Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Student potrafi wyrazić i uzasadnić własną opinię oraz przedstawić i skomentować opinię innych, udzielić informacji i porad oraz wyrazić uczucia.
C2 - Student potrafi przeprowadzić dyskusję na temat obejrzanych fragmentów filmów, klipów, reklam oraz przeczytanych fragmentów artykułów o różnorodnej tematyce
C3 - Student umie wyrazić indywidualną opinię i wziąć udział w debacie na tematy przygotowane przezprowadzącego oraz te zaproponowane przez studentów.
Wymagania wstępne
W1 - Kompetencja językowa na poziomie przynajmniej CEF: B1+.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ćwiczy wyrażanie i uzasadniania własnej opinii oraz przedstawianie i komentowanie opinii innych, udzielanie informacji i porad, wyrażanie uczuć, interpretowanie (audio)wizualnych materiałów stymulacyjnych. - W10
2. Student może porozumiewać się płynnie i spontanicznie oraz prowadzić swobodną rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka i utrwala zasady dotyczące wypowiedzi ustnej i jej aspektów: formalnego i nieformalnego. - W13
3. Student dyskutuje różne topiki i porusza różnorodne zagadnienia, m.in. polityczne, religijne, społeczne, kultury itd. - W14
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student umie przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, argumentować i formułować ich punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe. - U01/16
2. Student umie formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które go interesują; umie używać argumentów, formułować punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe. - U04
3. Student umie formułować rozbudowane wypowiedzi na tematy, które go interesują, opisać zjawiska w sposób ogólny i szczegółowy i opracować prezentację. U05/09
4. Student bierze czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie znane. - U10/12
5. Student ćwiczy swoje umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej, rozwój kompetencji komunikacyjnej i leksykalnej oraz płynności językowej umożliwiającej właściwe reagowanie w różnych sytuacjach językowych. - U18
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ciągle pracuje nad wymową i korektą błędów gramatyczno-leksykalnych. - K01
2. Student umie brać czynny udział w dyskusji, debatach i rozmowie na tematy ogólnie znane. - K04
3. Student umie przedstawiać swoje poglądy i bronić je, argumentować i formułować punkt widzenia, polemizować i wypracowywać rozwiązania kompromisowe. - K06
Metody dydaktyczne
Opis zdjęć i innych materiałów wizualnych prowadzący do spekulacji, dyskusji, formowania opinii; dyskusja na podstawie quizów, sondaży, krótkich tekstów, fragmentów filmów, itd.
Treści programowe przedmiotu
Kurs konwersacji na roku I ma celu rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie wypowiedzi ustnej, płynności i organizacji argumentacji oraz wymowy.

Rozwój tych umiejętności opiera się na modelach złożoności języka wymaganych przy różnych zadaniach konwersacyjnych dotyczących szerokiej palety tematów uniwersalnych, które mogłyby stanowić przedmiot rozmowy. Odbywa się to poprzez takie zadania jak burza mózgów, przybliżenie odpowiednich struktur językowych, analizę języka mówionego, a także kreowanie sytuacji sprzyjających wymianie zdań w formie monologu lub dialogu.

Studenci są również instruowani i nadzorowani w rozwoju takich umiejętności jak:
- wyjaśnianie i podtrzymanie stanowiska w wypowiedzi,
- konstruowanie logicznego przebiegu argumentu,
- spekulowanie dotyczące przyczyn, konsekwencji, hipotetycznych sytuacji,
- branie aktywnego udziału w nieformalnych rozmowach w znanych sytuacjach,
- naturalna, płynna, spontaniczna i efektywna rozmowa,
- dokładne zrozumienie przekazu werbalnego skierowanego do studenta w standardowym języku mówionym w kontekście hałasu zewnętrznego,
- zapoczątkowanie dyskursu,
- usuwanie błędów, które doprowadziły do nieporozumień,
- usuwanie błędów i przejęzyczeń, przy założeniu świadomości ich popełnienia,
- umiejętne używanie łączników i wyrażeń nadających spójność wypowiedzi.


Rozwinięcie zdolności płynnej i spontanicznej interakcji, która pozwoli na stworzenie przejrzystej, szczegółowej wypowiedzi na szeroki wachlarz tematów oraz na wyjaśnienie swojego stanowiska na dany z podaniem zalet i wad różnych opcji opiniodawczych.

Zdolności te powinny być odzwierciedlone w szerokim zakresie struktur językowych, wysokim stopniu kontroli wyboru słownictwa i struktur gramatycznych, umiejętności dłuższej wypowiedzi w równym tempie, umiejętności udanej interakcji z współrozmówcą oraz w umiejętnym użyciu łączników umożliwiających spójną i jasną wypowiedz.

Zakłada się, że po zakończeniu kursu student osiągnie poziom kompetencji językowej określanej jako CEF: B2+.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby oceny:
F1 - Obecność i uczestnictwo w zajęciach
F2 - Ocena znajomości i płynności w posługiwaniu się językiem angielskim
P1 - Prezentacja studenta
P2 - Egzamin ustny w czerwcu
I. Wymagania na poziomie oceny niedostatecznej:
(W) Student nie posiada żadnej wiedzy na temat komunikacji werbalnej.
(U) Student nie potrafi zaprezentować żadnych argumentów w wypowiedzi ustnej.
(K) Student nie potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań nie potrafi współpracować z innymi.
II. Wymagania na poziomie oceny dostatecznej:
(W) Student posiada ograniczoną wiedzę na temat komunikacji werbalnej.
(U) Student potrafi zaprezentować część argumentów, inne pomija, albo przedstawia we fragmentaryczny sposób. Błędy językowe utrudniają zrozumienie treści wypowiedzi.
(K) Student potrafi wypowiedzieć się publicznie w ograniczonym stopniu biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi w ograniczonym stopniu współpracować z innymi.
IV. Wymagania na poziomie oceny dobrej:
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna podstawowe wymogi dotyczące kontekstu komunikacji.
(U) Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najważniejsze argumenty. Błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
(K) Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi.
V. Wymagania na poziomie oceny bardzo dobrej:
(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna ograniczenia i wymogi dotyczące kontekstu, sytuacji, rozmówcy.
(U) Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najważniejsze argumenty. Drobne błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi. Wypowiedź cechuje klarowność i wysoki poziom językowy
(K) Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi. Potrafi dostosować się do zmieniających się warunków.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Eales F., Oakes S., Speakout Upper Intermediate Students\\\\\\\' Book, Pearson Education, Limited, 2011

Bieżące artykuły i wycinki prasowe w języku angielskim o szerokim spektrum tematycznym
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę