Historia literatury angielskiej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Barbara Klonowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności poprawnej analizy tekstów literackich z zastosowaniem terminologii i pojęć krytyczno- i teoretycznoliterackich, zapoznanie studentów z najważniejszymi utworami literatury angielskiej, należącymi do osiągnięć literatury światowej, oraz nauczenie korzystania z tekstów krytycznych i monografii. Jego zadaniem jest przygotowanie studentów do dalszych, bardziej zaawansowanych kursów literaturoznawczych.

Ograniczenia: Wymagana podstawowa wiedza o wcześniejszych okresach historii literatury angielskiej.

Metody dydaktyczne: Praca z tekstem, metody dialogowe, przygotowywanie prezentacji przez studentów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Kurs analizuje najważniejsze i najbardziej reprezentatywne utwory poezji i prozy angielskiej XIX i XX wieku, ilustrujące poszczególne epoki i trendy literackie i charakterystyczne dla najwybitniejszych twórców, zwracając uwagę na ich wartość historyczną, cechy gatunkowe i wartości artystyczne. Pierwszy semestr skupia się na literaturze Romantyzmu i epoki wiktoriańskiej, drugi poświęcony jest literaturze XX-wiecznej, począwszy od Modernizmu, poprzez literaturę wojenną i powojenną, kończąc na współczesnej literaturze postmodernistycznej, postkolonialnej i feministycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i aktywny udział w zajęciach, 2 testy semestralne (I-szy semestr), 1-2 krótkie testy klasowe, przygotowanie indywidualnych i grupowych prezentacji na temat wskazanych przez prowadzącego zagadnień.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LISTA LEKTUR
PIERWSZY SEMESTR
1. W. BLAKE: \"The Lamb\"; \"The Tyger\"; \"The Sick Rose\"; \"London\"
2. W. WORDSWORTH: \"I Wandered Lonely as a Cloud\"
3. S. T. COLERIDGE: \"The Rime of the Ancient Mariner\"
4. J. KEATS: \\\"La Belle Dame Sans Merci\\\"; \\\"Ode on a Grecian Urn\\\"
5. P. B. SHELLEY: \"Ode to the West Wind\"
6. G. G. BYRON: from \"The Vision of Judgment\"
7. C. DICKENS: Great Expectations
8. E. BRONTË: Wuthering Heights
9. G.ELIOT: The Mill on the Floss
10. R. BROWNING: \"My Last Duchess\"
11. TENNYSON: \"Ulysses\"
12. D. G. ROSSETTI: \"The Blessed Damozel\"
13. G.M.HOPKINS: \"Spring and Fall\", \"Pied Beauty\"
14. O.WILDE: The Picture of Dorian Grey
15. W.B.YEATS: \"Sailing to Byzantium\", \"The Second Coming\"
16. J.CONRAD: \"Heart of Darkness\"

DRUGI SEMESTR
17. War poets:
R.BROOKE: \"The Soldier\"
W.OWEN: \"The Snow\", \"Futility\", \"The Chances\", \"Arms and the Boy\", \"Strange Meeting\"
S.SASSOON: \"They\", \"The Troops\", \"Memorial Tablet\", \"Ancient History\", \"The Dug-Out\"
I.ROSENBERG: \"The Immortals\", \"Louse Hunting\", \"Break of Day\"
E.THOMAS: \"The Glory\", \"The Gallows\"
18. E.POUND: \"In a Station of the Metro\\\"
19. T.S.ELIOT: \"The Love Song of J.A.Prufrock\", \"A Game of Chess\" (from The Waste Land), \"Journey of the Magi\"; \"Hamlet\"
20. J.JOYCE: A Portrait of the Artist ...; Ulysses (fr.)
21. A.HUXLEY: Point Counter Point / Brave New World
22. Poets of the 1930\'s:
W.H.AUDEN: \"Musee des Beaux Arts\", \"Lady Weeping at the Crossroads\"
L.MacNEICE: \"Museums\", \"Prayer Before Birth\", \"Snow\"
S.SPENDER: \"Icarus\", \"Lost\"
C.D.LEWIS: \"Come, Live With Me\", \"Almost Human\"
W.EMPSON: \"Missing Dates\", \"Legal Fiction\"
B.BERGONZI: \"1937\"
23. G.GREENE: Brighton Rock
24. Post-War Poetry:
D.THOMAS: \"Fern Hill\", \"Poem in October\", \"Do Not Go Gentle\"
T.HUGHES: \"Ghost Crabs\", \"Hawk Roosting\", \"Thistles\", Crow [fr.]
P.LARKIN: \"Deceptions\", \"Wedding Wind\", \"Wants\"
T.GUNN: \"Black Jackets\", \"Elvis Presley\", \"The Corridor\"
C.TOMLINSON: \"Through Binoculars\"
A.MITCHELL: \"Time and Motion Study\"
D.J.ENRIGHT: \"Apocalypse\"
C.RAINE: \"A Martian Sends a Postcard Home\"
S.HEANEY: \"Digging\"
25. J.FOWLES: The French Lieutenant\'s Woman
26. J. BARNES: A History of the World in 10 1/2 Chapters
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę