Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marietta Izdebska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Doskonalenie struktur gramatycznych poznanych w roku I oraz wykorzystanie ich w konstrukcjach zdań złożonych
C2 Nabycie umiejętności poprawnego rozróżniania i stosowania nowych konstrukcji gramatycznych
oraz czasowników frazalnych
C3 Rozwijanie umiejętności stosowania
różnych
struktur gramatycznych (z uwzględnieniem czasowników frazalnych) w zależności od kontekstu/sytuacji komunikacyjnej i intencji użytkownika języka
C4 Nabycie umiejętności rozróżniania stylu formalnego i kolokwialnego
współczesnej angielszczyzny oraz umiejętności stosowania struktur gramatycznych właściwych dla danego rejestru
(tj. języka pisanego i mówionego)
C5 Opanowanie stopnia kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi egzaminu C1
C6 Zgłębianie znajomości gramatyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego
Wymagania wstępne
W1 Poziom j. angielskiego nie niższy niż średniozaawansowany (B2)
W2 Znajomość podstawowych terminów gramatycznych
oraz umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy zagadnień gramatycznych
W3 Znajomość czasów i struktur gramatycznych wprowadzonych w poprzedzającym roku akademickim
W4 Świadomość znaczenia użycia odpowiednich struktur gramatycznych dla prawidłowego przebiegu
komunikacji językowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i znaczeniu gramatyki języka angielskiego
W2 Student zna terminologię związaną z podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa, w szczególności dotyczącymi gramatyki
praktycznej
W3 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny gramatyki w j.polskim
W4 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu gramatyki praktycznej języka angielskiego
W5 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach i zmianach charakterystycznych dla systemu gramatycznego j. angielskiego
W6 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne językowo (w tym gramatycznie) wyrażanie własnych myśli w języku angielskim pisanym (eseje, sprawdziany) i mówionym (dyskusje akademickie, konwersacje w ramach poszczególnych przedmiotów z
programu studiów i egzaminów ustnych)
W7 Student zna strukturalne cechy charakteryzujące różne rejestry języka angielskiego, w tym rejestr języka akademickiego, i rozróżnia między odpowiednimi a niewłaściwymi dla nich konstrukcjami gramatycznymi
UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością gramatyki j. angielskiego
U2 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z zagadnieniami gramatycznymi
U3 Student jest w stanie precyzyjnie i poprawnie językowo (w tym gramatycznie) wyrażać własne myśli w języku angielskim
U4 Student potrafi wyrażać swoje poglądy w języku angielskim pisanym i mówionym, w stylu formalnym i codziennym/potocznym, używając struktur gramatycznych odpowiednich dla danego stylu/rejestru
U5 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z gramatyką j. angielskiego korzystając przy tym z różnych źródeł, kierując się wskazówkami nauczyciela
U6 Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C1
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie gramatyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K2 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swych kompetencji językowych z zakresu praktycznej gramatyki j. angielskiego w celu osiągania coraz większej poprawności językowej
K3 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne
Praca z podręcznikami kursowymi oraz materiałami przygotowanymi przez nauczyciela
Wykorzystuje się również podręcznik z materiałem teoretycznym i ćwiczeniami praktycznymi do pracy własnej
Treści programowe przedmiotu
Zasady pisowni angielskiej (powtórzenie)
Czasowniki nieregularne (powtórzenie)
Czasy gramatyczne (powtórzenie)
Okresy warunkowe, w tym zdania pozornie warunkowe (powtórzenie)
Strona bierna i konstrukcje kauzatywne (powtórzenie)
Czasowniki frazalne
Przyimki zależne
Czas przeszły nierzeczywisty i tryb subjunctive
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Studenci przygotowują w domu ćwiczenia do zajęć oraz różnych innych form wynikających z przebiegu zajęć. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością trzech nieobecności usprawiedliwionych. Kolokwia cząstkowe ewaluujące opracowany zakres materiału zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów. Kolokwia śród-i końcowo-semestralne (tzw. Big Testy) zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.
Ocena niedostateczna:
W - Student nie ma podstawowej wiedzy z gramatyki/zasad stosowania konstrukcji gramatycznych
U - Student nie osiągnął wymaganych umiejętności rozróżniania zagadnień gramatycznych, nie stosuje poprawnie poznanych konstrukcji gramatycznych j. ang.
K - Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych. Brak zaangażowanie we własny rozwój.
Ocena dostateczna:
W - Student posiada ogólną wiedzę z gramatyki/zasad stosowania konstrukcji gramatycznych
U - Student nie angażuje się w przygotowanie zagadnień/prac domowych na zajęcia, ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące
rozróżniania zagadnień gramatycznych j.ang.
K - Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty
Ocena dobra:
W - Student ma uporządkowaną wiedzę z gramatyki/zasad stosowania konstrukcji gramatycznych
U - Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie zagadnień/prac domowych na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące rozróżniania zagadnień gramatycznych, stosuje poznane konstrukcje gramatyczne j. ang.
K - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.
Ocena b. dobra:
W - Student ma pełną wiedzę na temat gramatyki/zasad stosowania konstrukcji gramatycznych
U - Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące gramatyki j. ang.
K - Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
R. Side & G. Wellman Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, fully updated for the revised CPE /Longman/
H. Gethin Grammar in Context /Longman/M. Vince & P. Sunderland Advanced Language Practice /Macmillan/
A. J. Thomson & A. V. Martinet A Practical English Grammar /Oxford University Press/
B. D. Graver Advanced Language Practice /Oxford University Press/
F. V. Bywater A Proficiency Course in English /Hodder and Stoughton/
M. Mann & S. Taylore-Knowles Destination C1 & C2: Grammar & Vocabulary /Macmillan/
M. Foley & D. Hall Longman Advanced Learners’ Grammar /Longman/
G. Yule Oxford Practice Grammar /Oxford University Press/
M. Hewings Advanced Grammar in Use /CUP/
S. Haines, M. Nettle & M. Hewings Advanced Grammar in Use. Supplementary Exercises /Cambridge University Press/
M. Vince Macmillan English Grammar in Context /Macmillan/
V. Evans CPE Use of English 1 for the Revised Cambridge Proficiency Exam /Express Publishing/
M. Swan Practical Language Usage /Oxford University Press/
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę