Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Małgorzata Tetiurka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu
C1 Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej.
C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
C3 Zdobycie podstawowej wiedzy na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka teorii uczenia się oraz modeli języka
C4 Gruntowne zapoznanie się z sylwetką rozwojową dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i we wczesnym i późnym wieku szkolnym (edukacja przedszkolna, I i II etap edukacyjny)
C5 Opanowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.
C6 Zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, pamięć), rozwoju społeczno-emocjonalnego i moralnego w wieku przedszkolnym oraz we wczesnym i późnym wieku szkolnym.
C7 Zdobycie wiedzy na temat psychofizycznych różnic rozwojowych występujących u dzieci na różnych etapach edukacji obejmującej przedszkole i szkołę podstawową.
C8 Rozwinięcie głębokiej świadomości dotyczącej różnic indywidualnych występujących pośród dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.
C9 Zaznajomienie się z rolą osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.
C10 Poznanie i przyswojenie technik aktywowania dzieci w klasie językowej.
C11 Opanowanie typów zabaw oraz rozwinięcie umiejętności doboru typu zabawy do wieku i potrzeb dziecka.
C12 Rozwinięcie i utrwalenie umiejętności motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i społecznym.
C13 Nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
Wymagania wstępne
Poziom j. angielskiego B2 wg. ESOKJ
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K _W01 ma podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej
K _W02 zna terminologię dotycząca sylwetki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnym i późnym wieku szkolnym.
K _W03 posiada wiedzę z zakresu ogólnego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka obejmującą aspekty poznawcze, emocjonalne, społeczne i motorykę dziecka
K_W 04 posiada wiedzę na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz modeli języka
K_ W05 posiada wiedzę dotyczącą różnic indywidualnych dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.
K _W10 ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań nad przyswajaniem języka obcego przez dzieci

UMIEJĘTNOŚCI
K _U01 wykazuje się umiejętnością dostosowania formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się znajduje
K_U02 potrafi dostrzec i uwzględnić indywidualne potrzeby dziecka związane z jego inteligencją, temperamentem i stylem poznawczym
K_U03 potrafi skutecznie porozumiewać się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór
języka nauczyciela zgodnie z wiekiem i możliwościami kognitywnymi dziecka

K_U04 posiada umiejętność kierowania klasą językową oraz utrzymania ładu i dyscypliny podczas lekcji języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej
K_U05 posiada umiejętność motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i społecznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 umie współpracować w grupie i koordynować działania innych
K_K02 posiada umiejętność (samo)kontroli i (samo)oceny działań
K_K03 umie formułować i egzekwować polecenia
K_K04 posiada umiejętność słuchania i trafnego odpowiadania na pytania
K_K05 stosuje się do norm etyki zawodowej
Metody dydaktyczne
1. Jak uczą się dzieci? Aspekt kognitywny
2. Jak uczą się dzieci? Aspekt afektywny
3. Etapy rozwojowe wg. Piageta i implikacje dla nauczania
4. Lev Vygotski i ZPD
5. Jerome Bruner i praktyczne zastosowanie pojęcia ‘scaffolding’
6. Charakterystyka dzieci na poszczególnych etapach edukacyjnych
7. Zastosowanie taxonomii Blooma przy konstruowaniu zadań dla dzieci
8. Techniki pracy z małymi dziećmi : metoda dramy
9. Techniki pracy z małymi dziećmi : wykorzystanie gier i zabaw
10. Techniki pracy z małymi dziećmi : rola pacynek w nauczaniu umiejętności mówienia
11. Techniki pracy z małymi dziećmi: praca metodą projektów
12. Wykorzystanie Realbooks w nauczaniu dzieci
13. Praca z piosenką na lekcji języka angielskiego
14. Przygotowanie do praktyk, omówienie zadań obserwacyjnych
15. Podsumowanie semestru
Treści programowe przedmiotu
III semestr
1. Omówienie praktyk ciągłych
2. Style uczenia się a style nauczania
3. Teoria wielorakich inteligencji Howarda Gardnera
4. Microteaching
5. Microteaching
6. Microteaching
7. Projekty językowe na lekcji języka angielskiego
8. Wykorzystanie poezji na lekcji języka obcego
9. Formy pracy na lekcji języka angielskiego (praca z cała klasą, indywidualna, pary otwarte, pary zamknięte, praca w grupach)
10. Standardy osiągnięć ucznia - CEFR i Podstawa programowa
11. Ewaluacja materiałów dydaktycznych
12. Adaptacje i tworzenie własnych materiałów dydaktycznych
13. Ocena pracy uczniów, ocenianie formatywne i sumatywne. Samoocena, portfolio językowe
14. Techniki kontroli ustnej i pisemnej. Tworzenie własnych zadań oceniających przyjaznych dziecku
15. Podsumowanie semestru
Suma godzin 30
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekt Wiedza

Na ocenę 2
Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przyswajania języka obcego na etapie przedszkolnym oraz I i II etapie edukacyjnym

Na ocenę 3
Student posiada ogólną wiedzę z zakresu
przyswajania języka obcego na etapie przedszkolnym oraz I i II etapie edukacyjnym

Na ocenę 4
Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przyswajania języka obcego na etapie przedszkolnym oraz I i II etapie edukacyjnym

Na ocenę 5
Student ma pełną wiedzę zakresu przyswajania języka obcego na etapie przedszkolnym oraz I i II etapie edukacyjnym, ktora umożliwia mu samodzielne i twórcze przeprowadzenie procesu dydaktycznego

Efekt Umiejętności

Na ocenę 2
Student nie potrafi dobrać formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się ono znajduje

Na ocenę 3
Student potrafi dobrać formę aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się ono znajduje

Na ocenę 4
Student potrafi zastosować techniki aktywacji dziecka odpowiednie do jego etapu rozwoju i uwzglednić porzeby dziecka wynikajace z jego cech indywidualnych

Na ocenę 5
Student jest kreatywny, zaangażowany oraz potrafi stymulować rozwój dziecka poprzez zastosowanie metod i technik aktywizujacych

Efekt Kompetencje społeczne

Na ocenę 2
Nieuczestniczenie lub bierne tylko uczestniczenie w zajęciach. Nie wywiązuje się z zadań lub jego praca jest niestaranna.

Na ocenę 3
Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Jego postawa jest pozbawiona kreatywności i zaangażowania.

Na ocenę 4
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Na ocenę 5
Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje jako przyszłego nauczyciela.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Cameron, L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge, Cambridge University Press.
Halliwell, S. 1992. Teaching English in the Primary Classroom London: Longman
Komorowska, H. 2001. Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
Komorowska, H. 2009 (red.). Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: CODN.
Moon, J. 2000. Children Learning English. Oxford: Macmillan Heinemann.
Pinter, A. 2006. Teaching Young Language Learners. Oxford, Oxford University Press.
Przetacznik-Gierowska M.; Makiełło-Jarża G. 1992. Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Warszawa,WSiP.
Szpotowicz, M,; Szulc-Kurpaska, M. 2009. Teaching English to Young Learners. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Literatura uzupełniająca:
Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; and Krathwohl, D. R. 1956. Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals; Handbook I: Cognitive Domain. New York, Longmans, Green.
Campbell, T.C.; Fuller, R.G. 1977. A teacher’s guide to the learning cycle: a Piagetian approach to college instruction. In: Multidisciplinary Piagetian-based programs for college freshmen. Lincoln, University of Nebraska.
Chomsky, N. 1959. A Review of Verbal Behavior By B. F. Skinner. Language, vol. 35, p. 26-58.
Copeland, R. 1970. How children learn mathematics: teaching implications of Piaget’s research. New York, MacMillan.
Elkind, D. 1976. Child development and education: a Piagetian perspective. New York, Oxford University Press.
Erikson, E. 2000. Dzieciństwo i społeczeństwo. Warszawa.
Gardner, H. 1993. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. Basic Books.
Kamii, C.; De Vries, R. 1977. Piaget for early education. In: M. Parker; R. Parker (dir. publ.): The preschool in action: Exploring early childhood programs. Boston, Allyn & Bacon.
Kozielecki J. 2000 . Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Wyd. AK. \"Żak\".
Labinowicz, E. 1980. The Piaget primer: thinking, learning, teaching. Menlo Park, CA, Addison-Wesley.
Lowery, L. 1974. Learning about learning: conservation abilities. Berkeley, CA, University of California Press.
Papert, S. 1980. Mindstorms : children, computers, and powerful ideas. New York, Basic Books.
Schwebel, M.; Raph, J. 1973. Piaget in the classroom. New York, Basic Books.
Sigel, I.W. 1969. The Piagetian system and the world of education. Dans : D. Elkind ; I. Flavell (dir. publ.).
Studies in cognitive development: essays in honour of Jean Piaget. New York, Oxford University Press.
Skinner, B.F. 1957. Verbal Behavior. Acton, MA: Copley Publishing Group.
Sprinthall, R.; Sprinthall, N. 1974. Educational psychology: a developmental approach. Reading, Addison-Wesley.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę