Fizjografia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/25
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studenta z zasadami pozyskiwania, weryfikacji, systematyzacji i analizy informacji dotyczących stanu i funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
C2 – Wypracowanie praktycznej umiejętności waloryzacji i analizy poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
C3 – Wypracowanie praktycznej umiejętności wykonania opracowań ekofizjograficznych dla jednostek administracyjnych.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość geografii fizycznej z zakresu programu liceum ogólnokształcącego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student charakteryzuje poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, zna kryteria ich klasyfikacji i oceny. – K_W04.
2. Student objaśnia podstawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego i wymienia zasady zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu i ochronie krajobrazu. – K_W01,
K_W07, K_W08, K_W10.
3. Student stosuje metody opisu i waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego do celów gospodarczych. – K_W09, K_W14.
4. Student zna zasady wykonania opracowań ekofizjograficznych. – K_W15, K_W16.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykorzystuje mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne)
do opisu i charakterystyki głównych komponentów środowiska przyrodniczego. – K_U01.
2. Student dobiera, weryfikuje i analizuje informacje niezbędne do wykonywania opracowań ekofizjograficznych oraz innych opracowań dotyczących analizy stanu i ochrony środowiska przyrodniczego. – K_U01, K_U08.
3. Wykorzystuje wiedze o komponentach środowiska przyrodniczego w procesie planowania krajobrazu. – K_U03, K_U013.
4. Student planuje etapy prac dotyczących oceny i analizy stanu głównych komponentów środowiska przyrodniczego. – K_U16.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie i określa priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. –K_K06.
2. Student potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych i ma odpowiedzialność za podejmowane decyzje zawodowe. – K_K02, K_K04, K_K05.
Metody dydaktyczne
1. Omówienie zagadnień z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
2. Analiza map i materiałów tematycznych dotyczących głównych komponentów środowiska przyrodniczego.
3. Zastosowanie metody bonitacji punktowej dla waloryzacji komponentów środowiska przyrodniczego.
4. Samodzielna praca studenta przy wykonaniu opracowań ekofizjograficznych z wykorzystaniem metod graficznych, opisowych i kartograficznych.
5. Korekta wykonanych podczas ćwiczeń zadań.
6. Dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Wykonywanie charakterystyki i analizy poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego wybranych terenów Polski z wykorzystaniem tematycznych map: geologicznych, hydrologicznych, topograficznych, geomorfologicznych, klimatycznych i innych.
2. Waloryzacja komponentów środowiska przyrodniczego metodą bonitacji punktowej (na przykładzie jednostek administracyjnych Polski).
3. Charakterystyka środowiska przyrodniczego w mieście. Waloryzacja i bonitacja środowiska miejskiego.
4. Wykonywanie opracowań fizjograficznych dotyczących komponentów środowiska przyrodniczego konkretnego obszaru. Dyskusja nad wykonanymi opracowaniami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA
(W) Student bezbłędnie wymienia i szczegółowo charakteryzuje poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, rozumie zasady ich klasyfikacji. Zna, dobiera i stosuje metody opisu i waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego do celów gospodarczych.
(U) Student wykorzystuje mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne) do opisu, charakterystyki i analizy głównych komponentów środowiska przyrodniczego. Dobiera, weryfikuje i analizuje informacje niezbędne do wykonywania opracowań ekofizjograficznych .
(K) Student rozumie i określa priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu zgodnie zasad zrównoważonego rozwoju. Potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych i ma odpowiedzialność za podejmowane decyzje zawodowe.

OCENA DOBRA
(W) Student wymienia i charakteryzuje komponenty środowiska przyrodniczego, wymienia zasady ich klasyfikacji. Zna i stosuje metody opisu i waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
(U) Student wykorzystuje mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne) do charakterystyki głównych komponentów środowiska przyrodniczego. Dobiera i analizuje informacje do wykonywania opracowań ekofizjograficznych .
(K) Student rozumie priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu zgodnie zasad zrównoważonego rozwoju. Potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych . i ma odpowiedzialność za podejmowane decyzje zawodowe.

OCENA DOSTATECZNA
(W) Student wymienia i częściowo charakteryzuje komponenty środowiska przyrodniczego, i nie wymienia zasady ich klasyfikacji. Zna, ale nie umie zastosować metody opisu i waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
(U) Student wykorzystuje mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne) do charakterystyki komponentów środowiska przyrodniczego. Dobiera, ale nie umie przeanalizować informacje do wykonywania opracowań ekofizjograficznych .
(K) Student częściowo rozumie priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu zgodnie zasad zrównoważonego rozwoju. Potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych, ale nie ma odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe.

OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) Student nie posiada podstawowej wiedzy i nie może scharakteryzować komponenty środowiska przyrodniczego. Nie zna i nie umie stosować metody waloryzacji stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
(U) Student nie umie wykorzystać mapy tematyczne (geologiczne, topograficzne, hydrologiczne i inne) do charakterystyki komponentów środowiska przyrodniczego. Nie umie przeanalizować informacje niezbędnych do wykonywania opracowań ekofizjograficznych .
(K) Student nie rozumie priorytety minimalnych zmian komponentów środowiska przyrodniczego w projektowaniu krajobrazu zgodnie zasad zrównoważonego rozwoju. Nie potrafi pracować w zespole podczas wykonania opracowań ekofizjograficznych . Student nie posiada odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia
1. Wykonanie wszystkich zadanych w trakcie semestru prac dotyczących analizy i oceny głównych komponentów środowiska przyrodniczego wybranego terenu.
2. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego wybranego obszaru, przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji.
3. Testy oraz kolokwium ustne.

Przy wystawianiu oceny końcowej z przedmiotu, brane są pod uwagę również aktywność na ćwiczeniach oraz aktywny udział w dyskusjach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Starkel L.(red.), Geografia Polski. Środowisko przyrodnicz, PWN, Warszawa, 1999.
http://212.182.39.5/search/query?term_1=Geografia+Polski.+%C5%9Arodowisko+przyrodnicze&theme=kul
2. Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Fizjografia+urbanistyczna&theme=kul
3. Macias A., Bródka S., 2014, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. http://212.182.39.5/search/query?term_1=Przyrodnicze+podstawy+gospodarowania+przestrzeni%C4%85&theme=kul
4. Liszewski S. (red.), 2012, Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:616371&fromLocationLink=false&theme=kul
5. Kistowski M. 2003. Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych, [w:] Ochrona przyrody na obszarach rolnych, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Kraków – Oświęcim, 14-33.
6. Bródka S., (red.). 2010. Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
http://212.182.39.5/search/query?term_1=Praktyczne+aspekty+ocen+%C5%9Brodowiska+przyrodniczego&theme=kul
7. Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:372001&fromLocationLink=false&theme=kul
8. Geoportal krajowy: https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/geoportal-krajowy.

Literatura uzupełniająca:
1. Baran-Zgłobicka B. 2011. Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w procesie planowania zrównoważonego rozwoju obszarów lessowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
2. Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych i podwyższonego zagrożenia naturalnego. W skali 1:10 000., 2007. Państwowy Instytut geologiczny, Warszawa.
3. Richling A. (red.). 2007. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:372001&fromLocationLink=false&theme=kul
4.Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
http://212.182.39.5/lib/item?id=chamo:254186&fromLocationLink=false&theme=kul
5.Sołowiej D. 1992. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę