Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Steinbrich
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Student potrafi wyrazić i uzasadnić własną opinię oraz przedstawić i skomentować opinię innych, udzielić informacji i porad i wyrazić uczucia,
C2 zinterpretować (audio)wizualne materiały stymulacyjne, ale również ilustracje, tabele, cytaty itp.
C3 przeprowadzić dyskusję na temat obejrzanych fragmentów filmów, klipów, reklam oraz przeczytanych fragmentów artykułów o różnorodnej tematyce
C4 wyrazić indywidualną opinię i wziąć udział w debacie na tematy przygotowane przez prowadzącego oraz te zaproponowane przez studentów.
Wymagania wstępne
W1 Student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKP_W10 Student ćwiczy wyrażanie i uzasadniania własnej opinii oraz przedstawianie i komentowanie opinii innych, udzielanie informacji i porad, wyrażanie uczuć, interpretowanie (audio)wizualnych materiałów stymulacyjnych.
EK P_W13 Student może porozumiewać się płynnie i spontanicznie oraz prowadzić swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka i utrwala zasady dotyczące wypowiedzi ustnej i jej aspektów: formalnego i nieformalnego.
EK P_W14 Student dyskutuje różne topiki i porusza różnorodne zagadnienia, m.in. polityczne, religijne, społeczne, kultury itd.

UMIEJĘTNOŚCI
EK P_U01/16 Student umie przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, argumentować i formułować ich punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe.
EK P_U04 Student umie formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które ich interesują, i ich bronić, argumentować i formułować ich punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe.
EK P_U05/09 Student umie formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które ich interesują, opisać zjawiska w sposób ogólny i szczegółowy i opracować prezentację.
EK P_U10/12 Student bierze czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie znane.
EK P_U18 Student ćwiczy swoje umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej, rozwój kompetencji komunikacyjnej i leksykalnej oraz płynności językowej umożliwiającej właściwe reagowanie w różnych sytuacjach językowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 Student ciągle pracuje nad wymową i korektą błędów gramatyczno-leksykalnych.
EK P_K04 Student umie brać czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie znane.
EK P_K06 Student umie przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, argumentować i formułować ich punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe.
EK P_K07/09 Student dyskutuje topiki i porusza różnorodne zagadnienia, m.in. polityczne, religijne, społeczne, kultury itd.
Metody dydaktyczne
Praca w grupie, w parach, indywidualna, otwarta debata, zadania domowe
Treści programowe przedmiotu
Ć1- Ć15 dyskusje na zajęciach na podstawie wybranych wcześniej i opracowanych przez studentów tekstów (przygotowanie argumentów do dyskusji, opracowanie słownictwa); praca nad językiem studentów, rozwijanie umiejętności argumentowania; różne formy pracy: dyskusja, debata, praca w grupach, praca indywidualna
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 Obecność i uczestnictwo w zajęciach
F2 Ocena znajomości i płynności w posługiwaniu się językiem angielski

Efekt Wiedza
Na ocenę 2 Student nie posiada żadnej wiedzy na temat komunikacji werbalnej.
Na ocenę 3 Student posiada ograniczoną wiedzę na temat komunikacji werbalnej.
Na ocenę 4 Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna podstawowe wymogi dotyczące kontekstu komunikacji.
Na ocenę 5 Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna ograniczenia i wymogi dotyczące kontekstu, sytuacji, rozmówcy.

Efekt Umiejętności
Na ocenę 2 Student nie potrafi zaprezentować żadnych argumentów w wypowiedzi ustnej.
Na ocenę 3 Student potrafi zaprezentować część argumentów, inne pomija, albo przedstawia we fragmentaryczny sposób. Błędy językowe utrudniają zrozumienie treści wypowiedzi.
Na ocenę 4 Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najwazniejsze argumenty. Błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
Na ocenę 5 Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najwazniejsze argumenty. Drobne błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi. Wypowiedź cechuje klarowność i wysoki poziom językowy.

Efekt Kompetencje społeczne
Na ocenę 2 Student nie potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań nie potrafi współpracować z innymi.
Na ocenę 3 Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc w ograniczonym stopniu pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi w ograniczonym stopniu współpracować z innymi.
Na ocenę 4 Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi.
Na ocenę 5 Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi. Potrafi dostostować się do zmieniających się warunków.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Nie obowiązuje
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę