Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Kamila Tomaka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu leksyki języka niderlandzkiego z uwzględnieniem specyficznej sytuacji komunikacyjnej i intencji użytkownika języka.
Wymagania wstępne
1. Student posiada ogólną wiedzę na temat niderlandzkiego obszaru językowego
2. Student potrafi kreatywnie współpracować w grupie
3. Student ma świadomość znaczenia użycia odpowiedniego słownictwa dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK1 WIEDZA: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu Filologii niderlandzkiej w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej Filologii niderlandzkiej K_W01
EK 2 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niderlandzkim K_W02
EK 3 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) K_W16
EK 4 rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów K_W17
EK5 zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego K_W18
EK 6 UMIEJĘTNOŚCI: wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niderlandzkiego K_U01
EK 7 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim K_U03
EK 8 stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego K_U04
EK 9 umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski K_U13
EK 10 potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych K_U14
EK 11 ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego K_U22
EK 11 KOMPETENCJE: zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju K_K01
EK 12 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niderlandzkiego K_K03
EK 13 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K04
EK 14 potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań K_K06
EK 15 ma świadomość znaczenia języka niderlandzkiego, literatury i kultury niderlandzkiej w kulturze europejskiej i światowej K_K09
Metody dydaktyczne
Metody podające: objaśnienie/wyjaśnienie, metoda komunikatywna
Metody problemowe aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna
Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, wykorzystanie podręcznika i materiałów autorskich w postaci glosariuszy oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
ĆW1 Słownictwo obejmujące :Podstawowe zwroty powitalne, pożegnalne
ĆW2 Prezentacja, identyfikacja osób, wyrażanie negacji, formuły grzecznościowe
ĆW3 Miejsca i zawody, kraje i narodowości
ĆW4 Wyrażanie ilości, posiadania, opis osób, przedmiotów, opisywanie postaci
ĆW5 Opowiadanie o zajęciach, zainteresowaniach, wyrażenia czasowe, wyrażanie przyczyny
ĆW6 Określenie położenia obiektów, opisywanie mieszkania, wyrażanie negacji
ĆW7 Wyrażanie życzenia, dziękowanie, wyrażanie woli
ĆW8 Prośba o udzielenie informacji
ĆW9 Podawanie daty, godziny
ĆW10 Umawianie się, proponowanie, wyrażanie opinii, żalu, zdziwienia
ĆW11 Rozmawianie o pogodzie
ĆW12 Wyrażanie konieczności, potrzeby, pytanie o cenę, pytanie o pozwolenie, pytanie o opinię, prośba o radę, wyrażanie niepewności
ĆW13 Porównywanie, opis miast, miejscowości, wyrażanie preferencji
ĆW14 Wydawanie poleceń, wyrażanie warunku, udzielanie rad
ĆW15 Mówienie o przeszłości i o planach na przyszłość
ĆW16 Wyrażanie ilości, posiadania, opis osób, przedmiotów, opisywanie postaci
ĆW17 Opowiadanie o zajęciach, zainteresowaniach, wyrażenia czasowe, wyrażanie przyczyny
ĆW18 Określenie położenia obiektów, opisywanie mieszkania, wyrażanie negacji
ĆW19 Wyrażanie życzenia, dziękowanie, wyrażanie woli
ĆW20 Prośba o udzielenie informacji;
ĆW21 Pytanie o samopoczucie, stan zdrowia, mówienie o dolegliwościach
ĆW22 Wyrażenia możliwości, nakazu i zakazu
ĆW23 Umawianie się, proponowanie, wyrażanie opinii, żalu, zdziwieni
ĆW24 Wyrażanie konieczności, potrzeby, pytanie o cenę, pytanie o pozwolenie, pytanie o opinię, prośba o radę, wyrażanie niepewności
ĆW25 Porównywanie, opis miast, miejscowości, wyrażanie preferencji
ĆW26 Wydawanie poleceń, wyrażanie warunku, udzielanie rad
ĆW27 Mówienie o przeszłości i o planach na przyszłość
ĆW28 Wyrażenia czynności zwyczajowych, przyzwyczajeń w przeszłości
ĆW29 Wyrażanie prośby, składanie propozycji oferowanie pomocy
ĆW30 Wyrażenia warunku, wydawanie poleceń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć,aktywność, praca w grupach)
F2 Śródsemestralne pisemne testy kontrolne
F3 Obecność na zajęciach
P 1 Egzamin pisemny
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 odpowiednio:
Efekt 1 (W)
Student nie posiada uporządkowanej wiedzy z zakresu leksyki języka niderlandzkiego.
Student posiada częściowo uporządkowaną wiedzę z zakresu leksyki języka niderlandzkiego.
Student posiada uporządkowaną wiedzę j z zakresu leksyki języka niderlandzkiego.
Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu leksyki języka niderlandzkiego oraz świadomość rozmaitych błędów interferencyjnych.
Efekt 2 (U)
Student nie potrafi wykorzystać słownictwa odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej
Student w sposób wystarczający wykorzystuje słownictwo odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej
Student posługuje się różnorodnym słownictwem odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej
Student biegle posługuje się różnorodnym słownictwem odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej
Efekt 3 (K)
Nie wykazuje aktywnej postawy nakierowanej na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Wykazuje wystarczająco aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Wykazuje bardzo aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. R.Devos, H. Fraeters, Vanzelfsprekend, Leuven 2006 tekstboek
2. R. Devos, H. Fraeters, Vanzelfsprekend, Leuven 2006 werkboek
3. E. Ham, W. Tersteeg,L. Zijlmans, Help, Utretch 2003
4. Jenny van der Toorn-Schutte,Eenvoudige grammatica NT2, Amsterdam 2004
5. Brown Watson, Woorden en Plaatjes, Amsterdam 1993
6. Margreet Verboog, Leren Spreken, Bussum 1999
7. Filmy w języku niderlandzkim, płyty CD, nagrania piosenek
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę