Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marietta Izdebska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Student potrafi wyrazić i uzasadnić własną opinię oraz przedstawić i skomentować opinię innych, udzielić informacji i porad oraz wyrazić uczucia.
C2 - Student potrafi przeprowadzić dyskusję na temat obejrzanych fragmentów filmów, klipów oraz przeczytanych fragmentów artykułów o różnorodnej tematyce
C3 - Student umie wziąć udział w debacie na tematy przygotowane przez prowadzącego oraz te zaproponowane przez studentów.
C4 - Student potrafi dostosować swoją wypowiedź do rozmówcy i różnych sytuacji
Wymagania wstępne
W1 - Student powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 (Upper-Intermediate).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. EK P_W10 - Student ćwiczy wyrażanie i uzasadniania własnej opinii oraz przedstawianie i komentowanie opinii innych, udzielanie informacji i porad, wyrażanie uczuć, interpretowanie materiałów (audio)wizualnych.
2. EK P_W13 - Student może porozumiewać się płynnie i spontanicznie oraz prowadzić swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka i utrwala zasady dotyczące wypowiedzi ustnej i jej aspektów: formalnego i nieformalnego. - W13
3. EK P_W14 - Student prowadzi dyskutuje na różne tematy i porusza różnorodne zagadnienia, m.in. polityczne, religijne, społeczne, kulturowe itp.
4. EK P_W16 - Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności: wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie).
5. EK P_W17 - Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
6. EK P_W18 - Student zna różne rejestry języka, w tym rejestr języka akademickiego.
UMIEJĘTNOŚCI
1. EK P_U01/16 - Student umie przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, argumentować i formułować ich punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe.
2. EK P_U04 - Student stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego.
3. EK P_U05/09 - Student umie formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które go interesują, opisać zjawiska w sposób ogólny i szczegółowy i opracować prezentację.
4. EK P_U10/12 - Student bierze czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie znane.
5. EK P_U18 - Student ćwiczy swoje umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej, rozwój kompetencji komunikacyjnej i leksykalnej oraz płynności językowej umożliwiającej właściwe reagowanie w różnych sytuacjach językowych.
6. EK P_U20 - Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim na wybrany temat
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. EK P_K01 - Student ciągle pracuje nad wymową i korektą błędów gramatyczno-leksykalnych.
2. EK P_K04 - Student umie współpracować i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
3. EK P_K06 - Student umie przedstawiać swoje poglądy i bronić je, argumentować i formułować punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe.
Metody dydaktyczne
Praca w grupie, w parach, indywidualne wypowiedzi; otwarta debata.
Treści programowe przedmiotu
SEMESTR I
ĆW1 (2 godziny). What\\\\\\\'s in a name?
ĆW2 (2 godziny). This is me...
ĆW3 (2 godziny). Francesco\\\\\\\'s Venice
ĆW4 (2 godziny). Changing your mind. Examination practice 1.
ĆW5 (2 godziny). Lonely planet. Examination practice 2.
ĆW6 (2 godziny). Class debate.
ĆW7(2 godziny). Welcome to perfect city.
ĆW8 (2 godziny). Students\\\\\\\' presentations.
ĆW9 (2 godziny). An African Journey.
ĆW10 (2 godziny). Social justice. Examination practice 3.
ĆW11 (2 godziny). Family secrets. Examination practice 4.
ĆW12 (2 godziny). Students\\\\\\\\\\\\\\\' presentations.
ĆW13(2 godziny). Tell me no lies.
ĆW14 (2 godziny). North and South.
ĆW15 (2 godziny). Discussion and giving final grades to Students.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby oceny:
F1 - Obecność, uczestnictwo w zajęciach, przygotowywanie prac domowych (np. tematów do dyskusji, planowanie debat, przygotowywanie prezentacji)
F2 - Ocena znajomości i płynności w posługiwaniu się językiem angielskim
P1 - Prezentacja studenta
P2 - Egzamin ustny w czerwcu
I. Wymagania na poziomie oceny niedostatecznej:
(W) Student nie posiada żadnej wiedzy na temat komunikacji werbalnej.
(U) Student nie potrafi zaprezentować żadnych argumentów w wypowiedzi ustnej.
(K) Student nie potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań nie potrafi współpracować z innymi.
II. Wymagania na poziomie oceny dostatecznej:
(W) Student posiada ograniczoną wiedzę na temat komunikacji werbalnej.
(U) Student potrafi zaprezentować część argumentów, inne pomija, albo przedstawia we fragmentaryczny sposób. Błędy językowe utrudniają zrozumienie treści wypowiedzi.
(K) Student potrafi wypowiedzieć się publicznie w ograniczonym stopniu biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi w ograniczonym stopniu współpracować z innymi.
IV. Wymagania na poziomie oceny dobrej:
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna podstawowe wymogi dotyczące kontekstu komunikacji.
(U) Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najważniejsze argumenty. Błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
(K) Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi.
V. Wymagania na poziomie oceny bardzo dobrej:
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna ograniczenia i wymogi dotyczące kontekstu, sytuacji, rozmówcy.
(U) Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najważniejsze argumenty. Drobne błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi. Wypowiedź cechuje klarowność i wysoki poziom językowy
(K) Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi. Potrafi dostosować się do zmieniających się warunków.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
\"Speakout Advanced\" J.J. Wilson, Antonia Clare. Pearson.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę