young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Vale, D., & Feunteun, A. (1995). Teaching children English. Cambridge: Cambridge University Press.
Literatura uzupełniająca
Bjorklund, D. F. (2012). Children’s thinking. Cognitive development and individual differences. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
Bruner, J. S. (1957). Going beyond the information given. New York: Norton.
Daniels, H. (2011). Vygotsky and Psychology. In U. Goswami (Ed.), The Wiley-Blackwell Handbook of childhood cognitive development (pp. 673-696). Malden: Blackwell Publishing.
Dimroth, Ch. (2008). Perspectives on second language acquisition at different ages. In J. Philp, R. Oliver, & A. Mackey (Eds.), Second language acquisition and the younger learner: Child\\\'s play?(pp. 53–79). Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Donaldson, M. (1978). Children’s minds. London, England: Collins/Fontana.
Egan, K. (1992). Imagination in teaching and learning: Ages 8-15. London: Routledge.
Egan, K. (2005). An imaginative approach to teaching. San Francisco: Jossey - Bass.Enever, J. (2011). Policy. In J. Enever (Ed.), ELLiE. Early language learning in Europe (pp. 23-42). London UK: British Council.
Enever, J., & Moon, J. (2009). New global contexts for teaching primary ELT: Change and challenge. In J. Enever, J. Moon, & U. Raman (Eds.), Young learner English language policy and implementation: international perspectives (pp. 5-22) Reading: Garnet Publishing.
Gajdamaschko, N. (2006). Theoretical concerns. Vygotsky on imagination development. Educational Perspectives 39 (2), 34-40.
Haznedar, B., & E. Gavruseva (2008). Current trends in child second language acquisition. A generative perspective. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Lillard, A., Pinkham, M., & Smith, E. (2011). Pretend play and cognitive development. In U. Goswami (Ed.), The Wiley-Blackwell handbook of childhood cognitive development (pp. 285-311). Malden: Blackwell Publishing.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem