Fizjografia (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie się z metodami opisu głównych komponentów środowiska w terenie.
C2 – Nabywanie umiejętności określania stanu komponentów środowiska w terenie i opisu ich wzajemnych relacji.
C3 – Doskonalenie umiejętności bezpośredniego określania i formułowania wskazań projektowych z możliwością ich bieżącej weryfikacji w ramach dyskusji.
Wymagania wstępne
W1 – Znajomość geografii fizycznej w zakresie programu liceum ogólnokształcącego.
W2 – Podstawowa wiedza z fizjografii - o komponentach środowiska przyrodniczego i ich wzajemnych relacjach.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i roli jego komponentów. – K_W07, K_W06.
2. Student wymienia główne zasady prowadzenia monitoringu za głównymi komponentami środowiska przyrodniczego. – K_W08.
3. Student ma wiedzę o metodach badań poszczególnych komponentów środowiska w terenie. – K_W010.
4. Student zna zasady opisu i oceny stanu komponentów środowiska przyrodniczego bezpośrednio w terenie. – K_W09.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność opisu głównych komponentów środowiska przyrodniczego bezpośrednio w terenie. – K_U03.
2. Student bezpośrednio w terenie kartografuje obszar ternu badań z zaznaczeniem punktów monitoringu za poszczególnymi komponentami w granicach zlewni malej rzeki. – K_U01
3. Student na podstawie badań terenowych ocenia stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz dyskutuje o relacjach zachodzących pomiędzy nimi. – K_U01, K_U03, K_U07.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi pracować w grupie i reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem stanu komponentów środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju. – K_K01, K_K02, K_K04.
Metody dydaktyczne
1. Zajęcia terenowe bazujące się na metodach kartowania i oceny stanu komponentów środowiska przyrodniczego (metody kartograficzne i obserwacje terenowe).
2. Dyskusja (metoda problemowa) i aktywny udział w zajęciach terenowych
3. Nauka pracy w zespole badawczym prowadzącym obserwacje terenowe za komponentami środowiska przyrodniczego i organizacją ich monitoringu.
Treści programowe przedmiotu
1. Miejscem zajęć terenowych są okolice i teren Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach. Stacja położona jest 5 km na wschód od Bochni, w obrębie progu Pogórza Karpat, w strefie granicznej między dwiema wielkimi jednostkami fizycznogeograficznymi: Karpatami i Kotliną Sandomierską.
2. Studenci w terenie opisują poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz określają główne czynniki wpływające na ich stan. Uczą się zasad organizacji i prowadzenia monitoringu meteorologicznego i hydrologicznego oraz monitoringu erozji i degradacji gleb na stokach o różnym zagospodarowaniu rolniczym. W terenie, w obrębie różnych elementów stoku, opisują gleby i oceniają ich przekształcenie przez człowieka.
3. Końcowym etapem zajęć terenowych jest formułowanie wskazań odnośnie zagospodarowania danego terenu, z uwzględnieniem funkcjonowania środowiska przyrodniczego i zasad zrównoważonego rozwoju.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
1. Opracowanie zawierające opis poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz formułowanie wskazań odnośnie zagospodarowania terenu w okolice stacji naukowej w Łazach.
2. Ustna wypowiedź w postaci analizy czynników wpływających na stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w granicach stacji naukowej UJ.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Starkel L.(red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa, 1999.
http://212.182.39.5/search/query?term_1=Geografia+Polski.+%C5%9Arodowisko+przyrodnicze&theme=kul
2. Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Fizjografia+urbanistyczna&theme=kul
3. Macias A., Bródka S., 2014, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Przyrodnicze+podstawy+gospodarowania+przestrzeni%C4%85&theme=kul
4. Liszewski S. (red.), 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:616371&fromLocationLink=false&theme=kul
5. Kistowski M. 2003. Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych, [w:] Ochrona przyrody na obszarach rolnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków – Oświęcim, 14-33.
6. Bródka S., (red.). 2010. Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
http://212.182.39.5/search/query?term_1=Praktyczne+aspekty+ocen+%C5%9Brodowiska+przyrodniczego&theme=kul
7. Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:372001&fromLocationLink=false&theme=kul
8. Geoportal krajowy: https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/geoportal-krajowy.

Literatura uzupełniająca:
1. Baran-Zgłobicka B. 2011. Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
2. Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego. W skali 1:10 000., 2007. Państwowy Instytut geologiczny, Warszawa.
3. Richling A. (red.). 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:372001&fromLocationLink=false&theme=kul
4.Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:254186&fromLocationLink=false&theme=kul
5.Sołowiej D. 1992. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem