Fizjografia (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[dr Zbigniew Borkowski 2012/13]

Treści programowe:
Treść zajęć:
Miejscem pracy jest dolina Konopniczanki leżąca w odległości około 1 kilometra w kierunku południowo-zachodnim od budynku Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studenci w ramach zajęć terenowych analizują stan komponentów środowiska przyrodniczego. Studenci oceniają stan komponentów środowiska przyrodniczego. Końcowym etapem pracy jest formułowanie wskazań projektowych odnośnie lokalizowania w danym miejscu odpowiednich elementów zagospodarowania realizujących funkcje harmonizujące ze środowiskiem przyrodniczym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Obecność: 30%, aktywne uczestnictwo w bieżącej dyskusji: 70%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Bartkowski T., 1977, Metody badań geografii fizycznej, PWN, Warszawa.
Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa.
Bródka S., (red.), 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Richling A., Solon J., 1998, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Literatura uzupełniająca:
Roniewicz P. (red.), 1999, Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa.
Wyszkowski A., 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Woś A., 1999, Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska H., 1996, Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych, Wyd. II uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Królikowski L., Kowaliński S., Trzciński L. (red.), 1986, Album gleb Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Starkel L., 1999, Geografia Polski, Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Richling A., Ostaszewska K., 2009, Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Uziak S., Turski R. (red.), 2008, Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin.
Inne pomoce dydaktyczne:
Mapy topograficzne.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem