Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Plisiecki
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - Omówienie najważniejszych zjawisk politycznych-ustrojowych i społeczno-gospodarczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu
C 2 - Ukazanie metodologii i możliwości prowadzenia badań porównawczych nad dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XIV wieku
C 3 - Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy różnorodnych źródeł historycznych z XIV w.
Wymagania wstępne
1. Znajomość podstawowych zjawisk historycznych wieku XIV wraz z umiejętnością ich krytycznej interpretacji
2. Podstawowe umiejętności warsztatowe w zakresie prowadzenia kwerendy bibliograficznej, gromadzenia i przetwarzania informacji dostępnych w literaturze przedmiotu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W05 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii i jej dyscyplin z innymi naukami humanistycznymi
K_W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięć historii i jej dyscyplin
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury i stanowiących źródła historyczne

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii i jej dyscyplin.
K_U05 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
K_U06 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy..
Metody dydaktyczne
1. Wykład uniwersytecki
2. Samodzielne przygotowanie problematyki zajęć w oparciu o wskazaną literaturę przedmiotu
3. Analiza źródeł pisanych i ikonograficznych
Treści programowe przedmiotu
Wykład omawia najważniejsze zagadnienia z historii politycznej, społecznej, gospodarczej, ustrojowo-prawnej i religijnej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w \\\"długim\\\" XIV wieku. Prezentuje krytyczną analizę stanu badań nad dziejami późnośredniowiecznej Polski i Europy, ukazując najbardziej znaczące osiągnięcia naukowe i kwestie kontrowersyjne. Zwraca uwagę na możliwości interpretacji różnorodnych źródeł historycznych w badaniach nad przemianami polityczno-ustrojowymi i społeczno-gospodarczymi Polski za panowania Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Andegaweńskiego, Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły. Omawia zagadnienia polityki międzynarodowej i wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków Polski z Zakonem Krzyżackim, Litwą, a także Czechami i Węgrami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładu jest regularny i aktywny udział w zajęciach, a także sumienne przygotowanie zadań wyznaczonych przez prowadzącego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
D. Hay, Europa w XIV i XV wieku, tł. H. Zaremska, Warszawa 2001.
J. Kłoczowski, Młodsza Europa. Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza, wyd. 2, Warszawa 2003.
Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. 1-2, Lublin 2000.
S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002, s. 329-483.
J. Wyrozumski, Dzieje Polski Piastowskiej (VIII w. - 1370), Kraków 1999, s. 273-383.
K. Baczkowski, Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506), Kraków 1999, s. 9-84.
T. Jurek, E. Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 2013..
J. Kurtyka, Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków 2001.
E. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, wyd. 2, Kraków 2009.
J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 1986.
A. Marzec, Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego,1305-1370, Warszawa 2006.
J. Dąbrowski, Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370-1382, wyd. 2, Kraków 2009.
J. Nikodem, Jadwiga król Polski, Wrocław 2009.
J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990.
Historia późnego średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas, Warszawa 2011.
I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988 (i późniejsze wydania), s. 91-212.
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę