Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Magier
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów ze specyfiką przebiegu procesu edukacyjnego w kontekście środowiskowym. Analiza podstawowych elementów środowiska społecznego i kulturowego warunkujących proces edukacji.
C2 - Określenie specyfiki procesu edukacji w środowisku szkolnym. Analiza podstawowych elementów procesu edukacji szkolonej: systemu szkolnego, celów i treści edukacji, funkcji nauczyciela, funkcjonowania ucznia.
C3 - Określenie zakresu współpracy szkoły z rodziną oraz specyfiki wychowania rodzinnego w kontekście edukacji szkolnej.
Wymagania wstępne
W1 - Wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01, zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W05, ma podstawową wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia: zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, kulturowym, filozoficznym i światopoglądowym.
K_W10, ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości).
K_W15, ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02, potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
K_U03, potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
K_U04, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
K_U06, potrafi redagować własne opracowania na bazie tekstów i komunikatów z badań, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03, ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
K_K08, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje pracę edukacyjną, podkreśla priorytety uwzględniając nauczanie Kościoła.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), dyskusja, zadania (mini projekty badawcze) dla chętnych
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie pedagogiki społecznej i pedagogiki szkolnej oraz ich specyfika teoretyczna i historyczna.
2. Pojęcie wychowania i opieki jako działalności środowiskowej.
3. Pojęcia: otoczenia, środowiska, środowiska wychowawczego.
4. Podstawowe elementy środowiska wychowawczego warunkujące proces edukacji: potrzeby społeczne, siły społeczne, wartości, kultura i jej typy.
5 Pojęcie diagnozy społecznej.
6. Główne typy działalności edukacyjnej: prewencja, kompensacja, wsparcie rozwoju, działania korekcyjne; oddziaływania indywidualne, grupowe, środowiskowe.
7. Modele edukacji szkolnej.
8. System szkolny - zarys rozwoju historycznego, główne regulacje prawne i reformy.
9. Uczeń w procesie edukacji szkolnej: osobowościowe i środowiskowe cechy warunkujące funkcjonowanie szkolne ucznia, schematy interpretacyjne.
10. Nauczyciel w procesie edukacji szkolnej: kompetencje i kwalifikacje, etapy rozwoju zawodowego.
11. Style nauczani i wychowani i ich uwarunkowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu jest systematyczny, aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie kolokwium ustnego bądź pisemnego.

Brak zaliczenia -
(W) Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu przedmiotu,
(U) Student nie jest w sanie poddać analizie elementarnych uwarunkowań (problemów) społecznych wychowania, w szczególności edukacyjnych funkcji szkoły.
(K) Student nie posiada świadomości potrzeby analiz środowiskowych uwarunkowań edukacji, nie wykazuje aktywności świadczącej o tego typu potrzebie.

Zaliczenie przedmiotu:

wymagania minimalne
(W) Student posiada elementarną wiedzę z zakresu przedmiotu.
(U) Student wyjaśnia środowiskowe uwarunkowania edukacji oraz specyfikę funkcjonowania szkoły, jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora.
(K) Student rozumie potrzebę analizy społecznych uwarunkowań procesu edukacji, przejawiającą się w wypowiedziach ustnych na zajęciach.

wymagania poszerzone
(W) Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu.
(U) Student wyjaśnia środowiskowe uwarunkowania edukacji oraz specyfikę funkcjonowania szkoły, odniesieniu do ich źródeł teoretycznych i praktycznych konsekwencji.
(K) Student rozumie potrzebę analizy społecznych uwarunkowań procesu edukacji, przejawiającą się w regularnych i pogłębionych wypowiedziach ustnych na zajęciach oraz realizacji zadań fakultatywnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Obowiązkowa
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1982.
Kuźma J., Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Kraków 2008.
Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika podręcznik akademicki, T. II/cz.2, Warszawa 2007.
Konarzewski K., Sztuka nauczania. Szkoła, T. II, (red.) K. Konarzewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.

Uzupełniająca i do wyboru
Dróżka W., Młode pokolenie nauczycieli, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2004.
Husén T., L\\\'école en question, Bruxelles: P. Mardaga 1983.
Illich I., ABC: l\\\'alphabétisation de l\\\'esprit populaire, Paris: La Découverte; Montréal: Boréal 1990.
Illich I., Une société sans école, Paris : Editions du Seuil 1990.
Klus-Stańska D., Adaptacja szkolna siedmiolatków, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2004.
Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2002.
Klus-Stańska D., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2009.
Konarzewski K., Reforma oświaty, Warszawa: ISP 2004.
Kupisiewicz C., Projekty reform edukacyjnych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Badań Edukacyjnych 2007.
Kupisiewicz C., Szkolnictwo w procesie przebudowy. Geneza i kierunki reform oświatowych 1945-1995, Warszawa: Wydawnictwo „Żak” [b.r.w.].
Kupisiewicz C., Szkoła XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.
Kupisiewicz C., Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej na progu XXI wieku, Warszawa-Ryki: Instytut Badań Edukacyjnych, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania 2003.
Kwieciński Z., Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii edukacji, Warszawa: PWN 1990.
Kwieciński Z., The sociopathology of education, Toruń: Eytor 1995.
Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2000.
Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
Niemierko B., Kształcenie szkolne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007.
Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2004.
Trempała E., Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia, Włocławek: WSH-E 2003.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem