Wstęp do językoznawstwa (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie się z teorią i praktyką opisową oraz badawczą współczesnego językoznawstwa.
C2 Poznanie najważniejszych dokonań światowej lingwistyki w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wieku XIX i XX.
C3 Poznanie dorobku kilku wybitnych przedstawicieli polskiego i anglosaskiego językoznawstwa.
C4 Nabycie lub doskonalenie sprawności i umiejętności niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania nieskomplikowanych analiz językoznawczych.
Wymagania wstępne
Wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie gramatyki opisowej języka angielskiego i polskiego, a także tradycyjnej terminologii gramatycznej. Przydatna jest umiejętność analitycznego rozumowania, a także znajomość innych języków obcych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK P_W01 Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą lingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa angielskiego.
EK P_W02 Student zna terminologię językoznawczą w języku angielskim.
EK P_W04 Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię w ramach językoznawstwa, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w dziedzinach pokrewnych .
EK P_W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach współczesnego językoznawstwa.
EK P_W07 Student ma pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej.
EK P_W09 Student ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie językoznawstwa.
EK P_W10 Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji danych językowych.
EK P_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie językoznawstwa.
EK P_U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy dotyczące konkretnych problemów językoznawczych.
EK P_U07 Student potrafi dokonać klarownej prezentacji konkretnej kwestii dotyczącej gramatyki i nauki o języku. Opisuje analizy dostępne w literaturze i weryfikuje je w oparciu o dane językowe.
EK P_U09 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa.
EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, m.in. przygotowując zespołowe prezentacje.
EK P_K06 Student prawidłowo identyfikuje priorytety w procesie przygotowywania prezentacji językoznawczej na zadany temat.
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Specjalistyczne zasoby i narzędzia internetowe (bazy danych językowych, bazy tekstowe, korpusy językowe).
Treści programowe przedmiotu
Program zajęć obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- Ogólne terminy i pojęcia językoznawstwa i teorii gramatyki
- Wzajemne związki morfologii, fonologii i składni w perspektywie wielości i różnorodności języków
- Typologia językowa a uniwersalia językowe (typologiczna klasyfikacja języków)
- Semantyka jako składnik gramatyki i dziedzina językoznawstwa
- Pragmatyka i teoria aktów mowy
- Zarys historii lingwistyki w XIX i XX wieku
- Główne szkoły współczesnego językoznawstwa i ich przedstawiciele
- Społeczne aspekty języka, znaczenie zróżnicowania językowego (socjolingwistyka, etnolingwistyka), dialekt a idiolekt (dialektologia), styl, slang, żargon, funkcje języka
- Językoznawstwo historyczne (genetyczna klasyfikacja języków, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny języków indoeuropejskich)
- Język a pismo
- Akwizycja języka (ontogeneza mowy)
- Elementy neurolingwistyki i psycholingwistyki (język a mózg człowieka, przetwarzanie języka naturalnego)
- Język naturalny a informatyka i technologia komputerowa
- Podsumowanie i powtórzenie materiału
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie jednej prezentacji ustnej na zadany temat oraz krótkiej pracy pisemnej.
P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności usprawiedliwionych.
P2 Pisemne testy podsumowujące poszczególne działy tematyczne (3 testy w semestrze).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Fromkin, Victoria, and Robert Rodman (1993) An Introduction to Language. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich (podręcznik główny).

Blake, Barry (2008) All About Language. Oxford: Oxford University Press.

O\\\'Grady, William, Michael Dobrovolsky and Francis Katamba (eds.) (1997) Contemporary Linguistics. An Introduction. London and New York: Longman.

Sapir, Edward (1921) Language. An Introduction to the Study of Speech. New York and London. Harcourt Brace Jovanovich.

Oraz wybrane artykuły i źródła Internetowe.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę