Vademecum badań historycznych (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zapoznanie ze specyfiką poznania historycznego i podstawowymi problemami warsztatu badawczego historyka, zasadami korzystania z archiwów, bibliotek i muzeów, technikami i metodami pracy ze źródłami historycznymi i opracowaniami naukowymi.
C2- Przygotowanie do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i opisywania materiałów źródłowych i literatury przedmiotu, posługiwania się aparatem naukowym, a także kształtowanie metod efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę i samodzielną pracę.
Wymagania wstępne
W1- Podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z zasobów internetowych
W2- Przeszkolenie biblioteczne w Bibliotece KUL i Bibliotece IH KUL
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.
K_K06 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii i jej dyscyplin z wykorzystaniem różnych źródeł i dyscyplin
K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii i jej dyscyplin.
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii i jej dyscyplin, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
K_U04 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii i jej dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
K_U06 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
K_U07 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie historii i jej dyscyplin, w języku polskim i języku obcym.
K_U08 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu historii i jej dyscyplin dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnorodnych źródeł.
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
K_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i jej dyscyplin
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z wybranych dziedzin historii i jej dyscyplin (zawartych w programie studiów w IH KUL)
K_W05 Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii i jej dyscyplin z innymi naukami humanistycznymi
K_W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i nowych osiągnięć historii i jej dyscyplin
K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury i stanowiących źródła historyczne
K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_W09 Ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
K_W10 Ma podstawową wiedzę o instytucjach i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, w tym głównie dotyczących historii i jej dyscyplin.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
• Przysposobienie biblioteczne
• Definicja nauki, klasyfikacja nauk, historia jako nauka
• Praca historyka: heurystyka – krytyka – opracowanie
• Rodzaje literatury naukowej; główne syntezy historii Polski
• Źródło – definicja, podstawowy podział
• Technika zbierania materiału, fiszki
• Opisy bibliograficzne
• Słowniki i encyklopedie
• Czasopisma naukowe
• Bibliografie
• Biblioteki naukowe
• Archiwa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Student nie zna podstawowych terminów związanych ze stosowaniem metody historycznej; nie potrafi prawidłowo posługiwać się językiem nuukowym i podstawowym aparatem pojęciowym.
Student nie posiada wiedzy o historii jako nauce i jej znaczeniu wśród innych nauk.
Student nie zna metod analizy i interpretacji różnych gatunków źródeł historycznych.
Student nie potrafi samodzielnie dotrzeć i korzystać z różnych źródeł informacji;; nie potrafi sporządzać opisów bibliograficznych,zestawiać bibliografii czy tworzyć notatek naukowych.
Student nie zna podstawowego dorobku historiograficznego i metodologicznego polskiej nauki; nie potrafi samodzielnie przedstawić różnych stanowisk historiograficznych i metodologicznych.

Ocena dostateczna
Student poprawnie definiuje i stosuje tylko część pojęć właściwych badaniom historycznym; posługuje się językiem naukowym i aparatem pojęciowym, ale w pewnych obszarach popełnia błędy i myli pojęcia.
Student zna jedynie uproszczoną charakterystykę historii jako nauki i wiedzę z zakresu jej rozwoju.
Student zna jedynie część głównych metod analizy i interpretacji źródeł historycznych.
Student potrafi samodzielnie dotrzeć tylko do nielicznych źródeł informacji; wymaga dokładnych wskazówek w wyborze wartościowych źródeł informacji; potrafi prawidłowo sporządzać opisów bibliograficznych, przypisów, zestawiać bibliografii czy tworzyć notatek naukowych.
Student w stopniu dostatecznym orientuje się w podstawowym dorobku historiograficznym i metodologicznym polskiej nauki; ma świadomość istnienia różnych stanowisk metodologicznych i historiograficznych.

Ocena dobra
Student zna podstawową terminologię związaną ze stosowaniem metody historycznej i poprawnie je stosuje; na ogół poprawnie posługuje się językiem naukowym i prawidłowo stosuje aparat pojęciowy.
Student posiada podstawową widzę o specyfice historii jako nauki .
Student zna główne metody analizy i interpretacji źródeł historycznych.
Student potrafi samodzielnie dotrzeć i korzystać z licznych wartościowych naukowo źródeł informacji; potrafi na ogół prawidłowo sporządzać opisy bibliograficzne, przypisy, zestawiać bibliografie i tworzyć notatki naukowe.
Student dobrze zna podstawowy dorobek historiograficzny i metodologiczny polskiej nauki; potrafi poprawnie formułować wnioski w oparciu o literaturę przedmiotu.

Ocena bardzo dobra
Student zna podstawowe terminy związane ze stosowaniem metody historycznej, poprawnie je stosuje i swobodnie nimi operuje; bezbłędnie posługuje się językiem naukowym oraz swobodnie i poprawnie stosuje aparat pojęciowy dziedziny,
Student ma wiedzę o miejscu, roli i znaczeniu historii wśród nauk humanistycznych, która stanowi podstawę pogłębionej kultury historiograficznej.
Student nie tylko zna główne metody analizy i interpretacji źródeł, ale potrafi również wskazać okoliczności ich stosowania i odnieść do konkretnych sytuacji badawczych.
Student potrafi samodzielnie dotrzeć i korzystać z wielu dostępnych źródeł informacji, jak również samodzielnie ocenić wartość i przydatność w warsztacie naukowym; bezbłędnie sporządza opisy bibliograficzne, przypisy, zestawienia bibliograficzne i notatki naukowe, a także twórczo dostosowuje je do potrzeb edukacyjnych.
Student bardzo dobrze zna podstawowy dorobek historiograficzny i metodologiczny polskiej nauki; potrafi samodzielnie formułować wnioski w oparciu o literaturę przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Arnold J.M., Historia. Bardzo krótkie wprowadzenie, przekł. J. Jaworska. Warszawa 2001.
Bloch M., Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, tłum. W. Jedlicka, Warszawa 1960 (wyd. 2, Kęty 2010).
Carr E.H., Historia. Czym jest, przeł. P. Kuć, Poznań 1999.
Handelsman M., Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego. Podręcznik dla szkół wyższych, wyd. 3, oprac. P. Węcowski, Warszawa 2010.
Kościałkowski S., Historyka. Wstęp do studiów historycznych, Londyn 1954.
Pawlak M., Serczyk J., Podstawy badań historycznych. Skrypt dla studentów I roku historii, wyd. 7, Bydgoszcz 1999.
Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.
Topolski J., Świat bez historii, wyd. 2 uzup., Poznań 1998.
Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę