Dendrologia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/25
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Biologia roślin (podstawowa znajomość budowy morfologicznej roślin i zasad tworzenia nomenklatury botanicznej)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[dr Joanna Renda - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Drzewa i krzewy liściaste, krzewinki (40 godzin w semestrze drugim i na początku semestru trzeciego). Drzewa i krzewy iglaste (20 godzin w semestrze trzecim).
Rodzaje, gatunki i odmiany rodzimych i obcych drzew i krzewów występujących w polskim krajobrazie oraz wykorzystywane w architekturze krajobrazu. Wiedza użytkowa ważna w pracy architekta krajobrazu: pokroje drzew i krzewów i ich zmienność (sezonowa, wieloletnia), wymagania glebowe i siedliskowe, walory użytkowe, mrozoodporność, cienioznośność, odporność na zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne, tolerancja na warunki miejskie, gatunki inwazyjne itp.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Kolokwia (80%), przygotowanie zielnika (20%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy. PWRiL, Warszawa;
Literatura uzupełniająca:
Buczacki S. 1999. Rośliny zimozielone liściaste i iglaste. Elipsa; Warszawa;
Filipczak J. 2003, Katalog roślin II. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa;
Godet J.-D. 1997. Drzewa i krzewy - rozpoznawanie gatunków. Multico, Warszawa;
Hessayon D. G. 2000. Ekspert. Rośliny zimozielone. Muza S.A., Warszawa;
Muras P. 1995. Drzewa i krzewy iglaste w ogrodzie. PWRiL, Warszawa;
Mynett M., Tomżyńska M. 1999. Krzewy i drzewa ozdobne liściaste i iglaste. Multico, Warszawa.
Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, materiały zielnikowe
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę