Dendrologia (zajęcia terenowe) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Renda
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z gatunkami roślin drzewiastych występujących w lubelskich terenach zieleni.
C2 - Ukazanie walorów drzew i krzewów w środowisku naturalnym.
C3 - Przedstawienie przykładowych zastosowań drzew i krzewów w krajobrazie.
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość budowy morfologicznej roślin;
W2 - rozumienie prostych pojęć dendrologicznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
(W) Student rozpoznaje i nazywa drzewa i krzewy spotykane w terenach zieleni. K_W01
Opisuje cechy budowy morfologicznej i walory ozdobne roślin. K_W01
Rozróżnia poszczególne typy roślin drzewiastych. K_W01

(U) Student analizuje skład dendroflory różnych obiektów architektury krajobrazu. K_U03, K_U12
Dobiera gatunki pod względem możliwości ich wykorzystania w terenach zieleni. K_U03, K_U12

(K) Student prezentuje postawę zawodowej, społecznej i etycznej odpowiedzialności za stan dendroflory oraz odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem jego wartości zgodnie z zasadami ekorozwoju. K_K04, K_K06
Student potrafi realizować zadania z zakresu dendrologii w pracy grupowej. K_K02
Metody dydaktyczne
obserwacje terenowe
dyskusja
praca w grupach przy rozpoznawaniu roślin drzewiastych i ocenie ich walorów.

Pomoce dydaktyczne:
przewodniki do rozpoznawania drzew i krzewów.
Treści programowe przedmiotu
Drzewa i krzewy występujące w terenach zieleni Lublina.
Cechy użytkowe roślin drzewiastych.
Przykłady zastosowania roślin w obiektach architektury krajobrazu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć jest aktywny udział i przygotowanie opracowania w formie pisemnej (praca w grupach).
Student nie uzyskuje zaliczenia z zajęć gdy nie wykazuje zaangażowania i nie przygotowuje opracowania w formie pisemnej (praca w grupach).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
pisemne opracowanie dotyczące obserwowanych w terenie roślin drzewiastych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

Literatura uzupełniająca:
1. Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy. PWRiL, Warszawa;
2. Dreyer E. i W. 2003. Drzewa i krzewy. Przewodnik. Szybkie i proste rozpoznawanie gatunków, Wydawnictwo Delta, Warszawa;
3. Godet J.-D. 1997. Drzewa i krzewy - rozpoznawanie gatunków. Multico, Warszawa;
4. Mowszowicz J. 1979. Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów krajowych i aklimatyzowanych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;
5. Rostański K., Rostański K. M. 1999, Drzewa i krzewy. Atlas i klucz, Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem