Geometria wykreślna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Matematyka (znajomość podstawowych zagadnień matematyki)
Rysunek techniczny (znajomość podstawowych zasad rysunku technicznego)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[s. dr inż. arch. Anna Tejszerska - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Odwzorowanie punktów i prostych metodą rzutów Monge’a charakterystyczne wielkości i położenia.
Zadania konstrukcji elementów płaskich ze szczególnym uwzględnieniem zależności wynikających z relacji równoległości.
Konstruowanie rzutów prostych figur geometrycznych z wykorzystaniem konstrukcji kładu trapezowego płaszczyzny rzutującej oraz odcinka. Zastosowanie twierdzenia o kącie prostym. Budowa obiektów przestrzennych z wykorzystaniem relacji prostopadłości prostej do płaszczyzny rzutującej.
Konstruowanie brył - zmiana układu rzutni – transformacja.
Wyznaczanie punktów przebicia płaszczyzny prostą i krawędzi pomiędzy płaszczyznami w położeniach szczególnych i ogólnych. Zastosowanie konstrukcji punktu przebicia płaszczyzny prostą przy wyznaczaniu cieni w metodzie rzutów prostokątnych i aksonometrii.
Rzuty, przekroje, rozwinięcie ostrosłupa i graniastosłupa prostego i ukośnego.
Konstruowanie kształtu połaci dachowych przy zadanej linii okapu wyznaczanie kątów jakie tworzą ze sobą sąsiadujące połacie.
Odwzorowanie okręgu. Odwzorowanie i przekroje kuli. Konstruowanie przekrojów powierzchni drugiego stopnia: walcowej i stożkowej obrotowej i nieobrotowej, rozwinięcia – konstrukcja modeli.
Rzut cechowany – zadania dotyczące konstrukcji podstawowych rzut cechowany – zastosowanie w kształtowaniu terenu - projekt robót ziemnych.
Przedstawienie obiektu w perspektywie stosowanej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Kolokwium zaliczeniowe (25%), wykonanie podczas zajęć prac klauzurowych (50%) oraz przygotowujących do nich prac domowych (25%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Anna BŁACH – „Inżynierska Geometria Wykreślna – podstawy i zastosowania” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2006
2.Bogusław GROCHOWSKI – „Geometria wykreślna z perspektywą”
3.Andrzej KANIA – „Geometria wykreślna z grafiką inżynierską” cz.1 Rzut cechowany. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2008
Literatura uzupełniająca:
1.Kazimierz BARTEL – „Perspektywa malarska”
2.Anna BŁACH, Anita PAWLAK – „Inżynierska Geometria Wykreślna – zbiór zadań” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2008
3.Bogusław GROCHOWSKI - „Wykład z Geometrii Wykreślnej z materiałami do ćwiczeń”
4.Andrzej KANIA - „Geometria wykreślna z grafiką inżynierską” cz. 2 Rzuty Monge’a. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2008
5.E. OTTO; F. OTTO – „Podręcznik Geometrii Wykreślnej”.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO » Geometria wykreślna
Efekty kształcenia:
K_K03właściwie wyznacza hierarchię i kolejność działań w celu realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania
K_U06potrafi stworzyć koncepcję i opracować dokumentację projektową oraz wykonawczą obiektów architektury krajobrazu według zasad i wymogów formalnych, a także za pomocą technik komunikacyjnych potrafi zaprezentować osiągnięte wyniki w środowisku zawodowym i poza nim
K_U07potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury krajobrazu jak i innych dyscyplin
K_U13potrafi wykorzystać metody badawcze w różnych obszarach działalności inżynierskiej architekta krajobrazu dostrzegając jej aspekty systemowe i pozatechniczne
K_U14potrafi dokonać analizy ekonomicznej działań podejmowanych przez architekta krajobrazu (kalkuluje i kosztorysuje obiekty architektury krajobrazu
K_U17potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia
K_W01ma wiedzę właściwą dla architektury krajobrazu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dendrologii, ekologii, fitosocjologii i zoologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
K_W03ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki i historii sztuki ogrodowej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru architektury krajobrazu
K_W04ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i nauk pokrewnych która jest niezbędna w dalszych etapach kształcenia architekta krajobrazu
K_W08ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do architektury krajobrazu
K_W13ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych charakterystycznych dla architektury krajobrazu
K_W14zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu
K_W15ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu
K_W18ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geodezji, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego, technologii informacyjnych i zasad projektowania krajobrazu