Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Marcin Lipnicki
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nabycie umiejętności redagowania w języku niderlandzkich krótkich i prostych tekstów o różnorodnym charakterze: teksty narracyjne (opisy, relacje) dialogi, przykłady korespondencji nieoficjalnej, praca nad tekstem (streszczenie).
C2 Nabycie umiejętności korzystania ze słowników dwujęzycznych, jednojęzycznych, elektronicznych i translatorów.
Wymagania wstępne
Ćwiczenie połączonych umiejętności językowych w celu ugruntowania posiadanych wiadomości z zakresu słownictwa i gramatyki, przygotowanie tekstów pisemnych na wybrane tematy.
1. Student zna podstawowe terminy gramatyczne
2. Student potrafi kreatywnie współpracować w grupie
3. Student ma świadomość znaczenia użycia odpowiednich struktur gramatycznych dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej


Ograniczenia:

Metody dydaktyczne: Praca w grupach, praca indywidualna, zadania do samodzielnego przygotowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W01 Student zna podstawy ortografii i interpunkcji niderlandzkiej.
EK W02 Student zna struktury i konwencje konkretnych wypowiedzi pisemnych.
EK W03 Student potrafi stworzyć prostą, poprawną wypowiedź w języku niderlandzkim używając poznanego słownictwa i struktur gramatycznych.
UMIEJĘTNOŚCI
EK U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje potrzebne do napisania pracy z wykorzystaniem różnych źródeł.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K01 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
EK K02 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania danej pracy pisemnej z dbałością o strukturę i konwencję.
Metody dydaktyczne
1. Praca z tekstem.
2. Analiza porównawcza tekstów.
3. Redagowanie własnych tekstów w języki niderlandzkim.
Treści programowe przedmiotu
Na zajęciach z pisania studenci ćwiczą łącznie wszystkie sprawności (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie), co pozwala na ugruntowanie i powtórzenie słownictwa oraz struktur gramatycznych w j. niderlandzkim. Ćwiczenia przygotowują studentów do samodzielnego sporządzania tekstów pisemnych związanych z określonymi tematami (np. jedzenie, zakupy, wygląd zewnętrzny, dom, rodzina..) pojawiającymi się na innych zajęciach w ramach kursu podstawowego j. niderlandzkiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
F2 Śródsemestralne pisemne testy kontrolne
F3 Obecność na zajęciach
P1 Egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
E. de Leeuw, P. Roel, A. Cornax, Contact 1, Amsterdam/Antwerpen 2012
Janjaap de Vries, Helga van Loo (2004) Anders nog iets
Berna de Boer (2004) Nederlands in actie,
A. Fonck, Zet het op papier
M. Klein, Cursus praktische Spelling
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę