Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Marcin Lipnicki
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu gramatyki praktycznej języka niderlandzkiego z uwzględnieniem różnorodności form, w zależności od sytuacji komunikacyjnej i intencji użytkownika języka.
Wymagania wstępne
1. Student zna podstawowe terminy gramatyczne
2. Student potrafi kreatywnie współpracować w grupie
3. Student ma świadomość znaczenia użycia odpowiednich struktur gramatycznych dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK1 WIEDZA: ma ugruntowaną wiedzę z zakresu struktur gramatycznych języka niderlandzkiego na poziomie B1
EK 2 zna zasady stosowania struktur gramatycznych języka niderlandzkiego odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej
EK 3 dysponuje odpowiednim rejestrem językowym
EK 4 zna strategie uczenia się języka obcego
EK5 posiada uporządkowaną wiedzę na temat określonych problemów gramatycznych
EK 6 UMIEJĘTNOŚCI: potrafi porozumiewać się w sytuacjach zwyczajowych
EK 7 posługuje się różnorodnymi strukturami gramatycznymi odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej
EK 8 potrafi wyodrębnić informacje ogólne i szczegółowe z tekstu
EK 9 właściwie interpretuje rozmaite struktury gramatyczne pojawiające się w komunikacji językowej
EK 10 potrafi unikać podstawowych błędów interferencyjnych
EK 11 KOMPETENCJE: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
EK 12 ma świadomość potrzeby ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności językowych.
EK 13 dokonuje autoewaluacji nabytych kompetencji językowych.
EK 14 jest kreatywny i potrafi pracować samodzielnie i w grupie.
EK 15 jest otwarty na nową wiedzę i inną kulturę.
Metody dydaktyczne
Metody podające: objaśnienie/wyjaśnienie
Metody problemowe aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna
Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Treści programowe przedmiotu
ĆW1 Rzeczownik: rodzaj męski, żeński, nijaki 2
ĆW2 Rzeczownik: tworzenie liczby mnogiej i deminutivum 2
ĆW3 Rodzajnik nieokreślony i określony. 2
ĆW4 Czasownik: formy odmienne czasownika: czas teraźniejszy het presens – tworzenie i zasady użycia (formy regularne). 2
ĆW5-6 Czasownik: formy odmienne czasownika: czas teraźniejszy het presens– tworzenie i zasady użycia (formy nieregularne). 4
ĆW7 Czasownik: użycie czasowników hebben en zijn 2
ĆW8. Czasownik: użycie czasowników doen en maken 2
ĆW9 Przymiotnik: formowanie i odmiana przymiotnika. 2
ĆW10 Przymiotnik: stopniowanie przymiotników. 2
ĆW11 Liczebnik: liczebniki główne i porządkowe, zasady użycia liczebników. 2
ĆW12 Przyimek: użycie wybranych przyimków, rekcja czasowników. 2
ĆW13 Zaimek: zaimki osobowe – użycie w funkcji podmiotu oraz dopełnienia bliższego i dalszego. 2
ĆW14 Zaimek: szyk zaimków osobowych; redundancja zaimków osobowych; zastępowanie rzeczowników i całych wyrażeń przez zaimki osobowe. 2
ĆW15 Zaimek: zaimki zwrotne, zaimki wskazujące, dzierżawcze, względne, pytające, nieokreślone. 2
Suma godzin 30
ĆW16. Czasownik: konstrukcja te + bezokolicznik 2
ĆW17 Czasownik: formy nieodmienne czasownika: bezokolicznik (konstrukcja peryfrastyczna om te– tworzenie i zasady użycia). 2
ĆW18-19 Czasownik: formy odmienne czasownika: czas het perfectum– tworzenie i zasady użycia. 4
ĆW20 Czasownik – czasowniki modalne – zasady użycia 2
ĆW21-22 Czasownik – czasowniki rozdzielnie złożone- tworzenie i zasady użycia 4
ĆW23-24 Czasownik: formy odmienne czasownika: czas het imperfectum – tworzenie i zasady użycia (formy regularne). 4
ĆW25-26 Czasownik: formy odmienne czasownika: czas het imperfectum– tworzenie i zasady użycia (formy nieregularne). 4
ĆW27-28 Czasownik: formy odmienne czasownika: czas het futurum– tworzenie i zasady użycia. 4
ĆW29 Przeczenie- tworzenie i zasady użycia 2
ĆW30 Czasownik- strona bierna- tworzenie i zasady użycia 2
Suma godzin 30
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
F2 Śródsemestralne pisemne testy kontrolne
F3 Obecność na zajęciach
P 1 Egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Doe wat met grammatica, Marian Goossens, An Wouters, WPG Uitgevers Be
2. Grammatica in gebruik, Nederlands voor anderstaligen, Jose Bakx, Martine Jetten, Liesbet Korebrits, Amsterdam/Antwerpen 2007
3. Ćwiczenia do gramatyki niderlandzkiej, pod red. Norberta Morcińca, Wrocław 1992
4. Klare Taal, Uitgebreide basisgrammatica NT2, Jenny van der Toorn- Schutte, Amsterdam 2006
5. Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) (elektronische versie, versie 1.1, http://www.ru.nl/e-ans/, Nijmegen 2004
6. Nederlandse Grammatica voor anderstaligen, A.M. Fontein, A. Pescher-ter Meer, Utrecht 2004
7. Elektronisch groen boekje (versie 3.0) Den Haag: Sdu Uitgevers en Tielt: Lannoo Uitgeverij 2005
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę