Historia literatury angielskiej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Barbara Klonowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kursu jest: C1-rozwinięcie umiejętności poprawnej analizy tekstów literackich z zastosowaniem terminologii i pojęć krytyczno- i teoretycznoliterackich, C2-zapoznanie studentów z najważniejszymi utworami literatury angielskiej, należącymi do osiągnięć literatury światowej, C3-nauczenie korzystania z tekstów krytycznych i monografii, C4-przygotowanie studentów do dalszych, bardziej zaawansowanych kursów literaturoznawczych.
Wymagania wstępne
Znajomosc wczesniejszych okresow historii literatury angielskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK K_W01 Student ma pogłębioną wiedzę na temat historii literatury angielskiej omawianego okresu.
EK K_W02 Student zna główne terminy anglojęzyczne używane w opisie dzieła literackiego.
EK K_W08 Student dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat miejsca literatury w rozwoju kultury angielskiej.
EK K_W12 Student zna i rozumie główne zasady funkcjonowania języka w dziełach literackich powstałych w omawianym okresie.
EK K_W13 Student zna i rozumie podstawowe metody interpretacji utworów literackich powstałych w omawianym okresie.
UMIEJETNOSCI
EK K_U02 Student umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje nt. utworów i prądów literackich.
EK K_U03 Student potrafi przedstawić własną interpretację utworu literackiego.
EK K_U10 Student ma świadomość zależności między rozwojem literatury angielskiej a procesami historycznymi i społecznymi.
EK K_U11 Student potrafi określić znaczenie danego utworu dla rozwoju literatury angielskiej.
EK K_U12 Student potrafi krytycznie odczytać anglojęzyczne teksty literackie.
KOMPETENCJE SPOLECZNE (POSTAWY)
EK K_K01 Student ma świadomość własnej wiedzy na temat historii literatury angielskiej.
EK K_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi brać czynny udział w dyskusji.
EK K_K09 Student dysponuje pogłębioną świadomością miejsca literatury angielskiej w kulturze europejskiej.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, metody dialogowe, samodzielne przygotowywanie prezentacji przez studentow
Treści programowe przedmiotu
Kurs analizuje najważniejsze i najbardziej reprezentatywne utwory poezji i prozy angielskiej XIX i XX wieku, ilustrujące poszczególne epoki i trendy literackie i charakterystyczne dla najwybitniejszych twórców, zwracając uwagę na ich wartość historyczną, cechy gatunkowe i wartości artystyczne. Pierwszy semestr skupia się na literaturze Romantyzmu i epoki wiktoriańskiej, drugi poświęcony jest literaturze XX-wiecznej, począwszy od Modernizmu, poprzez literaturę wojenną i powojenną, kończąc na współczesnej literaturze postmodernistycznej i neowiktoriańskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki uzyskania zaliczenia: obecnosc na zajeciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie trzech prezentacji w semestrze, pozytywne zaliczenie dwoch testow w semestrze, esej semestralny (dla chętnych)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
READING LIST
1. W. BLAKE: \"The Lamb\"; \"The Tyger\"; \"The Sick Rose\"; \"London\"
2. W. WORDSWORTH: \"I Wandered Lonely as a Cloud\"
3. S. T. COLERIDGE: \"The Rime of the Ancient Mariner\"
4. P. B. SHELLEY: \"Ode to the West Wind\"
5. G. G. BYRON: from The Vision of Judgment
6. C. DICKENS: Great Expectations
7. E. BRONTË: Wuthering Heights
8. R. BROWNING: \"My Last Duchess\"
9. TENNYSON: \"Ulysses\"
10. D. G. ROSSETTI: \"The Blessed Damozel\"
11. G.M.HOPKINS: \"Spring and Fall\", \"Pied Beauty\"
12. O.WILDE: The Picture of Dorian Grey
13. W.B.YEATS: \"Sailing to Byzantium\"; \"The Second Coming\"
14. J.CONRAD: Heart of Darkness
15. War poets:
R.BROOKE: \"The Soldier\"
W.OWEN: \"Futility\", \"The Chances\", \"Arms and the Boy\"
S.SASSOON: \"They\"
I.ROSENBERG: \"The Immortals\", \"Break of Day in the Trenches\"
E.THOMAS: \"The Gallows\"
16. T.S.ELIOT: \"The Love Song of J.A.Prufrock\", \"Journey of the Magi\"; \"Hamlet\"
17. J.JOYCE: A Portrait of the Artist as a Young Man, \"The Dead\"
18. A.HUXLEY: Brave New World
19. Poets of the 1930\'s:
W.H.AUDEN: \"Musee des Beaux Arts\"
L.MacNEICE: \"Museums\"
S.SPENDER: \"Icarus\"
C.D.LEWIS: \"Come, Live With Me\"
20. Post-War Poetry:
D.THOMAS: \"Fern Hill\", \"Poem in October\", \"Do Not Go Gentle\"
T.HUGHES: \"Thistles\", Crow [fr.]
P.LARKIN: \"Deceptions\"
C.RAINE: \"A Martian Sends a Postcard Home\"
S.HEANEY: \"Digging\", \"Personal Helicon\", \"Blackberry Picking\", \"Punishment\", \"The Tollund Man\"
21. W.GOLDING: The Scorpion God
22. J.FOWLES: The French Lieutenant\'s Woman
23. J. BARNES \"The Stowaway\"
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę