Grafika inżynierska [CAD 2D] (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studenta z programem do komputerowego wspomaganego projektowania - AutoCAD.
C2 - zapoznanie studenta z zasadami wykonywania cyfrowych rysunków CAD.
C3 - przedstawienie możliwości narzędzi do tworzenia rysunków i wydruków, tworzących dokumentację projektową.
Wymagania wstępne
W1 - Rysunek technicznych
W2 - Podstawy obsługi komputera PC
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna podstawy obsługi w pracy z programem do projektowania. K_W14
Zna typowe narzędzia do rysowania w programie CAD. K_W17
Ma szczegółowa wiedze o sposobach i technikach wykorzystywanych w czasie rysowania CAD K_W19

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętności analizy i stosowania odpowiedniej wiedzy podczas obsługi oprogramowania do projektowania. K_U01
Podejmuje odpowiednie działania za pomocą dedykowanych narzędzi programowych w czasie tworzenia dokumentacji projektowej. K_U04
Za pomocą odpowiedniego oprogramowania CAD i narzędzi jest wstanie przygotować i zaprezentować koncepcję projektową K_U06
Wie o konieczności i posiada umiejętność ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu projektowania CAD, która bardzo dynamicznie podlega zmianom K_U10
Posiada umiejętność oceny problemu lub zadania, pozwala to na zastosowanie odpowiedniego narzędzia, lub metody rysunkowej CAD. K_U17
Potrafi zaprojektować dowolne obiekty architektury krajobrazu za pomocą oprogramowania CAD 2D. K_U19

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy z zakresu specjalistycznego oprogramowani CAD. K_K01
Zna zasady i etapy tworzenia projektu CAD. K_K03
Student wykazuję inicjatywę w stosowaniu nowoczesnych metod projektowania i prezentowania wyników pracy. K_K04
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem rzutniki multimedialnego, drukarki wielkoformatowej lub plotera.
Rysowanie w przestrzeni 2D
Omówienie problemów.
Praca samodzielna
Treści programowe przedmiotu
Omówienie możliwości programu AutoCAD, narzędzia do komputerowego wspomagania projektowania. Omówienie interfejsu użytkownika, dostosowanie UI do indywidualnych potrzeb. Zmiana trybów pracy AutoCAD. Nawigacja w przestrzeni modelu: zoom, zoomE, przesuwanie panoramiczne, orbita3D, wybieranie obiektów, odznaczanie obiektów, anulowanie operacji na obiektach. Rysowanie w globalnych i lokalnych układach współrzędnych Kartezjańskich i Biegunowych. Obsługa paska poleceń i praca beż użycia myszy. Obsługa narzędzi z kategorii Rysuj, Zmień, Warstwa, Opisz, Blok, Grupa, Właściwości. Ćwiczenie rysunku za pomocą różnych narzędzi: Linia, LKonstrukcyj, Polilinia, Wielobok, Prostokąt, Łuk, Elipsa, Łuk Eliptyczny, Punkt, Region, Tekst. Różnice zastosowania narzędzi rysunkowych, transformację obiektów 2D. Właściwości obiektów 2D: kolor, warstwa, styl linii, szerokość linii. Kreskowanie i obwiednia. Korzystanie z paska stanu i przełączników Infer, Skok, Siatka, Orto, Biegun, Obiekt, Przyciąganie3D, Śledzenie, DLUW, DYN, Szerokość, TPY, SW, CS, AM. Dodawanie obrazów rastrowych, skalowanie i zastosowanie jako podkład. Rysowanie precyzyjne 2D. Tworzenie projektów i rysunków złożonych, bloki i bloki dynamiczne. Dodawanie odnośników do rysunku w przestrzeni modelu. Korzystanie z Układów, najlepszy sposób na drukowanie. Ustawienia Menadżera Ustawień Strony, wydruk w odpowiedniej skali na wybranym arkuszu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium - 60%, praca domowa - 20%, aktywność na zajęciach - 20% oceny końcowej.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna obecność studenta na zajęciach dydaktycznych, wykonanie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów pisemnych.

Ocena bardzo dobra
W – Zna wszystkie nie zbędę narzędzia do tworzenia precyzyjnych rysunków 2D i zna sposoby ustawienia do wydruku w odpowiedniej skali
W – Zna sposoby rysowania w globalnych i lokalnych układach współrzędnych Kartezjańskich i Biegunowych
W – Zna różnice zastosowania narzędzi rysunkowych
W – Zna możliwości zmiany właściwości obiektów
U – Potrafi posługiwać się większością narzędzi CAD
U – Potrafi dodać obraz rastrowy, przeskalować i zastosować jako podkład
U – Potrafi wskazać i zastosować odpowiednie narzędzia rysunkowe
K – Widzi konieczność stosowania narzędzi CAD do tworzenia precyzyjnych rysunków i wydruków
K - Widzi konieczność poszerzania wiedzy z zakresu obsługi i tworzenia rysunków technicznych w przestrzeni CAD

Ocena dobra
W – Zna większość narzędzi do tworzenia precyzyjnych rysunków 2D i zna sposoby ustawienia do wydruku w odpowiedniej skali
W – Zna sposoby rysowania w globalnych i lokalnych układach współrzędnych Kartezjańskich i Biegunowych
W – Zna różnice zastosowania narzędzi rysunkowych
U – Potrafi posługiwać się większością narzędzi CAD
U – Potrafi dodać obraz rastrowy, przeskalować i zastosować jako podkład
U – Potrafi wskazać i zastosować w większości przypadków odpowiednie narzędzia rysunkowe
K – Widzi konieczność stosowania narzędzi CAD do tworzenia precyzyjnych rysunków i wydruków
K - Widzi konieczność poszerzania wiedzy z zakresu obsługi i tworzenia rysunków technicznych w przestrzeni CAD

Ocena dostateczna
W – Zna podstawowe narzędzia do tworzenia precyzyjnych rysunków 2D i zna sposoby ustawienia do wydruku w odpowiedniej skali
W – Zna podstawowe sposoby rysowania w globalnych i lokalnych układach współrzędnych Kartezjańskich i Biegunowych
U – Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami CAD
U – Potrafi dodać obraz rastrowy, przeskalować i zastosować jako podkład
K – Widzi konieczność stosowania narzędzi CAD do tworzenia precyzyjnych rysunków i wydruków
K - Widzi konieczność poszerzania wiedzy z zakresu obsługi i tworzenia rysunków technicznych w przestrzeni CAD

Ocena niedostateczna
W - Nie zna definicji rysunku CAD
U - Nie potrafi wyszukać informacji na temat CAD w internecie, czasopiśmie lub książce.
K - Nie widzi konieczności stosowania narzędzi do tworzenia rysunków i wydruków
Literatura podstawowa i uzupełniająca
AutoCAD 2013 PL. Pierwsze kroki Autor: Andrzej Pikoń
AutoCAD 2012 i 2012 PL. Ćwiczenia praktyczne Autor: Mirosław Babiuch
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę