Rysunek odręczny (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska - 2012/13]

Treści programowe:
Treść zajęć:
Wprowadzenie do rysunku odręcznego. Kompozycja. Podstawy oraz rodzaje perspektywy. Kreska, światłocień, kontrast, walor. materia, faktura, kształt. Studium postaci. Martwa natura. Szkice roślin i zwierząt. Kolor – technika: węgiel, pastel, akwarela. Wnętrze w architekturze. Studium pejzażu. Szkic perspektywiczny. Szkic pejzażowy. Szkic inwentaryzacyjny. Rysunek z wyobraźni.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Wykonanie na ocenę pozytywną i oddanie wszystkich prac zadanych w semestrze (70 %), aktywna i zaangażowana postawa studenta (20 %), obecność na zajęciach (10 %).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu, praca zbiorowa, wyd. SGGW Warszawa 1996
Podstawy rysunku architektonicznego, Franzblau, Gałek, Uruszczak, wyd. Antropos, Kraków 2008-2009
Hobby, które może być sztuką - Rysowanie - Stan Smith, wyd. Świat Książki 2000
Jak rysować - Jose M.Parramon, wyd. Ossolineum 1993
Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie - H&J Samujłło, wyd. Arkady 1977
Zawodowy rysunek - L.Wojciechowski, wyd. WSiP SA Warszawa 1999
Jak rysować w perspektywie - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 2000
Perspektywa i kompozycja - wyd. Galaktyka, Łódź 2000
Perspektywa i aksonometria - Reiner Thomae, wyd. Arkady 1998
Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych - Piotr Patoczka, wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1996
Światło i cień - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 2001
Jak malować - J.M.Parramon, wyd.Ossolineum 1993
Jak powstaje kolor - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1988
Jak rysować postacie - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1996
Jak rysować kredkami - J.M.Parramon, wyd. Galaktyka, Łódź 1995
Literatura uzupełniająca:

Inne pomoce dydaktyczne:
Materiały rysunkowe, malarskie, sztalugi, prezentacja multimedialna.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę