Dendrologia (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Przedmioty wprowadzające: biologia roślin
Wymagania wstępne: podstawowa znajomość budowy morfologicznej roślin; rozumienie prostych pojęć dendrologicznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[dr Joanna Renda - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Drzewa i krzewy występujące w terenach zieleni miasta Lublin. Ukazanie ich pokrojów, wielkości, barw, zapachów i innych prezentowanych cech. Możliwości stosowania roślin drzewiastych w terenach zieleni na przykładzie napotkanych drzew i krzewów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
zaliczenie na podstawie obecności (100%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
2.Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy. PWRiL, Warszawa;
Literatura uzupełniająca:
1.Dreyer E. i W. 2003. Drzewa i krzewy. Przewodnik. Szybkie i proste rozpoznawanie gatunków, Wydawnictwo Delta, Warszawa;
2.Godet J.-D. 1997. Drzewa i krzewy - rozpoznawanie gatunków. Multico, Warszawa;
Mowszowicz J. 1979. Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów krajowych i aklimatyzowanych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;
3.Rostański K., Rostański K. M. 1999, Drzewa i krzewy. Atlas i klucz, Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem