Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Piotr Kulesza
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Omówienie szczegółowych cech ogrodów od starożytność po współczesność.
C2 - Przedstawienie w ujęciu chronologicznym rozwoju kompozycji ogrodowych w poszczególnych epokach historycznych.
C3 - Ukazanie wpływu sztuki, kultury, religii, prądów filozoficznych i warunków naturalnych na kształtowanie założeń ogrodowych w przeszłości.
C4 - Określenie roli historii sztuki ogrodowej we współczesnej architekturze krajobrazu.
Wymagania wstępne
W1 - Historia sztuki (znajomość poszczególnych epok stylowych i podstawowych cech reprezentujących określony styl).
W2 - Zasady projektowania krajobrazu (znajomość elementarnych reguł kompozycyjnych i najważniejszych definicji związanych z projektowaniem przestrzeni ogrodowych i krajobrazowych).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posługuje się właściwą terminologią. K_W14
2. Student scharakteryzuje poszczególne ogrody od starożytności po współczesność. K_W15
3. Student wymienia oraz rysuje najważniejsze elementy przestrzenne i kompozycyjne historycznych założeń ogrodowych. K_W18
4. Wymienia przykłady ogrodów z kolejnych epok stylowych. K_W20

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student prezentuje rozwój sztuki ogrodowej od starożytności po współczesność. K_U08
2. Student identyfikuje styl danego ogrodu oraz nakreśla jego podstawowe elementy. K_U08
3. Student posługuje się pojęciami właściwymi dla historii sztuki ogrodowej. K_U02
4. Student analizuje plany historycznych ogrodów i na ich podstawie formułuje własne opinie. K_U12
5. Student ocenia uwarunkowania przyrodnicze, ideologiczne i estetyczne wybranych założeń ogrodowych. K_U03
6. Student potrafi wyszukać potrzebne informacje z zachowanych materiałów ilustracyjnych. K_U01
7. Student przeprowadza proste analizy historycznych powiązań widokowych i kompozycyjnych. K_U15
8. Student dobiera właściwe gatunki roślin do określonych ogrodów. K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykorzystuje historyczne ogrody w projektowaniu współczesnych obiektów architektury krajobrazu. K_K05
2. Student ocenia wartość kulturową, historyczną i poznawczą dawnych kompozycji ogrodowych. K_K05
Metody dydaktyczne
Omówienie zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Analiza materiałów źródłowych połączona z dyskusją.
Analiza i studium przypadku.
Wprowadzenie w problematykę poprzez prezentację zagadnień, objaśnienia, wykorzystanie
materiałów graficznych, modeli, makiet i, rysunków.
samodzielna praca studenta przy rozwiązywaniu zadań ćwiczeniowych.

Pomoce dydaktyczne: komputer, rzutnik multimedialny, plany i fotografie ogrodów.
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka rozwoju sztuki ogrodowej od starożytności po współczesność.
2. Prezentacja szczegółowych cech ogrodów starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Asyrii, Persji, Grecji, Rzymu, Bizancjum Średniowiecza, Renesansu, Baroku oraz założeń XIX i XX wieku.
3. Omówienie cech ogrodów islamskich, chińskich, japońskich, i koreańskich.
4. Prezentacja światowych, europejskich i polskich przykładów ogrodów dla poszczególnych stylów i okresów historycznych.
5. Rysowanie elementów przestrzennych ogrodów z różnych epok stylowych.
6. Analizowanie ich układów kompozycyjnych oraz zachowanych przekazów ikonograficznych.
7. Porównywanie cech ogrodów kompozycji geometrycznej, swobodnej i złożonej.
8. Tworzenie tabel z roślinami uprawianymi w ogrodach z kolejnych epok historycznych.
9. Charakterystyka wybranych przykładów i określenie ich wpływu na kształtowanie współczesnych ogrodów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
(W) Student posługuje się rozszerzoną terminologią; szczegółowo charakteryzuje ogrody różnych epok oraz rozróżnia wszystkie cechy stylowe; wymienia i rysuje, wszystkie elementy przestrzenne; wymienia wszystkie poznane przykłady.
(U) Student przedstawia w sposób uporządkowany rozwój sztuki ogrodowej; identyfikuje wszystkie style ogrodowe danej epoki i ich elementy; posługuje się rozszerzoną terminologią; potrafi analizować rozbudowane plany i samodzielnie formułuje wnioski; dogłębnie ocenia uwarunkowania, bardzo dobrze wyszukuje informacje z różnych źródeł; analizuje rozbudowane powiązania kompozycyjne; umie dobrać wszystkie rośliny do historycznych ogrodów.
(K) Student wykorzystuje w pełni i świadomie historyczne ogrody w projektowaniu; jednoznacznie i wysoko ocenia dawne założenia.

OCENA DOBRA
(W) Student posługuje się najważniejszą terminologią; ogólnie charakteryzuje ogrody różnych epok oraz rozróżnia najważniejsze cechy stylowe; wymienia i rysuje, większość elementów przestrzennych; wymienia liczne przykładów.
(U) Student w sposób uporządkowany przedstawia rozwoju sztuki ogrodowej; identyfikuje najważniejsze style ogrodów danej epoki i ich elementy; posługuje się najważniejszą terminologią; potrafi analizować złożone plany i formułuje wnioski z pomocą nauczyciela; całościowo ocenia uwarunkowania, dobrze wyszukuje informacje z różnych źródeł; analizuje złożone powiązania kompozycyjne; umie dobrać większość roślin do historycznych ogrodów.
(K) Student wykorzystuje świadomie historyczne ogrody w projektowaniu; jednoznacznie ocenia dawne założenia.

OCENA DOSTATECZNA
(W) Student posługuje się elementarną terminologią; w sposób nie pełny charakteryzuje ogrody różnych epok oraz rozróżnia podstawowe cechy stylowe; wymienia i rysuje, niektóre elementy przestrzenne; wymienia nieliczne przykłady.
(U) Student w sposób nieuporządkowany przedstawia rozwój sztuki ogrodowej; identyfikuje podstawowe style ogrodów danej epoki i ich elementy; posługuje się elementarną terminologią; potrafi analizować proste plany i formułuje wnioski z pomocą nauczyciela; wybiórczo ocenia uwarunkowania, słabo wyszukuje informacje z różnych źródeł; analizuje proste powiązania kompozycyjne; umie dobrać kilka roślin do historycznych ogrodów.
(K) Student wykorzystuje powierzchownie historyczne ogrody w projektowaniu; nisko ocenia dawne założenia.

OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) Student nie posługuje się terminologią; nie charakteryzuje ogrodów różnych epok oraz nie rozróżnia cech stylowych; nie wymienia i nie potrafi narysować elementów przestrzennych; nie wymienia przykładów.
(U) Student nie przedstawia rozwoju sztuki ogrodowej; nie identyfikuje stylu ogrodów danej epoki i ich elementów; nie posługuje się terminologią; nie potrafi analizować planów i nie formułuje wniosków; nie ocenia uwarunkowań, nie wyszukuje informacji z różnych źródeł; nie analizuje powiązań kompozycyjnych; nie umie dobrać roślin do historycznych ogrodów.
(K) Student nie potrafi wykorzystać historycznych ogrodów w projektowaniu; nie potrafi ocenić dawnych założeń.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
co najmniej dwa kolokwia w semestrze, aktywny udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Bogdanowski J.2000 Polskie Ogrody Ozdobne. Wyd. Arkady, Warszawa
2.Charageat M.1978. Sztuka ogrodów. Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa
3.Ciołek G. 1978. Ogrody polskie. Wyd. Arkady, Warszawa
4.Hobhouse P. 2005. Historia ogrodów. Wyd. Arkady, Warszawa
5.Majdecki L. 2008. Historia ogrodów. T 1, 2. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
6.Różańska A., Krogulec T., Rylke J. 2002. Ogrody historia architektury i sztuki ogrodowej. Wyd. SGGW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:
Opracowania:
1. Bogdanowski J. 1990.Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej. Pomoc dydaktyczna. Politechnika Krakowska, Kraków, 24p.
2. Ciołek G. 1955. Zarys historii i kompozycji ogrodowej w Polsce. Państwowe Wyd. Naukowe PWN, Lodź, Warszawa, 156p.
3.Conran T., Pearson D. 2000. Nowoczesne ogrody. Wyd. Arkady, Warszawa, 272p.
4. Cudowna Kraina Cathay Chińska architektura ogrodowa. Katalog z Wystawy z Muzeum Sztuk Użytkowych, Poznań, 84p
5. Gawryszewska J. B. 2006. Historia i struktura ogrodu rodzinnego, Wyd. SGGW, Warszawa, 140p.
6. Hennebo D., Hoffman A. 1962 Geschichte der Deutschen Gartenkunst. Gärten des Mittelalters, t. 1, Broschek Verlag, Hamburg 196p.
7.Harvey J. 1982. Mediaeval Gardens, B. T. Batsford Ltd, London, 147p.
8. Kobielus S. 1997. Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 228p.
9. Kobielus S. 2006. Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, TYNIEC Wyd. Benedyktynów, Kraków, 270p.
10. Kozakiewicz S.1969. Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa, 395p.
11.Ogród: forma, symbol, marzenie: 18grudnia 1998 – 28 lutego 1999 Szafrańska M. (red),. Zamek królewski „ Arx Regia”, Warszawa. 479p.
12. Przybylski R. 1978. Ogrody romantyków. Wyd. Literackie, Kraków, 403p.
13. Siewniak M., Mitkowska A. 1998. Tezaurus Sztuki Ogrodowej. Oficyna Wyd. Rytm, Warszawa, 350p.
14.Stępniewska-Janowska, B. 1993. Kompozycja zieleni. Cz. 1, Starożytność. Politechnika Wrocławska, Wrocław 238p.
15. Stępniewska-Janowska, B. 1993. Kompozycja zieleni. Cz. 2, Średniowiecze. Politechnika Wrocławska, Wrocław, 304p.
16. Szafrańska M. 1998. Ogród renesansowy. Antologia tekstów. „Arx Regia” Ośrodek wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa, 377p.
17. Wallis M. 1984. Secesja. Wyd. Arkady, Warszawa, 252p.
18. Wolski J. 1986. Atlas Historyczny Świata. Państwowe Przedsiębiorstwo Wyd. Kartograficznych, Warszawa–Wrocław, 156p.
19. Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. Ich ochrona, konserwacja, restauracja i uzytkowanie społeczne. Rylke J., Kaczyńska M., Sikora D. (red.). 2008. Wyd. SGGW, Warszaw, 254.

Źródła:
1.Czartoryska I. 1805. Myśli Różne o Sposobie Zakładania Ogrodów.Wrocław, 56p.
2.Dezallier d’Argenville. 1760. La Theorie et Pratique du Jardinage, Paris.
3.Giżycki F. K. 1827. O przyozdobieniu siedlisk wieyskich. Rzecz zastosowana do Polski. Warszawa, 206p.
4.Gloger Z. 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. Warszawa, I, 383p.
5.Jankowski E. 1900. Ogród przy dworze wiejskim, Warszawa, 273p.
6.Jankowski E. 1914. Małe Ogródki. Warszawa, 216p.
7.Jankowski E. 1917. Ogród przy chacie. Warszawa, 72p.
8.Jankowski E. 1923. Dzieje ogrodnictwa w Polsce z zarysie. Warszawa, 212p.
9.Jankowski E. 1938. Dzieje ogrodnictwa do końca XVIII. Kraków, I, 279p.
10.Morawińska A. 1977. Augusta Fryderyka Moszyńskiego rozprawa o ogrodnictwie angielskim 1774. Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 165p.
Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, filmy VHS i DVD.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę